Raa­si­ku val­la kaa­sa­vas­se ee­lar­ves­se 3 ideed

23
Raasiku vallamaja ja Aruküla rahvamaja.

Raa­si­ku val­la kaa­sa­vas­se eel­ar­ves­se esi­ta­ti täh­ta­jaks, 27. ap­ril­liks 3 et­te­pa­ne­kut. Val­la­va­nem Raul Siem üt­les, et val­la­va­lit­sus tut­vub nen­de­ga käe­so­le­val nä­da­lal ning esi­tab see­jä­rel koos ar­va­mu­se­ga kaa­sa­va ee­lar­ve ko­mis­jo­ni­le. Ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­vad vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de esi­me­hed ja val­la­va­lit­su­se esin­da­ja, hin­dab ja sel­gi­tab väl­ja, mil­li­sed et­te­pa­ne­kud esi­ta­tak­se vo­li­ko­gu­le kin­ni­ta­mi­seks. Pä­rast se­da pan­nak­se need rah­va­kü­sit­lu­se­le, et va­li­da väl­ja pa­rim rah­vaal­ga­tus­lik pro­jekt. Val­la­va­lit­sus ava­li­kus­tab kaa­sa­va ee­lar­ve tu­le­mu­sed 5. juu­nil. Kaa­sa­vast ee­lar­vest an­tak­se ühe või mit­me idee el­lu­vii­mi­seks kok­ku 10 000 eu­rot.

Eelmine artikkelEttevaatust lahtise tulega!
Järgmine artikkelHajaa­sus­tu­se prog­ram­mi taot­lu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las