Keh­ras oli Ani­ja val­la kuns­ti- ja kä­si­töö­näi­tus

83
Aegviidu elaniku Lilja Piibeleht-Tarassovi vöötelgedel kootud Ambla mustriga rahvariide vööd. Fotod Andrus Annus

Kol­ma­päe­val, 7. juu­nil ava­ti Keh­ra rah­va­ma­jas pä­rast kol­meaas­tast va­heae­ga taas Ani­ja val­la kuns­ti- ja kä­si­töö­näi­tus, mis jäi ka­hel aas­tal ära ko­roo­na­vii­ru­se, ühel aas­tal rah­va­ma­ja saali re­mon­di tõt­tu.

Tä­na­vu­ne näi­tus oli pü­hen­da­tud Keh­ras 1961. aas­tal loo­dud ja 62 aas­tat jär­je­pi­de­valt te­gut­se­nud kan­ga­rin­gi­le. Prae­gu on rin­gil 12 lii­get, ku­du­mas käiak­se Keh­ra sot­siaal­kes­ku­se hoo­nes, kus on kol­med kan­gas­tel­jed.

Li­saks kan­ga­rin­gi liik­me­te­le eks­po­nee­ri­sid näi­tu­sel oma töid Keh­ra tei­sed ja Ani­ja, Aeg­vii­du, Ala­ve­re ning Voo­se kuns­ti- ja kä­si­töö­te­gi­jad. Kok­ku sai nä­ha 57 ini­me­se loomingut – kan­gas­tel koo­tud vai­pu ja pat­ju, rah­va­rii­de­vöö­sid, kä­sit­si koo­tud kin­daid-sok­ke, kamp­su­neid, hee­gel­da­tud li­ni­kuid, õla­sal­le, maa­le, mak­ra­mee-teh­ni­kas lil­le­po­tia­lu­seid ja sei­na­kau­nis­tu­si, ke­raa­mi­kat, ti­ki­tud pil­te, post­kaar­te, ehteid ja ehe­te­kar­pe, vit­raaže ning puu­tööd.

Valla käsitöönäituse kuraator ANU MÄEORG.

Näi­tu­se ku­raa­tor Anu Mäeorg, kel­le koo­tud vai­bad ja pad­jad ning hee­gel­da­tud õla­sal­lid olid sa­mu­ti näi­tu­sel, kii­tis, et tal­le meel­di­sid vä­ga Jan­ne Kuusk­la teh­tud mak­ra­mee sei­na­kau­nis­tu­sed.

„See oli mul­le ül­la­tus, et te­ma sel­list kä­si­tööd teeb,“ sõ­nas Anu Mäeorg.

Ta li­sas, et kü­las­ta­jad kiit­sid vä­ga tä­na­vu­se näi­tu­se ku­jun­dust: „Öel­di, et nii hu­vi­ta­valt po­le näi­tus varem ühel­gi aas­tal sea­tud. Sel­le ku­jun­das ja pa­ni suu­res osas ka üles Sir­je Vool­maa. Kui ei ole näi­tu­se jaoks mõel­dud alu­seid või sten­de, tu­leb pan­na pea töö­le ja mõel­da, kui­das il­ma nen­de­ta hak­ka­ma saa­da. Ke­set saa­li olid üm­mar­gu­sed lauad, mis olid suu­re kan­ga­ga kae­tud.“

Näi­tus oli ava­tud Ani­ja val­la päe­va, 10. juu­ni õh­tu­ni. Ai­nuük­si lau­päe­val käis vaa­ta­mas üle 150 ini­me­se, nel­ja päe­va jook­sul oli näi­tu­sel kok­ku um­bes 300 kü­las­ta­jat. Anu Mäeorg kin­ni­tas, et üle-val­la­li­ne kä­si­töö­näi­tus toi­mub kind­las­ti ka tu­le­val aas­tal: „Mõ­ni­gi kä­si­töö­te­gi­ja, kes sel kor­ral oma töid väl­ja­pa­ne­ku­le ei too­nud, käis vaa­ta­mas. Rää­ki­sin nei­le järg­mi­se aas­ta plaa­ni­dest ning nad lu­ba­sid, et siis too­vad näi­tu­se­le ka oma töid.“

Eelmine artikkelFace­boo­kis hoia­ta­tak­se või­ma­li­ke va­ras­te eest Ida-Har­jus
Järgmine artikkelJÜ­RI AR­RA­KU stuu­dio­nurk Vii­nis­tul