Hajaa­sus­tu­se prog­ram­mi taot­lu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las

66

Ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi tä­na­vu­ne taot­lus­voor oli ava­tud 1. veeb­rua­rist 3. ap­ril­li­ni. Toe­tust sai kü­si­da ha­jaa­sus­tu­se­ga maa­piir­kon­na ma­ja­pi­da­mi­se joo­gi­vee kät­te­saa­da­vu­se ta­ga­mi­seks, heit­vee­süs­tee­mi, au­to­noom­se elekt­ri­süs­tee­mi või aas­ta­ring­selt li­gi­pää­se­ta­va juur­de­pää­su­tee ra­ja­mi­seks. Toe­tus­sum­ma­dest kol­man­di­ku an­nab oma­va­lit­sus, tei­se kol­man­di­ku riik ja vä­he­malt kol­man­dik tu­leb ta­su­da taot­le­jal.

Taot­lu­si hin­da­vad val­da­des moo­dus­ta­tud ko­mis­jo­nid vas­ta­valt üle­rii­gi­li­se­le ju­hen­di­le. Hin­da­mi­sel ar­ves­ta­tak­se in­ves­tee­rin­gu va­ja­lik­kust, las­te ar­vu ma­ja­pi­da­mi­ses, taot­le­ta­va toe­tu­se suu­rust ka­su­saa­ja koh­ta ning leib­kon­na jaoks la­he­ne­va kit­sas­ko­ha olu­li­sust. Val­la­va­lit­su­sed pea­vad hil­je­malt 15. maiks esi­ta­ma ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi­le po­si­tiiv­se­te hin­da­mis­tu­le­mus­te­ga taot­lus­te ko­gu­sum­ma ning sum­ma, mil­le­ga oma­va­lit­sus käe­so­le­val aas­tal prog­ram­mis osa­leb. Sel­le põh­jal sel­gub prog­ram­mi rii­gi­pool­se toe­tu­se jao­tus oma­va­lit­sus­te­le.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la ee­lar­ves on ha­ja-a­sus­tu­se prog­ram­mis osa­le­mi­seks 20 000 eu­rot, na­gu ka va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel. Toe­tu­se saa­mi­seks esi­ta­ti val­la­va­lit­su­se­le täh­ta­jaks 19 taot­lust, kuid pä­rast täien­da­va­te and­me­te ja do­ku­men­ti­de kü­si­mist kaks taot­le­jat loo­bu­sid. 17 esi­ta­tud taot­lu­se ko­gu­sum­ma on 118 312 eu­rot, sel­lest toe­tust taot­le­tak­se 77 586,34 eu­rot, omao­sa­lus on kok­ku 40 725,56 eu­rot. Taot­lus­test 8 on vee- ja 9 ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de ra­ja­mi­seks.

Val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Eve­lin Kol­bak üt­les, et käesoleval nä­da­lal lä­heb ko­mis­jon üle vaa­ta­ma osa­sid koh­ti, ku­hu toe­tust taot­le­tak­se. Pä­rast se­da hak­kab ko­mis­jon taot­lu­si hin­da­ma ja pin­ge­rit­ta sead­ma.

„Kõik taot­lu­sed või­vad saa­da po­si­tiiv­se hin­nan­gu, aga ra­ha ja­gub hin­nan­gu­li­selt um­bes pool­te­le taot­le­ja­te­le. Saa­vad need, kes pin­ge­reas ees­pool,“ lau­sus ta.

Val­la­va­lit­su­se juur­de moo­dus­ta­tud aju­ti­se ko­mis­jo­ni esi­mees on abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe, asee­si­mees Eve­lin Kol­bak ning liik­med maa- ja tees­pet­sia­list Mait Paa­sik, re­fe­rent Il­sia Vä­li, ar­hi­tekt-pla­nee­rin­gus­pet­sia­list In­ga Vai­nu, ehi­tus- ja han­kes­pet­sia­list Ka­lev Laast ning fi­nants­juht Lii­vi Han­sen.

