GET­TER MÄ­GI Keh­rast või­tis võis­tu­lu­ge­mi­se

1412

Ree­del, 27. jaa­nua­ril Al­bu ­koo­lis toi­mu­nud võis­tu­lu­ge­mi­se „Han­se­nist Tamm­saa­re­ni“ üld­või­du sai Keh­ra kooli 9. klas­si õpi­la­ne Get­ter Mä­gi. Võist­lejaid hin­na­ti nel­jas va­nu­se­rüh­mas, 8.-9. klas­si õpi­la­si osa­les 25. Get­ter Mä­gi esi­tas võist­lu­sel proo­sa­kat­ken­di Tamm­saa­re „Kõr­bo­ja pe­re­me­hest“, esi­koht oma va­nu­se­rüh­mas an­dis tal­le või­ma­lu­se võis­tel­da peap­ree­mia eest. Peap­ree­mia võit­ja­na käis ta An­ton Han­sen Tamm­saa­re mä­les­tus­mär­gi juur­de lil­li ja küü­nalt vii­mas. Eel­mi­sel aas­tal sai Get­ter Mä­gi sa­mal kon­kur­sil 3. ko­ha, vii­ma­ti või­tis ta üle-rii­gi­li­se et­lus­kon­kur­si Har­ju voo­ru.