Har­ju­maa Ühis­tee­nus­te Kes­ku­se juht TÕ­NU TUP­PITS sel­gi­tas prü­gi­veo olu­kor­da Raa­si­ku vo­li­ko­gu­le

1239

Lä­hia­jal kuu­lu­ta­tak­se väl­ja uus han­ge Raa­si­ku, Jõe­läht­me ja Kii­li val­la jäät­me­ve­da­ja leid­mi­seks.

Raa­si­ku val­las on ol­nud möö­du­nud aas­ta lõ­pus ning tä­na­vu al­gu­ses prob­lee­me kor­ral­da­tud jäät­me­veo­ga. Tüh­jen­dus­kor­rad on jää­nud va­he­le või toi­mu­nud hil­jem, ra­hul­ole­ma­tust on aval­da­nud rah­vas val­la Fa­ce­boo­kis ning ka val­la­va­lit­su­se­le ja jäät­me­ve­da­ja­le AS Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed. Et­te­võ­te on prob­lee­me tun­nis­ta­nud ning põh­jen­dab se­da Raa­si­ku val­la pi­kaa­ja­li­se au­to­ju­hi töölt lah­ku­mi­se­ga.

Ra­hu­lo­le­ma­tus tee­nu­se kva­li­tee­di­ga ajen­das val­la­va­lit­sust, ühis­han­ke kor­ral­da­nud Har­ju­maa Ühis­tee­nus­te Kes­kust (HÜK) ning prü­gi­ve­da­jat mit­meid kor­di koh­tu­ma ning olu­kor­da aru­ta­ma. Märt­sis esi­tas et­te­võ­te val­la­le taot­lu­se hin­na­tõu­suks ala­tes 1. maist, vastasel korral leping lõpetatakse.Val­la­va­lit­sus ot­sus­tas, et hin­na­tõu­su­ga nõus­tu­da ei saa, le­ping Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te­ga lõ­pe­ta­tak­segi.

Möö­du­nud nä­da­lal oli Har­ju­maa Ühis­tee­nus­te Kes­ku­se juht Tõ­nu Tup­pits Raa­si­ku vo­li­ko­gu is­tun­gil. Ta rää­kis, et prae­gu keh­tib Raa­si­ku val­lal ühi­ne jäät­me­veo­han­ge Kii­li ja Jõe­läht­me val­la­ga. Kõi­ge roh­kem on prob­lee­me ol­nud te­ma sõ­nul just Raa­si­ku val­las. Kii­li ja Jõe­läht­me val­las nii suu­ri prob­lee­me po­le, kuid hin­na­tõu­su­ga po­le ra­hul ka ne­mad.

Vii­ma­ne koh­tu­mi­ne oli HÜ­Ki, Raa­si­ku ja Jõe­läht­me val­la juh­ti­de­ga üle­möö­du­nud ree­del. Tõ­nu Tup­pits lau­sus, et kui­gi prae­gu keh­tiv han­ke­le­ping on aas­ta­ni 2020, le­ping lõ­pe­ta­tak­se, ku­na tee­nu­se kva­li­teet po­le pii­sav ning HÜ­Ki liik­med hin­na­tõu­su­ga ei nõus­tu. Ta tõi näi­te, et vii­ma­ne suu­rem prü­gi­veo­rin­gi hi­li­ne­mi­ne oli Raa­si­ku val­las 6. ap­ril­lil, kui sa­da­kond kon­tei­ne­rit tüh­jen­da­ti kolm päe­va hil­jem. Prü­gi­ve­da­ja põh­jen­das, et au­to oli teel ära la­gu­ne­nud.

Uus ve­da­ja 5-6 kuu­ga
HÜK plaa­nib kuu­lu­ta­da väl­ja uue han­ke lä­hia­jal. Prae­gu on Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te­ga kok­ku­le­pe, et jäät­me­ve­du lä­heb su­ju­valt üle, va­he­le ei to­hi jää­da vaa­ku­mit, kus jäät­me­val­da­ja ei tea, kes, mil­lal ja mis hin­na eest te­ma prü­gi ära viib. Uue ve­da­ja leid­mi­ne, me­net­lus ja jäät­me­loa taot­le­mi­ne võ­tab aega 5-6 kuud.

Prae­gus­te prü­gi­veo­hin­da­de koh­ta üt­les Tõ­nu Tup­pits, et need on sood­sad. Ta mär­kis, et Har­ju­maal on ka va­ba­tu­ru­piir­kon­di, kus jäät­me­ve­du po­le kor­ral­da­tud. Seal al­ga­vad hin­nad 8-9 eu­rost kon­tei­ne­ri tüh­jen­dus­kor­ra koh­ta.

Ta li­sas, et hind on prae­gu ai­nult se­gaol­me­jäät­me­tel – hal­jas­tus- ja suur­jäät­meid saab ära an­da ta­su­ta. Sa­ge­li ei tea­ta või ei usu­ta, et suur­jäät­meid, näi­teks dii­va­neid ja vai­pu saab ta­su­ta ära an­da, kui tel­li­da jä­re­le ta­su­ta kas­tiau­to. Tu­leb vaid et­te tea­ta­da eel­da­tav kuup­meet­ri­te arv. Val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Ala­ri Kruus­vall mär­kis, et suur­jäät­me­te ära and­mi­se tee­nus on val­las ol­nud vii­ma­sed 10 aas­tat, kuid sa­ge­li ei ki­pu­ta us­ku­ma, et see on ta­su­ta.

