Face­boo­kis hoia­ta­tak­se või­ma­li­ke va­ras­te eest Ida-Har­jus

154

Vii­mas­tel päe­va­del on Fa­ce­boo­ki-võr­gus­ti­kes nii Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las kui ka Jõe­läht­me ja Ko­se val­las ning Lok­sa lin­nas ja­ga­tud hoia­tu­si, et kü­la­des on mär­ga­tud ai­na roh­kem kaht­la­seid rin­gi­ko­la­jaid või -sõit­jaid ning soo­vi­ta­tak­se ol­la val­vas, et hoi­da ära var­gu­si. Rin­gi­sõit­vad uu­dis­ta­jad vaat­le­vad ma­ju ja ae­du ning kaht­lus­ta­tak­se, et nad uu­ri­vad, mil­lal kee­gi on ko­dust ära. Ka on Fa­ce­boo­kis koos hoia­tus­te­ga aval­da­tud sõi­du­ki­te, sa­mu­ti nen­dest väl­ju­nud ini­mes­te pil­te ja kir­jel­du­si ning ma­si­na­te re­gist­ree­ri­mis­numb­reid.

Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus kom­men­taa­ri Kuu­sa­lu ja Lok­sa piir­kon­na­po­lit­sei­ni­kult Ka­lev Kuus­pa­lult, kes prae­gu asen­dab ka puh­ku­sel ole­vat Ani­ja ja Raa­si­ku piir­kon­na­po­lit­sei­nik­ku.

Ka­lev Kuus­pa­lu üt­les, et po­lit­sei te­ge­leb Fa­ce­boo­kis edas­ta­tud in­fo­ga, pil­ti­del ole­va­id au­to­sid ja nen­de oma­nik­ke kont­rol­li­tak­se and­me­baa­si­de alu­sel. Su­ve ajal on rin­gi­sõit­jaid roh­kem, nad ei pruu­gi ol­la po­tent­siaal­sed var­gad, ot­si­tak­se puh­ke­pai­ga või sõp­ra­de-tut­ta­va­te asu­koh­ta. Sa­mas on te­ma sõ­nul vä­ga hea, kui jäl­gi­tak­se võõ­raid lii­ku­jaid, fik­see­ri­tak­se au­to mark, värv ja re­gist­ree­ri­mis­num­ber, see võib an­da po­lit­sei­le olu­list in­fot.

Juu­ni al­gu­ses oli Kuu­sa­lu piir­kon­nas mi­tu var­gust kor­ra­ga. Kuu­sa­lu koo­li kuu­rist va­ras­ta­ti töö­riis­tu, le­he­pu­hur, saag, komp­res­sor, sur­ve­pe­sur, mu­rut­rim­mer, trell. Lä­he­du­ses asu­vast kuu­rist vii­di ära paat ja moo­tor. Valk­las käi­sid var­gad sa­mal öö­sel era­ma­ja kõr­val­hoo­nes ning Kuu­sa­lu kü­las oli var­gus ühest aia­ma­jast.

Piir­kon­na­po­lit­sei­nik mär­kis, et kõik need var­gu­sed on fik­see­ri­tud, uu­ri­mi­ne käib ning esial­gu roh­kem in­fot an­da ei saa.

Eelmine artikkelKiiu jäät­me­jaam töö­tab uue ope­raa­to­ri­ga
Järgmine artikkelKeh­ras oli Ani­ja val­la kuns­ti- ja kä­si­töö­näi­tus