EVE PÄRN­SA­LU al­ga­tu­sel Ani­ja, Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu gol­fi­tur­niir

864

Kol­me val­la esi­me­ne gol­fi­võist­lus on ko­he pä­rast Ani­ja val­la ela­ni­ke­le mõel­dud gol­fi­päe­va 25. au­gus­til Jõe­läht­mel.

„Soo­vin, et kee­gi oleks mul­le gol­fi­män­gust pal­ju va­rem rää­ki­nud. Sel­le mõt­te­ga kor­ral­da­me­gi nüüd koos Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma­ga meie val­la rah­va­le gol­fi de­mo­päe­va,“ üt­leb muu­si­kaõ­pe­ta­ja ja laul­ja Eve Pärn­sa­lu, kes koos val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he Jaan Oruaa­sa­ga ot­sus­ta­sid tut­vus­ta­da ka teis­te­le spor­dia­la, mil­le­ga ise te­ge­le­vad.

EVE PÄRNSALU on golfiga tegelenud kuus aastat.
EVE PÄRNSALU on golfiga tegelenud kuus aastat.

Eve Pärn­sa­lu esi­me­ne kok­ku­puu­de gol­fi­ga oli töö ehk muu­si­ka kau­du. Aas­taid ta­ga­si kut­su­ti te­da esi­ne­ma Jõe­läht­me gol­fik­lu­bis­se ühe võist­lu­se­le lõ­pe­ta­mi­se­le.

„Ma ei tead­nud siis mit­te ke­da­gi, kes teaks ke­da­gi, kes gol­fi män­gib. Tun­dus, et gol­fi­ga te­ge­le­vad vaid rik­kad ja ilu­sad,“ tun­nis­tab ta.

Esi­ne­mi­sel kin­giks saa­dud läi­kiv gol­fi­pall oli aas­taid ka­pis, ku­ni ta juh­tus Priit Pa­ju­saa­re stuu­dios­se laul­ma: „Siis tu­li meel­de, et te­ma män­gib gol­fi. Kü­si­sin Prii­dult, kas ta­suks ko­duae­da te­ha mi­ni­gol­fi­väl­jak. Ta lai­tis sel­le ma­ha ja soo­vi­tas min­na hoo­pis gol­fi­kur­sus­te­le.“

Paar päe­va hil­jem pa­ni Eve Pärn­sa­lu end kir­ja Green Car­di ehk gol­fi­män­gi­ja tun­nis­tu­se kur­sus­te­le. Nüüd on kuues su­vi, mil üs­na pal­ju tema va­bast ajast möö­dub Jõe­läht­me gol­fi­väl­ja­kul.

„Tean pü­ha­päe­va­män­gi­jaid, kes käi­vad gol­fi­väl­ja­kul kord kuus sõb­ran­na­de­ga koh­tu­mas ja jut­tu aja­mas, mi­nul po­le se­da va­ja – võib-ol­la on see muu­si­ku­te värk, et olen har­ju­nud ük­si har­ju­ta­ma ning hak­ka­sin ka gol­fi män­gi­ma ük­si,“ ju­tus­tab ta.

Gol­fi­män­gu reeg­lid on sel­li­sed, et män­gi­ja võist­leb iseen­da ehk oma va­ra­se­ma ta­se­me­ga. Ku­na Eve Pärn­sa­lu hak­kas vä­ga ak­tiiv­selt gol­fi­ga te­ge­le­ma, lan­ges te­ma al­ga­ja män­gi­ja ta­se ehk hän­di­käp kii­res­ti ning see te­ki­tas veel­gi ha­sar­ti: „Mui­du­gi on hea tun­ne, kui saad võist­lus­tel hea ko­ha. Aga mul on ko­dus ka­ri­kaid ju­ba pii­sa­valt, ko­hast olu­li­sem on mul­le iseen­da­ga võist­le­mi­ne ja har­ju­ta­mi­ne, et järg­mi­ne kord tu­leks veel pa­re­mi­ni.“

Eve Pärn­sa­lu kii­dab, et golf on ter­vi­se­le ka­su­li­kum, kui mõ­ni tei­ne spor­dia­la – se­da har­ras­ta­tak­se värs­kes õhus, pulss ei lä­he küll nii kõr­geks kui näi­teks jooks­mi­sel või rat­ta­sõi­dul, aga pa­kub tun­di­deks ak­tiiv­set te­ge­vust.

