Har­ju­maa Lau­lu­lap­selt tu­lid või­dud Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da

2528

Maa­kon­na lau­lu­võist­lu­sel Viim­sis võit­sid esi­ko­ha kaks lau­lu­last Ani­ja, üks Kuu­sa­lu ja üks Raa­si­ku val­last.

Har­ju­maa Lau­lu­lap­se võist­lus oli möö­du­nud ree­del ja lau­päe­val, 21. ja 22. ap­ril­lil Viim­si hu­vi­kes­ku­ses. Ka­he päe­va jook­sul esi­ne­sid kuues va­nu­seg­ru­pis kok­ku 155 noort laul­jat. Neid hin­das žü­rii, mil­le koos­sei­sus olid muu­si­ka­õpe­ta­ja ja las­te­lau­lu­de loo­ja Ai­ri Lii­va, rah­vus­ring­hää­lin­gu muu­si­kap­ro­dut­sent Ka­di Ka­ta­rii­na Pris­ke ning laul­ja Mar­vi Val­las­te. Igast va­nu­se­rüh­mast va­li­ti kolm pa­re­mat tüd­ru­kut ja kolm pois­si ning ja­ga­ti hul­ga­li­selt erip­ree­miaid.

Har­ju­maa Lau­lu­lap­se 4. kor­da võit­nud KEI­JO-JO­HANN NOR­DEN Ani­ja ja 2. kor­da esi­ko­ha saa­vu­ta­nud LIIS ÕUN­PUU Raa­si­ku val­last.
Har­ju­maa Lau­lu­lap­se 4. kor­da võit­nud KEI­JO-JO­HANN NOR­DEN Ani­ja ja 2. kor­da esi­ko­ha saa­vu­ta­nud LIIS ÕUN­PUU Raa­si­ku val­last.
16-18aas­tas­te noor­mees­te pa­ri­mal TOO­MAS PAR­RAL on nüüd Har­ju­maa Lau­lu­lap­se 3 esi­koh­ta. Fo­to Ker­tu Saag­pakk
16-18aas­tas­te noor­mees­te pa­ri­mal TOO­MAS PAR­RAL on nüüd Har­ju­maa Lau­lu­lap­se 3 esi­koh­ta. Fo­to Ker­tu Saag­pakk
17 Margaret Pikkel-2
3-4aas­tas­te võit­ja MAR­GA­RET PIK­KEL Ani­ja val­last.

