Euro Oil ka­van­dab Aru­kül­la männiku äärde au­to­maat­tank­lat

1895

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus võt­tis vas­tu Aru­kü­la tank­la de­tailp­la­nee­rin­gu.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ava­li­kus­tas 24. mail val­la esi­me­se tank­la de­tailp­la­nee­rin­gu. Tank­la on pla­nee­ri­tud Aru­kül­la Tal­ve kin­nis­tu­le, sel­le ra­jab Eu­ro Oil.
Tank­la ra­ja­mi­seks on Raa­si­ku val­las või­ma­lu­si uu­ri­tud küm­me­kond aas­tat, kuid kin­del kok­ku­le­pe saa­vu­ta­ti paar aas­tat ta­ga­si, kui ka kes­kon­na­mi­nis­tee­rium oli loa and­nud, et Aru­kül­la Tal­ve kin­nis­tu­le võib ra­ja­da tank­la. 2015. aas­tal kir­ju­tas Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le tank­la­kett Eu­ro Oil AS, kes te­gi et­te­pa­ne­ku au­to­maat­tank­la ra­ja­mi­seks Aru­kül­la Tal­ve kin­nis­tu­le Tal­lin­na maan­tee ning La­ge­di-Aru­kü­la-Pe­nin­gi maan­tee rist­mi­ku­le. Nüüd­seks on koos­kõ­las­tu­sed ja kok­ku­lep­ped saa­vu­ta­tud ning Eu­ro Oil lu­bab alus­ta­da pro­jek­tee­ri­mi­se­ga ko­he, kui de­tailp­la­nee­ring on keh­tes­ta­tud.
Raa­si­ku val­la­va­lit­sus võt­tis Tal­ve ka­tast­riük­su­se ja lä­hia­la de­tailp­la­nee­rin­gu vas­tu es­mas­päe­va, 15. mai is­tun­gil. De­tailp­la­nee­rin­gu koos­tas OÜ Pro­jek­tee­ri­mis­bü­roo Dia­loog. 1,77 hek­ta­ri suu­ru­ne üld­ka­su­ta­tav maa ja­ga­tak­se ja muu­de­tak­se de­tailp­la­nee­rin­gu­ga ka­heks äri­maa sih­tots­tar­be­ga krun­diks au­to­maat­tank­la ja tee­nin­dus­hoo­ne ra­ja­mi­seks ning um­bes 1,22 hek­ta­ri suu­ru­ne osa jääb en­di­selt üld­ka­su­ta­ta­vaks maaks.
Is­tun­gi toi­mu­mi­se päe­val saa­bus tea­de de­tailp­la­nee­rin­gu ava­li­kus­ta­mi­sest ka Sõ­nu­mi­too­jas­se aval­da­mi­seks. Pa­ra­ku jäi tea­de toi­me­tu­se süül aval­da­ma­ta ning il­mub käe­s­ole­vas le­hes. Raa­si­ku val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi üt­les, et ku­na tea­de ei jõud­nud eel­mi­se nä­da­la leh­te, võib tank­la ehi­tus jää­da ve­ni­ma. Ta li­sas, et pä­rast ava­li­kus­ta­mist hak­kab de­tail­pla­nee­rin­gut me­net­le­ma vo­li­ko­gu – juu­ni­kuu is­tung oleks lü­ka­tud nä­da­la võr­ra eda­si 20. juu­niks. Nüüd po­le val­la­va­ne­ma sõ­nul is­tun­gia­ja muut­mi­seks enam mõ­tet: „Me­net­lu­s­ajad ei või­mal­da, juu­nis peab kin­ni­ta­ma ma­jan­du­saas­ta ee­l­ar­ve, see­ga juu­nis toi­mub is­tung õi­gel ajal, 13. juu­nil.”