Jut­tu tu­li ka jäät­me­te taas­ka­su­tu­sest. Tõ­nu Tup­pits mär­kis, et Raa­si­ku val­las ei lä­he taas­ka­su­tus­se prae­gu mit­te mi­da­gi, kõik viiak­se Iru põ­le­tus­te­ha­ses­se. Ta mär­kis, et lii­gi­ti ko­gu­mi­ne ei toi­mi, kui üks viib kon­tei­ne­ris­se pu­hast pap­pi, tei­ne ka­su­ta­tud mähk­med sin­na pea­le.

Või­ma­lus viia kon­tei­ne­rid tee­ris­ti­des­se
Ta rää­kis, et kui eel­mi­ses han­kes 2016. aas­tal oli olu­li­ne see, et hind ei to­hiks tõus­ta, vaid pi­gem lan­ge­da, tu­leb uues han­kes pöö­ra­ta roh­kem tä­he­le­pa­nu kva­li­tee­di­le, ku­na ma­dal hind ei kom­pen­see­ri kva­li­tee­ti.
Ivar Vil­berg uu­ris, kui­das on ta­ga­tud, et uue han­ke­ga ei lä­he prü­gi­veo­hind kal­li­maks: „Tu­rul on kolm-ne­li pak­ku­jat. Kui kor­ral­da­me uue han­ke, või­me saa­da sa­ma fir­ma, kuid ka­he­sa­jap­rot­sen­di­li­se hin­na­tõu­su­ga. Ehk oleks mõist­lik te­ha han­ge ai­nult Raa­si­ku val­la pea­le eral­di. Meie vald on kom­pakt­sem kui näi­teks Jõe­läht­me vald ran­na­kü­la­de­ga.”

Tõ­nu Tup­pits vas­tas, et HÜK on kor­ral­da­nud vii­ma­se aas­ta jook­sul 10 jäät­me­veo­han­get Ees­ti eri piir­kon­da­des­se. Ta­va­li­selt või­dab kas Ragn-Sells või Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed, hin­nae­ri­ne­vus on sa­ge­li vaid 10 sen­ti, kord jääb pea­le üks, siis tei­ne et­te­võ­te. Li­saks on tu­rul ka Eko­vir OÜ ning Tal­lin­na Jäät­me­te Taas­ka­su­tus­kes­kus.

Ta li­sas, et mul­lu sü­gi­sest keh­ti­ma ha­ka­nud rii­gi­han­ge­te sea­du­se re­dak­ta­sioon ei või­mal­da nii järs­ku hin­na­tõu­su, kui­gi se­da on teh­tud pal­ju­des ko­ha­li­kes oma­va­lit­sus­tes. Kui et­te­võt­ja vii­tab töö­ta­ja­te pal­ga­tõu­su­le või käit­lus­ko­ha hin­na­tõu­su­le, tu­leks se­da pi­da­da ta­va­li­seks äri­ris­kiks. Sa­ge­li po­le ko­ha­li­kel oma­va­lit­sus­tel sa­ge­li jul­gust ja või­ma­lust jäät­me­veoet­te­võt­ja­te­le vas­tu seis­ta.

Ka on HÜ­Kil plaa­nis ha­ka­ta te­ge­ma tõ­hu­sa­mat jä­re­le­val­vet, saa­da eel­ne­valt prü­gi­ve­da­ja veo­le­hed, et oleks tea­da, mis aad­res­si­de­le peab au­to päe­va jook­sul jõud­ma. Prae­gu saab HÜK hi­li­ne­mi­se­ga tea­da, kui ve­du ei toi­mu­nud.

Üks või­ma­lus, kui­das prü­gi­veo hin­nalt kok­ku hoi­da, oleks viia kon­tei­ne­rid ko­dust kau­ge­ma­le tee äär­de. Ta sõ­nas, et võr­rel­des Jõe­läht­me val­la­ga on Raa­si­ku val­la kon­tei­ne­rid ras­ke­mi­ni kät­te­saa­da­vad. Ae­ga võ­ta­vad prü­giau­to ta­gur­da­mi­sed ta­lu­hoo­vi­des, kus po­le üm­ber­pöö­ra­mi­se ruu­mi. Sa­mas võiks kon­tei­ne­rid ol­la tee­de ris­tu­mis­ko­has, kus ku­na­gi olid pii­ma­pu­kid, nüüd post­kas­tid. Kas ha­jaa­sus­tu­se ela­ni­kud olek­sid val­mis oma kon­tei­ne­reid suur­te­le tee­de­le lä­he­ma­le too­ma, on Tõ­nu Tup­pit­sa sõ­nul aru­ta­mi­se koht.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la toe­tu­sed kul­tuu­ri- ja spor­diü­ri­tus­te­le
Järgmine artikkelRaa­si­ku vo­li­ko­gu muu­tis noor­te hu­vi­ha­ri­du­se hü­vi­ti­se kor­da