GARI­NA TOO­MIN­GAS koostab trükist „Har­ju­maa 100 luu­le­ta­jat“

629
GA­RI­NA TOO­MIN­GAS.

Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ga­ri­na Too­min­gas hak­kab ko­gu­ma ja koos­ta­ma maa­kon­na har­ras­tus­luu­le­ta­ja­te ühist ko­gu­mik­ku „Har­ju­maa 100 luu­le­ta­jat“. EV 100-le pü­hen­da­tud luu­le­raa­ma­tus­se oo­da­tak­se Har­ju­maa ho­bi­poee­ti­delt Ees­ti­maa­ga seo­tud luu­le­tu­si.

Paar aas­tat ta­ga­si an­dis Ga­ri­na Too­min­gas raa­ma­tu­na väl­ja oma ko­gu „Sirr-Virr“. Pä­rast se­da üt­le­sid tal­le pä­ris pal­jud, et ka neil on üht-teist saht­lis­se kir­ju­ta­tud, kuid po­le se­ni mõel­nud, et võik­sid neid aval­da­da.

„Kui saht­lis­se­kir­ju­ta­jaid on ju­ba meie ko­gu­kon­nas pii­sa­valt, siis ko­gu Har­ju­maal ilm­selt üs­na pal­ju. Ta­han nei­le an­da tõu­ke, et nad ot­sik­sid oma luu­le­tu­sed väl­ja või hak­kak­sid oma uu­si mõt­teid luu­le­vor­mis kir­ja pa­ne­ma,“ rää­kis ta.

Mul­lu au­gus­tis Rak­ve­res toi­mu­nud esi­me­se üld­luu­le­peo jä­rel tek­kis Ga­ri­na Too­min­gal mõ­te kaks as­ja ühen­da­da – pan­na kok­ku Har­ju­maa har­ras­tus­luu­le­ta­ja­te ühi­ne ko­gu ning kan­da sa­mad luu­le­tu­sed luu­le­peol et­te. Ta rää­kis oma ideest Rak­ve­re peo kor­ral­da­ja­te hul­ka kuu­lu­nud näit­le­ja Tii­na Mäl­ber­gi­le, kes kii­tis sel­le heaks.

Ko­gu­mi­ku koos­ta­mi­seks oo­tab Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts kõi­gilt Har­ju­maa luu­le­hu­vi­lis­telt hil­je­malt 19. juu­liks luu­le­tu­si, mis on seo­tud Ees­ti­maa­ga – oma pe­rest, ko­dust, ar­mas­tu­sest, ko­du­maa loo­du­sest ja muust Ees­ti­ga seon­du­vast. Ees­märk on saa­da ko­gu­mik­ku luu­le­tu­si 100 ini­me­selt. Kui neid tu­leb roh­kem, teeb va­li­ku žürii, kus on li­saks Ga­ri­na Too­min­ga­le ka kaks luu­le­ko­gu väl­ja and­nud Aru­kü­la õpe­ta­ja Ka­rin Aan­ja.

„Va­nu­se­pii­ran­gut ei ole, kui sulg jook­seb, ol­gu luu­le­ta­ja või ka­hek­sa-aas­ta­ne,“ sõ­nas ko­gu­mi­ku al­ga­ta­ja.

Ko­gu­mi­ku „Har­ju­maa 100 luu­le­ta­jat“ kõik luu­le­tu­sed kan­tak­se et­te Ees­ti taa­si­se­seis­vu­mis­päe­va ee­lõh­tul, 19. au­gus­til Aru­kü­la lau­lu­väl­ja­kul toi­mu­val luu­le­peol. Kor­ral­da­ja soo­vib, et iga au­tor esi­tab seal oma luu­le­tu­se, kuid see po­le ko­hus­tus­lik – kui au­tor oma kir­ju­ta­tut ise et­te kan­da ei soo­vi, teeb se­da kee­gi tei­ne.

„Ma usun, et tu­leb häid lei­de. Kind­las­ti on neid, kes on aas­taid oma mõt­teid kir­ja pan­nud, kuid po­le se­ni saa­nud neid ku­sa­gil aval­da­da ega esi­ta­da. Tei­salt ta­ha­vad ini­me­sed vä­ga pal­ju rää­ki­da ja end väl­jen­da­da, kuid tä­na­päe­val on kõi­gil nii kii­re, et po­le ae­ga oma­va­hel su­hel­da. Või­bol­la see et­te­võt­mi­ne ajen­dab neid nüüd oma mõt­teid roh­kem pa­be­ri­le pa­ne­ma ning end luu­le­vor­mi kau­du väl­jen­da­ma,“ lau­sus Ga­ri­na Too­min­gas.

Ko­gu­mi­ku väl­jaand­mist ja luu­le­peo kor­ral­da­mist toe­tab Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit.

Eelmine artikkelKau­nis­saa­re lä­he­da­le met­sa on vii­dud mi­tu­küm­mend ko­ti­täit prü­gi
Järgmine artikkelRaa­si­ku kool Har­ju kau­ni­ma­te hoo­ne­te seas