FIE ÜLO KRAUS on Kuu­sa­lu val­las sot­siaal­sõi­te tei­nud ühe aas­ta

1351
ÜLO KRAUS on Kuusalu vallas sot­siaalt­rans­por­di­tee­nust osu­ta­nud oma Toyo­ta­ Corollaga.

Klien­te on aas­ta­ga ko­gu­ne­nud 63, igas kuus on ol­nud kesk­mi­selt 20 sõi­tu ja lä­bi­tud 2000 ki­lo­meet­rit.

Vas­ta­valt Kuu­sa­lu val­las ala­tes mul­lu juu­list keh­ti­va­le sot­siaalt­rans­por­di tee­nu­se osu­ta­mi­se kor­ra­le saa­vad tee­nust val­la ela­ni­ke re­gist­ris­se kan­tud isi­kud, kel oma ter­vis­li­ku sei­sun­di tõt­tu ei ole või­ma­lik ka­su­ta­da ühis­sõi­du­kit või isik­lik­ku sõi­duau­tot.

Tee­nu­se osu­ta­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud kon­kur­si või­tis FIE Ülo Kraus, le­pingu kestvuseks määrati aasta ja see lõ­peb 30. sep­temb­ril.

Kui­gi le­ping hak­kab lõp­pe­ma, jät­kab Ülo Kraus sot­siaalt­rans­por­di tee­nu­se osu­ta­mist ning peab lä­bi­rää­ki­mi­si le­pin­gu pi­ken­da­mi­seks, ku­ni kor­ral­da­tak­se uus kon­kurss.

Et te­gu on val­la­le ra­ha­lis­te ko­hus­tus­te võt­mi­se­ga, tu­leb kon­kurss heaks kii­ta val­la­vo­li­ko­gus. Vas­tav eel­nõu on koos­ta­tud, see­kord on ka­vas va­li­da tee­nu­se osu­ta­ja kol­meks aas­taks. Kon­kur­si kor­ral­dab val­la­va­lit­sus.

Abi­val­la­va­nem Aa­re Ets üt­les, et esi­me­se aas­ta­ga on val­lal ku­lu­nud sot­siaalt­rans­por­di tee­nu­se eest ta­su­mi­seks um­bes 10 000 eu­rot. Vald mak­sab täie­li­kult, kui tegu on perearsti tellitud erakorralise sõiduga või puudega lapse viimisega rehabilitatsiooniteenusele. Teis­te pu­hul on tee­nu­se ka­su­ta­ja­te omao­sa­lus 0,20 eu­rot ja val­la­va­lit­sus li­sab 0,25 eu­rot ki­lo­meet­ri eest. Sõi­du mak­su­must ha­ka­tak­se ar­ves­ta­ma klien­di ko­dust ku­ni siht­koh­ta või klien­di ko­ju ta­ga­si jõud­mi­se­ni.

Ülo Kraus tõ­des Sõ­nu­mi­too­ja­le, et aas­ta­ga on sel­gu­nud mit­med kit­sas­ko­had. Ra­ha­li­selt on ots-ot­sa­ga kok­ku tul­nud, kuid uue au­to ost­mi­seks ra­ha ei ko­gu­ne­nud. Näi­teks jäi han­kes pai­ka pa­ne­ma­ta, kes mak­sab par­ki­mis­ta­su, kui eriars­ti juur­de sõi­du­ta­tud klien­ti on va­ja Tal­lin­nas Mus­ta­mäe haig­la või Kesk­haig­la juu­res oo­da­ta. Par­ki­mis­ta­su tu­leks kü­si­da klien­dilt, kuid va­nad ini­me­sed loe­vad sa­ge­li igat sen­ti ja nii on see ku­lu­tus jää­nud tee­nu­se osu­ta­ja kan­da.

Ka peaks keh­tes­ta­ma ta­su klien­di saat­ja­le. Ülo Kraus sel­gi­tab, et pal­ju­del va­na­del ini­mes­tel on ras­ke ük­si suur­tes po­lik­lii­ni­ku­tes orien­tee­ru­da. Rää­ki­ma­ta sel­lest, et pal­ju­del on lii­ku­mi­ne ras­ken­da­tud, au­to­juht peab ot­si­ma par­ki­mis­koh­ta ning ei saa va­nai­ni­mest haig­la­ni kõn­di­mi­sel ega ka seal lii­ku­mi­sel ai­da­ta. Se­ni on va­ja­du­sel saat­ja­na abistanud te­ma elu­kaas­la­ne, pi­kaaeg­se ko­ge­mu­se­ga hool­dus­töö­ta­ja Ma­ri­na Mä­gi või Kuu­sa­lu ea­ka­te ko­dust Val­ve Pa­ju­puu.