Paar aas­tat ta­ga­si hak­kas gol­fi­män­gu­ga te­ge­le­ma ka Eve Pärn­sa­lu elu­kaas­la­ne Ar­vo Kri­vent­sel: „Mi­na te­da ei kut­su­nud, tu­li ise proo­vi­ma. Ta män­gib üs­na häs­ti, kui­gi mit­te nii pal­ju kui mi­na, tal on ka pal­ju muid ho­bi­sid.“

Gol­fi tut­vus­tav päev ja võist­lu­sed
Eve Pärn­sa­lu kuu­lub Jõe­läht­me gol­fik­lu­bi al­ga­tus­toim­kon­da, kus on ai­da­nud lä­bi viia gol­fi tut­vus­ta­vaid üri­tu­si. Näi­teks te­gi eel­mi­sel aas­tal gol­fi­de­mo muu­si­ku­te­le. Ku­na suu­res Ani­ja val­las on te­ma tea­da vaid 3 gol­fi­män­gi­jat, sa­mal ajal, kui naa­ber­val­las Raa­si­kul vä­he­malt küm­me­kond, tek­kis­ki tal mõ­te gol­fi oma val­la rah­va­le tut­vus­ta­da. Se­da enam, et Jõe­läht­me gol­fi­väl­jak on üs­na lä­he­dal.

„Ehk hak­kab see ala ka tei­si hu­vi­ta­ma ning mõ­ni leiab, et te­ma jaoks on see hea või­ma­lus oma ter­vi­ses­se pa­nus­ta­da,“ sõ­nab Ani­ja val­la gol­fi­män­gi­ja.
Nel­ja­tun­ni­se de­mo­päe­va al­gu­ses kõ­nel­dak­se, mil­les gol­fi­mäng seis­neb, tut­vus­ta­tak­se ter­mi­no­loo­giat. See­jä­rel näi­da­tak­se har­ju­tus­väl­ja­kul gol­fi­löö­ke, osa­le­jad saa­vad neid proo­vi­da. Ka­vas on ka väi­ke võist­lus spet­siaal­selt al­ga­ja­te­le mõel­dud lü­he­mal ja vä­hem os­ku­si nõud­val ra­jal.

Eve Pärn­sa­lu rõ­hu­tab, et gol­fi­män­gu­ga alus­ta­mi­ne ei eel­da head sport­lik­ku vor­mi, ka va­ra­sem spor­di­ga te­ge­le­mi­ne po­le va­ja­lik. Sa­mu­ti po­le täh­tis va­nus – gol­fi­ga või­vad te­ge­le­da nii las­teaia­lap­sed kui ka va­nae­mad-va­nai­sad. Ees­tis on te­ma sõ­nul pal­ju nii­ni­me­ta­tud gol­fi­pe­re­kon­di, kes va­li­vad ka su­vi­se puh­ku­se­rei­si sin­na, kus on lä­he­dal gol­fi­väl­jak.

„Oo­ta­me gol­fi­ga tut­vu­ma kõi­ki, kes tun­ne­vad, et ta­ha­vad ol­la roh­kem värs­kes õhus, kuid ei soo­vi ük­si met­sa all joos­ta, vaid vee­ta sport­li­kult ae­ga mõ­nu­sas selts­kon­nas ja ilu­sas kesk­kon­nas. Sa­ge­li kar­da­vad ini­me­sed tun­da end al­ga­ja­te­na. Nee­la­ke va­le­hä­bi al­la, see lä­heb rut­tu möö­da, sest vars­ti hak­kad tund­ma, et sa po­le enam al­ga­ja,“ jul­gus­tab ta.

Pä­rast de­mo­päe­va kut­su­vad Eve Pärn­sa­lu, Jaan Oruaas ja Ar­vo Kri­vent­sel Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu val­da­de gol­fi­män­gi­jaid en­da­ga võist­le­ma, et sel­gi­ta­da väl­ja Sõ­nu­mi­too­ja piir­kon­nast ehk kol­mest val­last pa­rim gol­fi­män­gus. Kui­gi pal­jud gol­fi­män­gi­jad on sa­mal päe­val Val­ge­ran­nas võist­lus­tel, ega saa sel­le tõt­tu kol­me val­la võist­lu­sel osa­le­da, on kõi­gist esin­dus ko­hal.

„Loo­da­me, et sel­lest saab iga-aas­ta­ne võist­lus. Ideaa­lis võiks järg­mi­se kor­ral­da­da tä­na­vu­ne võit­ja, kuid või­me se­da ka ise te­ha, peaa­si, et see jät­kuks, Ani­ja, Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu val­las on ju kok­ku pä­ris pal­ju män­gi­jaid,“ mär­gib Eve Pärn­sa­lu.

Eelmine artikkelKolga rahvatantsijad UEFA Superkarikal
Järgmine artikkelAru­kü­la las­teaia küt­te­süs­tee­mi va­he­ta­mi­ne