Gaa­sip­lah­va­tu­sest tek­ki­nud põleng hä­vi­tas Raa­si­ku koh­vi­ku

1384
Raa­si­ku Elekt­ri en­di­ses kon­to­ri­hoo­nes te­gut­se­sid mi­tu et­te­võ­tet, ka Raa­si­ku ai­nus koh­vik. Eel­mi­sel nä­da­lal põh­jus­tas gaa­sip­lah­va­tus hoo­nes tu­le­kah­ju.

Möö­du­nud nä­da­la tei­si­päe­va, 11 juu­ni õh­tul süt­tis gaa­sip­lah­va­tu­sest põ­le­ma Raa­si­kul Te­ha­se teel asuv en­di­ne kon­to­ri­hoo­ne, mil­le esi­me­sel kor­ru­sel te­gut­ses koh­vik-baar Kaer, tei­sel ilu­sa­long ja ar­vu­ti­te re­mon­di­töö­ko­da. Raa­si­ku ela­ni­ke kin­ni­tu­sel oli asu­las sel õh­tul nii kõ­va pauk, just­kui pomm oleks plah­va­ta­nud. Pääst­ja­tel õn­nes­tus kell 22.15 ala­nud tu­le­kah­ju kus­tu­ta­da öö­sel poo­le kol­me pai­ku. Järg­mi­sel päe­val an­ti Kae­ra Fa­ce­boo­ki le­hel tea­da, et toi­mu­nud tu­le­kah­ju tõt­tu on koh­vik jää­da­valt su­le­tud. Möö­du­nud lau­päe­vaks kut­su­ti rah­vast ap­pi põ­le­nud koh­vi­ku­ruu­me ko­ris­ta­ma.

Koh­vi­ku Kaer oma­nik, Kuu­sa­lu val­las elav Mar­ge Mei­gas üt­les, et Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu ini­mes­te abi­ga said täies­ti tüh­jaks põ­le­nud ruu­mid pu­has­ta­tud.

„Seal pol­nud te­ha muud, kui so­di kühv­li­ga kok­ku aja­da ja väl­ja viia. Al­les jäid ne­li mus­ta sei­na, sei­nu puu­tu­da ei toh­ti­nud, ku­ni eks­per­tiis po­le öel­nud, kas ma­jas on va­rin­guoht või ei,“ lau­sus ta.

Mar­ge Mei­gas ju­tus­tas, et kuu­lis õn­ne­tu­sest sa­mal õh­tul kel­la 11 ajal ning sõi­tis ko­he ko­ha­le. Koh­vik põ­les seest tüh­jaks, tu­li le­vis ka tei­se­le kor­ru­se­le ruu­mi­des­se, kus pa­ran­da­ti elekt­roo­ni­kat: „Tean, et ka nen­de kah­jud on sel­le tõt­tu suu­red. Ilu­sa­lon­gi va­ra mi­nu te­da säi­lis, aga ku­na plah­va­tu­sest tek­ki­sid ma­ja sein­tes­se mõ­rad, ei saa seal kee­gi prae­gu enam te­gut­se­da. Õn­neks tu­li ka­tu­se­le ei le­vi­nud, kuid plah­va­tus oli nii kõ­va, et lõi poo­lel ma­jal ak­nad eest. Pa­ni­me nüüd need kin­ni, et kee­gi sin­na ko­la­ma ei lä­heks, mui­du võib veel mi­da­gi juh­tu­da.“

Koh­vi­ku­pi­da­ja sõ­nul öel­nud spet­sia­lis­tid tal­le, et ena­mas­ti plah­va­tab gaas siis, kui on tek­ki­nud tu­le­kah­ju, vas­tu­pi­dist olu­kor­da, kus tu­le­kah­ju saab al­gu­se gaa­sip­lah­va­tu­sest, ole­vat vä­ga har­va. Raa­si­kul just nii juh­tus. Plah­va­tas gaa­si­bal­loon koh­vi­ku köö­gis, gaa­si­ga val­mis­ta­ti seal süüa.

Kõi­ge suu­rem õnn ko­gu loo juu­res oli Mar­ge Mei­ga­se hin­nan­gul see, et ma­jas pol­nud õn­ne­tu­se ajal üh­te­gi ini­mest ning kee­gi vi­ga ei saa­nud. Küll aga hä­vis te­ma jaoks elu­töö: „Koh­vik ei ol­nud kind­lus­ta­tud, läks kõik mu ka­hek­sa aas­ta töö vi­li.“

Raa­si­ku koh­vik oleks sep­temb­ris saa­nud ka­heaas­ta­seks, en­ne se­da pi­das Mar­ge Mei­gas sa­ma­ni­me­list koh­vik-baa­ri Kuu­sa­lus. Mis saab eda­si, ei osa­nud ta öel­da: „Kõik on veel lii­ga värs­ke. Eks­per­tiis peab sel­gi­ta­ma, kas se­da ma­ja an­nab üld­se re­no­vee­ri­da. Koh­vi­ku uues­ti üles ehi­ta­mi­ne nõuab pal­ju ra­ha, kuid se­da mul po­le.“

Eelmine artikkelKesk­kon­na­tee­nu­sed muudaks kü­la­des prü­gi­veo­rin­ge optimaalseks
Järgmine artikkelKeh­ra jäät­me­jaa­ma ehi­ta­mi­ne