Kok­ku on aas­ta­ga ko­gu­ne­nud 63 klien­ti. Ku­na vald ta­sub nen­de eest täie­li­kult või osa­li­selt, siis iga uue või­ma­li­ku  klien­di pu­hul uu­rib Ülo Kraus sot­siaal­töö­ta­ja­telt üle, kui­das maksmine käib. Ar­vel­da­takse tše­ki­raa­ma­tu alu­sel. Omao­sa­lu­se ta­su­nud klien­ti­del on või­ma­lik taot­le­da val­lalt sõi­du­toe­tust ku­ni 65 eu­rot aas­tas. Kesk­mi­selt on ühes kuus ol­nud 20 sõi­tu, kok­ku on lä­bi­tud igas kuus kesk­mi­selt 2000 ki­lo­meet­rit. On päe­vi, kus on tul­nud te­ha kaks sõi­tu ja ühel kor­ral oli ka kolm tel­li­must. Kui sõi­dud kat­tu­vad, on ol­nud või­ma­lus ka­su­ta­da tei­se au­to­ju­hi abi koos tei­se ma­si­na­ga.

Kõi­ge enam on Ülo Krau­si sõ­nul ol­nud sõi­te eriars­ti­de juur­de. Ta mär­gib, hea oleks, kui ars­ti­le ae­ga kin­ni pan­nes uu­ri­taks eel­ne­valt, mis päe­val on sotsiaaltransport va­ba. Kii­re­loo­mu­li­sed sõi­dud tu­le­vad et­te ju­hul, kui pe­rearst he­lis­tab ning pa­lub abi va­nai­ni­me­se EMOs­se vii­mi­seks ja ta­ga­si­too­mi­seks – kii­ra­bi viib sin­na vaid eluoht­li­ku olu­kor­ra pu­hul ning ta­ga­si ei too.

Et­te on tul­nud ka hool­dus­haig­las­se vii­mi­si ning ühel kor­ral oli tar­vis sõi­du­ta­da Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke re­gist­ris olev va­nai­ni­me­ne Aas­pe­re hool­de­ko­dust Tal­lin­nasss­se eriars­ti­le. Li­saks niiöel­da ro­hu­rin­gid – sõi­du­tada lii­ku­mis­ras­kus­te­ga klien­t ap­tee­ki ja ko­ju ta­ga­si.

Val­la­ma­jast kii­de­tak­se, et ta­ga­si­si­de on ol­nud po­si­tiiv­ne, sot­siaalt­rans­por­ti ka­su­ta­nud ea­kad he­lis­ta­vad ja kii­da­vad.

Ülo Kraus kom­men­tee­rib, et on püüd­nud klien­te ai­da­ta nii, kui­das või­ma­lik. Sil­ma teeb mär­jaks ja sü­dant lii­gu­tab, kui lap­se­lap­sed sõi­da­vad saat­ja­na koos va­nae­ma-va­nai­sa­ga.

„Haig­la­te juu­res park­la­tes oo­da­tes olen jut­tu aja­nud kol­lee­gi­de­ga Ku­res­saa­rest ja Kei­last. Ku­res­saa­res koon­da­tak­se eriars­ti juur­de sõit­jad, sot­siaalt­rans­port toob ka­hel päe­val nä­da­las Tal­lin­na ja viib ta­ga­si. Au­to­ju­hi­le on väl­jas­ta­tud Eu­roo­pa Lii­du in­va­par­ki­mis­kaart. Kei­last tuuak­se sa­mu­ti mi­tu ini­mest kor­ra­ga, au­to­ju­hil on era­par­ki­mis­kaart. Ka Kuu­sa­lu val­la sot­siaalt­rans­por­di­le võiks soe­ta­da par­ki­mis­kaar­di ning au­to­le võiks pan­na kir­jad „Kuu­sa­lu val­la sot­siaalt­rans­port“,“ soo­vi­tab Ülo Kraus ja ar­vab, et te­ma järg­mi­sel kon­kur­sil enam tee­nu­se osu­ta­jaks ei kan­di­dee­ri.