Face­boo­ki pos­ti­tu­sed pa­nid maan­teea­me­ti Kuu­sa­lus teeau­ku pa­ran­da­ma

1317
Kat­ki­ne truu­bi­koht Kuu­sa­lu ale­vi­ku pea­teel. Pilt ko­gus Fa­ce­boo­kis arvukalt ja­ga­jaid – 369. Fo­to Lii­vi­ka Mäe­murd

OÜ Üle te­gi käe­so­le­va nä­da­la al­gu­ses maan­teea­me­ti tel­li­mu­sel lõ­puks kor­da kat­ki­se truu­bi­ko­ha Kuu­sa­lu ale­vi­ku pea­tä­na­val ki­ri­ku lä­he­dal. Fa­ce­boo­ki-le­hel Kuu­sa­lu Kuu­lu­ta­ja käis roh­kem kui kuu ae­ga ko­ha­li­ke ela­ni­ke aru­te­lu kat­ki­se truu­bi üle. Pos­ti­ta­ti pil­te teeau­gust, kom­men­tee­ri­ti.

Kuu­sa­lu ela­nik Ai­var Va­he­nõmm pa­ni kat­ki­se truu­bi­ko­ha fo­to Kuu­sa­lu Kuu­lu­ta­jasse au­gus­ti al­gu­ses. Pil­ti ha­ka­ti Fa­ce­boo­kis ja­ga­ma ja kom­men­tee­ri­ma. Pil­di au­tor te­gi et­te­pa­ne­ku ris­ti­da auk uue val­la­va­lit­su­se au­guks, et pol­nud se­da se­ni tä­he­le pan­nud.

Kuu­sa­lu val­la uue koa­lit­sioo­ni esin­da­jad Ma­dis Jõ­gi ja Rei­jo Roos vas­ta­sid, et te­gu on rii­gi­maan­tee­ga, mi­da aas­ta ta­ga­si re­konst­ruee­ri­ti maan­tee­­ame­ti tel­li­mu­sel. Kuu­sa­lu val­la­valit­su­se kom­mu­ni­kat­sioo­ni­spet­sia­list Ere Ui­bo li­sas kom­men­taa­ri, et val­la­va­lit­sus suht­leb maan­teea­me­ti­ga, ning mõ­ni aeg hil­jem tea­tas, on loo­tust, et vaid­lu­sed hak­ka­vad la­he­ne­ma ja auk saab pa­ran­da­tud.

Ent 30. au­gus­til pos­ti­ta­ti Kuu­sa­lu Kuu­lu­ta­jas­se au­gust uus fo­to – Tar­mo Met­sa­lu li­sas pil­di, kus au­ku oli seis­ma pan­dud leh­te­de­ga puuoks. See­gi lei­dis kom­men­tee­ri­jaid ja ja­ga­jaid, tõ­de­ti, et ge­ril­jaaian­dus on jõud­nud Kuu­sal­lu – see on Eu­roo­pas le­vi­nud kom­me juh­ti­da kat­kis­te­le koh­ta­de­le tä­he­le­pa­nu juur­de­pan­dud tai­me­de­ga. Päev hil­jem jõu­dis Kuu­sa­lu Kuu­lu­ta­jas­se sa­mast au­gust fo­to, mi­da ja­ga­ti 369 kor­ral – truu­biau­ku sea­tud puu kõr­va­le oli pan­dud kast õun­te­ga ja silt „Võ­ta õu­na kah!“.

Kuu­sa­lu abi­val­la­va­nem Tõ­nu Am­mus­saar rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et juh­tis sa­ma­le truu­bi­ko­ha­le tä­he­le­pa­nu jaas­ta ta­ga­si, kui oli Kuu­sa­lu pea­tä­na­va re­konst­ruee­ri­mis­töö­de vas­tu­võt­mi­ne: „Näi­ta­sin, et see rest­kae­vu­koht võib ha­ka­ta mu­re­ne­ma. Maan­teea­me­ti ja tee-ehi­ta­ja esin­da­jad lep­pi­sid see­pea­le kok­ku ja pa­nid üleand­mis-vas­tu­võ­tuak­ti kir­ja, et see truu­biauk võe­tak­se jäl­gi­mi­se­le. Ke­va­deks oli­gi au­gu­koht la­gu­ne­nud ja ai­na mu­re­nes eda­si.“

Maan­teea­me­ti Põh­ja re­gioo­ni hool­de­vald­kon­na juht Rai­do Rand­maa kom­men­tee­ris, et ke­va­del tek­kis Kuu­sa­lu teel rest­kae­vu ära­va­ju­mi­ne, mi­da es­malt pee­ti ehi­ta­ja praa­giks ja ar­va­ti, et kor­da­te­ge­mist saab nõu­da ehi­ta­jalt ga­ran­tii­töö­na: „Pea­me liik­le­ja­te ees va­ban­dust pa­lu­ma, et tee­augu re­mont võt­tis pi­kalt ae­ga. Erimeelsused olid Kuu­sa­lu tee aas­ta ta­ga­si re­konst­ruee­ri­nud fir­ma­ga, tu­gi­ne­si­me ak­ti sis­se­kir­ju­ta­tud lu­ba­du­se­le võt­ta truu­bi­koht jäl­gi­mi­se­le. Kuid nii ehi­ta­ja kui ka omanikujä­re­le­val­ve leid­sid, et te­gu po­le ehi­ta­ja praa­gi­ga, sest sel­gus, sel­le truu­bi­ko­ha väljavahetamist ei ol­nud pro­jek­ti­ga et­te näh­tud. Te­gu on ka­het­sus­väär­se ja piin­li­ku juh­tu­mi­ga, kui­da­gi oli see truup jää­nud ehi­tusp­ro­jek­tist väl­ja. See­ga tu­li teeauk kor­da te­ha maan­teea­me­ti hool­dus­­osa­kon­nal. Esi­ta­si­me tel­li­mu­se OÜ-le Üle, kel­le­ga meil on le­ping Kuu­sa­lu piir­kon­na rii­gi­tee­de hool­da­mi­seks.“

Rai­do Rand­maa li­sas, et truup kuu­lub Kuu­sa­lu Soo­ju­se­le, millele on peale ehitatud eba­tüü­pi­li­se ku­ju­ga rest­kaev. Es­malt tu­li tellida uus kae­vu­ka­te, siis auk kin­ni pan­na. As­falt taas­ta­tak­se sel­les ko­has te­ma sõ­nul lä­hi­päe­va­del.

Eelmine artikkelMaail­ma­ko­ris­tus­päev Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las ning Lok­sal
Järgmine artikkelHC Keh­ra alis­tas Ees­ti MV ava­män­gus Aru­kü­la/Au­den­te­se