Tank­la de­tailp­la­nee­ring on ava­li­kus­ta­tud val­la ko­du­le­hel 24. maist 21. juu­ni­ni. Val­la­va­nem mär­kis, et kui­gi vo­li­ko­gu juu­lis puh­kab, võib soo­vi kor­ral ko­gu­ne­da juu­lis de­tailp­la­nee­rin­gu keh­tes­ta­mi­se aru­ta­mi­seks. Kui juu­lis kok­ku ei saa­da, hak­kab vo­li­ko­gu de­tailp­la­nee­rin­gut me­net­le­ma au­gus­tis. De­tailp­la­nee­rin­gu keh­tes­ta­mist või­vad eda­si lü­ka­ta ka tu­le­va­se tank­la naab­ri­te või­ma­li­kud vas­tu­väi­ted.
Raa­si­ku eel­mi­ne val­la­va­nem Aa­re Ets mee­nu­tas, et te­ma ajal 2013. aas­tal sai tank­la pla­nee­ri­mi­ne nii kau­ge­le, et oli de­tailp­la­nee­rin­gu esi­kiis­la­hen­dus ning mah­tu­de kaar­dis­tus. Ta kor­ral­das et­te­võt­ja­te hul­gas kü­sit­lu­se, kui pal­ju os­te­taks eri kü­tust, kui tank­la oleks Tal­ve kin­nis­tul, väl­ja olid se­lek­tee­ri­tud as­jast hu­vi­ta­tud kü­tu­se­müü­jad.
Kok­ku­le­pe Eu­ro Oi­li­ga teh­ti paar aas­tat hil­jem. Prae­gu­ne val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi lau­sus, et ala­tes 2015. aas­tal esitatud et­te­pa­ne­kust on kaks aas­tat ae­ga võt­nud hoo­nes­tu­sõi­gu­se sead­mi­ne ja pla­nee­rin­gu te­ge­mi­ne. Seda ve­ni­ta­sid pea­mi­selt vaid­lu­sed maan­tee­a­me­ti­ga, kui­das pla­nee­ri­da rii­gi­teelt tank­las­se ma­ha­sõi­tu, kok­ku­le­pe maao­ma­ni­ku­ga ma­ha­sõi­du al­la jää­va maa ka­su­ta­mi­se osas. En­ne hoo­nes­tu­sõi­gu­se sead­mist tu­li val­la­va­lit­su­sel lä­bi rää­ki­da ka kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mi­ga, et tank­lat va­li­tud koh­ta ra­ja­da saaks.
Eu­ro Oi­li ju­ha­tu­se lii­ge Ar­no Hir­tent­reu kin­ni­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et plaa­nid Aru­kü­la tank­la ra­ja­mi­se osas po­le muu­tu­nud. Esi­me­ses ehi­tu­se­ta­pis on ka­vas ra­ja­da tank­la, mis koos­neb maa-alu­sest ben­sii­ni ja diis­li­kü­tu­se ma­hu­tist, tan­ki­mi­se eest saab ta­su­da mak­seau­to­maa­dis. Tei­ses e­ta­pis plaa­nib Eu­ro Oil teha tank­la juur­de kau­ban­dus­pin­na kiir­toi­du ja au­to­kau­pa­de müü­giks.
Ar­no Hir­tent­reu: „Kui de­tailp­la­nee­ring saab keh­tes­ta­tud, alus­ta­me ko­he pro­jek­tee­ri­mi­se­ga. Meil on val­mi­so­lek alus­ta­da ehi­tu­se­ga niipea, kui val­mib tank­lap­ro­jekt ning ehi­tus­lu­ba väl­jas­ta­tud. Loo­da­me, et ehi­tu­se­ga saa­b alus­ta­da ju­ba tä­na­vu ning järg­mi­sel aas­tal ei pea Raa­si­ku val­la ela­ni­kud sõit­ma kü­tu­se tan­ki­mi­seks kau­ge­le, vaid saa­vad se­da te­ha ko­du lä­he­dal.”
Eu­ro Oil avas sar­na­se, sa­ma suu­re au­to­maat­tank­la 2015. aas­ta su­vel ka Lok­sal. Ar­no Hir­tent­reu lau­sus, et ko­ha­li­kud ela­ni­kud ja et­te­võt­jad on Lok­sa tank­la häs­ti omaks võt­nud, et­te­võ­te on tank­la töö­ga ra­hul.