Har­ju-Jaa­ni noor­te mees­koo­ri uus siht: mees­koo­ri­na üld­lau­lu­peo­le

2269
Ta­ga FRE­DI KA­RU, HEND­RI KUU­SIK, MAR­TEN VIS­LA­PUU, AR­NOLD-GRE­GO­RI JÄR­VE­MAA, RAI­KO OLL, MIH­KEL PÕ­DER, KA­REL JÕE­LEHT, KERT KUKK, STEN AJU. Kes­kel RO­MET LIND­SA­LU, TAI­VO KA­RU, AH­TO SA­LUS­TE, NOR­MAN MAT­TIAS SI­KUT, HAR­DI ORAS, di­ri­gent HE­LI KA­RU. Ees JOO­NAS KUUSK­LA, MAY­RO METT, AR­TUR HEI­MO­LA, JA­KO KRIIT­BERG. Pil­dilt puu­du­vad Ra­nar Sepp ja Georg Kop­pel.

Lau­luõ­pe­ta­ja ja di­ri­gen­di HE­LI KA­RU loo­dud noor­­meeste­koor te­gi lau­lu­peo­de­büü­di.

Pä­rast eel­mist üld­lau­lu­pi­du 2014. aas­tal üt­les koo­ri­juht ja muu­si­kaõ­pe­ta­ja He­li Ka­ru Sõ­nu­mi­too­ja­le, et 2017. aas­ta noor­te­peoks jõuab kind­las­ti te­ma käe all la­va­le uus koor. Nüüd, 3 aas­tat hil­jem, lau­sus He­li Ka­ru, et lu­ba­dus sai el­lu vii­dud. Lau­lu­peol käis esi­mest kor­da 20liik­me­li­ne Har­ju-Jaa­ni noor­te mees­koor, kel­le esi­me­sed koh­tu­mi­sed jäid 2016. aas­ta esi­mes­se pool­de.
Nüüd on He­li Ka­rul ja noor­mees­tel sün­di­mas uus plaan. Koo­ri­juht rää­kis, et lau­lu­peolt bus­si­ga ko­ju sõi­tes hak­ka­sid poi­sid mõt­le­ma, et ta­haks ka 2019. aas­ta üld­lau­lu­peo­le. Ku­na seal noor­meeste­koo­ri­de lii­ki po­le, on ka­vas areneda mees­kooriks.
Har­ju-Jaa­ni koo­ris on prae­gu paar­küm­mend lii­get va­nu­ses 12-26. Laul­jaid käib Raa­si­ku, Ani­ja ja Jõe­läht­me val­last.
He­li Ka­ru rää­kis, et koo­ri loo­mi­se eel­tööd alus­tas ta 2015. aas­tal, saa­tis laia­li pal­ju kut­seid tut­ta­va­te­le lau­lu­pois­te­le, te­gi koo­ri­le Fa­ce­boo­ki gru­pi. 2016. aas­ta veeb­rua­riks oli koo­ri loo­mi­seks pii­sa­valt nõu­so­le­kuid koos, esi­me­ne proov oli 19. märt­sil, pub­li­ku et­te as­tus koor ema­de­päe­va kont­ser­dil Es­to­nias 8. mail. Su­vel oli koo­ril puh­kus, uues­ti saa­di kok­ku sü­gi­sel, kui re­per­tuaa­ri tu­lid lau­lu­peo lau­lud.
Koo­ri­juht sõ­nas, et pä­rast pi­du on tun­ne hea, na­gu fi­nišis­se jõud­nud ma­ra­to­ni­jooks­jal: „Emot­sioo­nid on kir­jel­da­ma­tud. Koo­ri loo­mi­sel ei jõud­nud võib-ol­la üld­se ko­ha­le, mil­le­ga ta­ha­me hak­ka­ma saa­da.”
Kõik noor­me­hed on He­li Ka­ru sõ­nul koo­ri­des laul­nud, kõik on käi­nud ka va­rem lau­lu­peol. Siis­ki ei läi­nud lau­lu­peoks et­te­val­mis­tus va­lu­tult: „Oli pä­ris ras­ke, sest lau­le oli pal­ju ning need olid üp­ris kee­ru­li­sed, mõ­ned par­tiid lii­ga kõr­ged või vä­ga ma­da­lad. Esi­me­sel lau­lu­peo­le pää­se­mi­se et­te­laul­mi­sel ei tul­nud üks laul eri­ti häs­ti väl­ja, sai­me tei­se või­ma­lu­se tões­ta­da, et te­ge­li­kult saa­me hak­ka­ma. Lii­gi­juht te­gi meie­ga tööd, hoi­dis koo­ri vä­ga ning veen­dus, et poi­sid on pii­sa­valt head.”
Järg­mi­se­le üld­lau­lu­peo­le on He­li Ka­rul plaa­nis min­na mees­koo­ri ni­me all, siis saab kaa­sa võt­ta prae­gu­sed laul­jad ning kaa­sa­ta roh­kem täis­kas­va­nuid: „Ra­ku­ke on loo­dud, nüüd tu­leb suu­relt eda­si unis­ta­da. Koor on tei­nud vä­ga suu­re aren­gu.”
Li­saks Har­ju-Jaa­ni noor­te­le mees­te­le viis He­li Ka­ru tä­na­vu peo­le veel 3 kol­lek­tii­vi: Raa­si­ku põ­hi­koo­li pois­te­koo­ri ja las­te­koo­ri, Ala­ve­re pois­te­koo­ri. Te­ma koo­ri­dest ei pää­se­nud peo­le Ala­ve­re põ­hi­koo­li las­te­koor ning Raa­si­ku mu­di­la­sed.
He­li Ka­ru: „See­kord­se peo märk­sõ­na oli kõr­ge kva­li­teet. Kui­gi la­va­le oleks mah­tu­nud roh­kem, oli sõel vä­ga ti­he.”

Eelmine artikkelLok­sa kool sai 150. sün­ni­päe­vaks JA­KOB JAN­TE­RI mä­les­tus­tahv­li
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ja Lok­sa liit­mi­ne ol­nuks ai­nuõi­ge samm hal­dus­re­for­mi õn­nes­tu­mi­se teel