Kuu­sa­lu vald
Kuusalu valla eelarves oli hajaasustuse programmis osalemiseks 20 000 eurot, kuid lisa-
eelarvega eraldati veel 10 000 eurot, sest taotlejaid on viimastel aastatel olnud palju.

Seekord esitati 24 taotlust, mille kogusumma on 190 567, 29 eurot. Veesüsteemise jaoks küsitakse toetust 11 projektiga, taotluste kogusumma on 95 855 eurot. Kanalisatsiooniga seotud taotlusi on 12 kogusummaga 88 682,28 eurot. Juurdepääsutee rajamiseks on esitatud üks taotlus kogusummaga 5120 eurot.

Kü­si­mu­se­le, kas ka riik eral­dab se­ni­sest roh­kem toe­tus­ra­ha, kui Kuu­sa­lu val­lal on 20 000 eu­ro ase­mel prog­ram­mi jaoks ee­lar­ves 30 000 eu­rot, vas­tas Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­na-
s­pet­sia­list Mar­gus Kirss, et vastavalt Harjumaale eraldatava toetussummale ei ole tõenäoline, et rahandusministeerium panustab suuremal määral kui eelnevatel aastatel, täies mahus vastavalt vallapoolsele toetusmahule ei ole arvatavasti eelarveliselt võimalik.

Ta ütles, et taotlusprojekte hakatakse hindama mai keskel, kui vallavanem naaseb puhkuselt.

Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­vad pea­le te­ma veel val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, pea­raa­ma­tu­pi­da­ja Ly Ko­ro­te­jev-Piir, Kuu­sa­lu Soo­ju­se te­gev­juht Kal­le Kün­gas, las­te­kait­ses­pet­sia­list Hel­le Soots ja ehi­tuss­pet­sia­list Lju­bov Beg­lo­va.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves on ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mis osa­le­mi­seks 15 000 eu­rot. Toe­tu­se taot­lu­si esi­ta­ti val­la­va­lit­su­se­le 14 ko­gu­sum­mas 99 554,54 eu­rot, sel­lest rii­gilt ja oma­va­lit­su­selt taot­le­tak­se 65 666,24 eu­rot ning oma­fi­nant­see­ring on 33 888,30 eu­rot. Esi­mest kor­da oli taot­lu­si kõi­gis vald­kon­da­des: 5 vee- ja 6 ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi te­ge­mi­seks, 2 juur­de­pää­su­tee­de ja 1 elekt­ri­süs­tee­mi ra­ja­mi­seks.

Kesk­kon­nas­pet­sia­list Jo­han­na Sep­mann sõ­nas, et kõik taot­le­jad kva­li­fit­see­ru­sid prog­ram­mis osa­le­mi­seks – ei ela ti­hea­sus­tu­ses ning on Raa­si­ku val­da re­gist­ree­ri­tud. 27. ap­ril­lil käis hin­da­mis­ko­mis­jon taot­le­ja­te juu­res paik­vaat­lu­si te­ge­mas ning käe­so­le­val nä­da­lal hak­kab pro­jek­te pin­ge­rit­ta pane­ma.

„Ar­van, et toe­tust saa­vad um­bes poo­led pro­jek­tid,“ ole­tas kesk­kon­nas­pet­sia­list.

Jo­han­na Sep­mann on hin­da­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees. Val­la­va­lit­su­se ko­mis­jo­ni kuu­lu­vad veel hal­dus- ja ehi­tu­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Rii­na Rand, kes on ko­mis­jo­ni asee­si­mees, ning ehi­tuss­pet­sia­list Kai­re Koit­ne, tee­de- ja ta­ris­tus­pet­sia­list Ar­vo Täks ning sot­siaal­töös­pet­sia­list Ka­rin Möl­lits.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la kaa­sa­vas­se ee­lar­ves­se 3 ideed
Järgmine artikkelPolitseiuudised