Kõi­ge noo­re­ma­te, 3-4aas­tas­te tüd­ru­ku­te seas sai esi­ko­ha ning Ai­ri Lii­va erip­ree­mia Mar­ga­ret Pik­kel Ani­ja val­last. Te­ma lau­luõ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru. Õpe­ta­ja ise­loo­mus­tas 4aas­tast Mar­ga­ret Pik­ke­lit kui väi­kest ül­la­ta­jat.
„Ta on jul­ge ja tra­gi tüd­ruk, lau­lab vä­ga puh­talt ja sü­dam­li­kult. Ko­dus on na­gu vurr­kann, lau­lu­tun­nis vaik­ne ja as­ja­lik,“ sõ­nas He­li Ka­ru.
Tei­se esi­ko­ha viis Ani­ja val­da Kei­jo-Jo­hann Nor­den, kes oli pa­rim 13-15aas­tas­te noor­mees­te hul­gas. Ka te­ma õpe­ta­ja on He­li Ka­ru. Kei­jo-Jo­hann Nor­den on nüüd Har­ju­maa Lau­lu­lap­se nel­ja­kord­ne võit­ja. Ta osa­les maa­kon­na lau­lu­võist­lu­sel es­ma­kord­selt 2006. aas­tal ning saa­vu­tas siis ja ka aas­ta hil­jem, esi­ko­ha, too­kord 3-4aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas, 2009. aas­tal oli ta pa­rim 5-6aas­tas­te pois­te hul­gas.
„Väi­ke­sest kos­tüü­mi­dest lau­lu­poi­sist on kas­va­nud vä­ga si­su­kas noor­mees, kes ot­sib muu­si­kas sü­ga­vust ning os­kab lau­lu­des üha enam oma sõ­nu­mi­ga kuu­la­ja sü­da­mes­se jõu­da,“ kii­tis He­li Ka­ru.
13-15aas­tas­te tüd­ru­ku­te võit­ja oli Raa­si­ku neiu Liis Õun­puu. Te­ma on sa­mu­ti He­li Ka­ru õpi­la­ne. Ka Liis Õun­puu po­le maa­kon­na pa­rim esi­mest kor­da – 2014. aas­tal saa­vu­tas ta esi­ko­ha 10-12aas­tas­te lau­lu­pii­ga­de seas ning too­kord an­dis see või­ma­lu­se osa­le­da üle­riik­li­kul te­le­kon­kur­sil Lau­lu­ka­rus­sell, kus pää­ses fi­naa­li. Õpe­ta­ja kin­ni­tu­sel on Liis Õun­puu vä­ga mu­si­kaal­ne, kuid ka töö­kas ja si­hi­kin­del, iseen­da suh­tes nõud­lik.
Sa­mas va­nu­se­rüh­mas sai tei­ne Raa­si­ku val­la tüd­ruk Han­na Puus­ta erip­ree­mia emot­sio­naal­se esi­tu­se eest. Han­na Puus­ta lau­luõ­pe­ta­ja on Kül­li Ovir. Raa­si­ku põ­hi­koo­lis õp­piv He­li Ka­ru õpi­la­ne Ber­ta Pa­jo päl­vis erip­ree­mia sü­dam­li­ku esi­tu­se eest.
16-18aas­tas­te noor­mees­te esi­ko­ha sai Kuu­sa­lust Too­mas Par­ra, ke­da ju­hen­dab Kül­li-Kat­ri Es­ken. Ka Too­mas Par­ra on Har­ju­maa Lau­lu­lap­sel ol­nud edu­kas mit­mel kor­ral – 2006. aas­tal või­tis ta esi­ko­ha 5-6aas­tas­te, 2013. aas­tal 13-15aas­tas­te noor­mees­te seas.
„Kõik kolm või­tu on ta saa­nud aas­ta­tel, mil Lau­lu­ka­rus­sel­li po­le toi­mu­nud, see­tõt­tu po­le ta te­le­võist­lu­se­le pää­se­nud,“ üt­les Too­mas Par­ra ema Eli­na Aa­sa.
Õpe­ta­ja Kül­li-Kat­ri Es­ken ise­loo­mus­tas 17aas­tast Too­mas Par­rat kui vä­ga an­de­kat noor­meest, kes haa­rab kõi­ke len­nult: „Ta on la­va­le sün­di­nud, võ­lus ka žü­rii ära oma sar­mi­ku­se­ga, laul­da os­ka­vad seal ju kõik. Tal­le on pal­ju juur­de and­nud ka see, et lau­lab Ka­le­vi pois­te­koo­ris.“
Too­mas Par­ra jä­rel sai Har­ju­maa Lau­lu­lap­se 2. ko­ha He­li Ka­ru õpi­la­ne Hend­ri Kuu­sik Raa­si­ku val­last.
10-12aas­tas­te tüd­ru­ku­te hul­gas ja­ga­sid 2. koh­ta kaks Kuu­sa­lu val­la lau­lu­last – So­fia Ru­ti­ku ja An­na­bel Al­met, mõ­le­maid ju­hen­dab Kül­li-Kat­ri Es­ken. 3. ko­ha päl­vis Sand­ra Par­ve Raa­si­ku val­last, te­ma lau­luõ­pe­ta­ja on Kül­li Ovir. Kaks He­li Ka­ru lau­lu­last said sel­les va­nu­se­rüh­mas erip­ree­miad: Car­men Kaa­lo Ani­ja val­last Tu­le­vi­ku tä­he erip­ree­mia ning Hel­mi-Ma­rie Vaik Raa­si­ku val­last erip­ree­mia hea ka­rak­te­ri­ga esi­tu­se eest.
5-6aas­tas­test tüd­ru­ku­test päl­vi­sid jul­ge esi­tu­se erip­ree­mia Anu Rand­maa õpi­la­ne Mii­na Lu­ha­ki­vi ning Ai­ri Lii­va erip­ree­mia Kül­li Kat­ri Es­ken õpi­la­ne Ger­da Ka­ro­lin Kriis Kuu­sa­lu val­last. 7-9aas­tas­te seas tun­nus­ta­ti veen­va esi­tu­se erip­ree­mia­ga No­ra Me­ri­vood Kuu­sa­lu val­last ja jul­ge esi­tu­se erip­ree­mia­ga Ca­ro­li Kaa­lot Ani­ja val­last. Kuu­sa­lu lau­lu­pii­ga õpe­ta­ja on Kül­li-Kat­ri Es­ken, Keh­ra tüd­ru­ku õpe­ta­ja He­li Ka­ru.  Kõi­ge va­ne­ma­te, 16-18aas­tas­te noor­te laul­ja­te seas an­ti Tu­le­vi­ku Tä­he erip­ree­mia Ode Pür­gi­le Kuu­sa­lu val­last. Ka te­da ju­hen­dab Kül­li-Kat­ri Es­ken. Ode Pürg osa­les Har­ju­maa Lau­lu­võist­lu­se fi­naa­lis es­ma­kord­selt ju­ba 13 aas­tat ta­ga­si, 2004. aas­tal, mil võist­les 3-4aas­tas­te seas, ka­hel aas­tal on ta võist­lu­se ka võit­nud.

Eelmine artikkelLok­sa mõ­ned ela­ni­kud koh­tu­sid Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­ga
Järgmine artikkelAni­ja val­la lastehoid on Keh­ras pi­du­li­kult ava­tud