Est-Stei­ni kau­ba­mär­gi­ga ka­tu­se­ki­vi on too­de­tud 30 aas­tat

1130
BMI Mo­nie­ris on kõi­ge kauem töö­ta­nud toot­mis­juht ERK­KI TI­RO ning me­haa­ni­kud AA­RE PIRK ja JÜ­RI MÖLL.

Kiius te­gut­sev BMI Mo­nier kuu­lub kont­ser­ni BMI Group.

Märt­si al­gu­ses 30. sün­ni­päe­va tä­his­ta­nud ka­tu­se­ki­vi­te­has Kiius loo­di 1989. aas­tal Ees­ti-Soo­me-Root­si ühi­set­te­võt­te­na, mil­le Ees­ti-pool­ne osa­nik oli Kuu­sa­lu kol­hoos. Est-Stei­ni ni­me all tööd alus­ta­nud et­te­võ­te on vii­ma­sed 10 aas­tat kand­nud Mo­nie­ri ni­me ning li­gi kaks aas­tat kuu­lub ka­tu­se- ja hüd­roi­so­lat­sioo­ni­la­hen­du­si toot­vas­se kont­ser­ni BMI Group, mis on oma­kor­da osa üle­maailm­sest kont­ser­nist Stan­dard In­dust­ries.

BMI Mo­nier too­dab prae­gu­seks ain­sa­na Bal­ti­ku­mis be­too­nist ka­tu­se­ki­ve. Too­dan­gu kau­ba­märk on en­di­selt Est-Stein. Põ­hi­turg on Ees­ti, müüak­se ka Lät­ti ja Lee­tu.

Et­te­võt­tel on ol­nud aas­ta­te jook­sul 7 ni­me, ka La­far­ge Tek­kin ja La­far­ge Roo­fing, oma­ni­ke­ring on mit­mel kor­ral va­he­tu­nud. Te­hast ju­hib Erk­ki Ti­ro, kes on Kiius töö­ta­nud ala­tes 1991. aas­tast, ol­nud pea­me­haa­nik, teh­ni­ka­di­rek­tor, prae­gu­ne ame­ti­ni­me­tus on toot­mis­juht. Ta sõ­nab, et suu­res gru­pis on toot­mi­ne sta­biil­sem ning mär­gib, et pal­jud Ees­ti taa­si­se­sei­vu­mi­sa­jal loo­dud fir­mad on prae­gu­seks ka­du­nud, osad sa­mas olu­li­selt laie­ne­nud ja are­ne­nud.

„Ei tea ta­gant­jä­re­le öel­da, mis oleks saa­nud, kui 1995. aas­tal oleks Est-Stein jää­nud tol­leaeg­se­te oma­ni­ke kät­te ega oleks eda­si müü­dud. On ol­nud kee­ru­kaid ae­gu, 1996-1998 oli niiöel­da ve­ne kriis, ka­dus Ve­ne­maa turg, aas­tal 2008 tu­li ma­su, meie jäi­me al­les,“ arut­leb ta.

Prae­gu­sed oma­ni­kud po­le te­ha­se töös­se olu­li­si muu­tu­si too­nud, te­gut­se­tak­se en­di­selt vas­ta­valt Ees­ti sea­dus­te­le ja tra­dit­sioo­ni­de­le. Kont­ser­ni oma­ni­kud on kaks äri­meest USAst, ame­ti poo­lest kaas­di­rek­to­rid, kes mi­tu kor­da aas­tas tu­le­vad in­ter­ne­ti va­hen­du­sel poo­le­tun­nis­teks koh­tu­mis­teks ko­gu kont­ser­ni töö­ta­jas­kon­na et­te, nei­le saab esi­ta­da kü­si­mu­si, mis pa­lu­tak­se va­rem saa­ta.

Erk­ki Ti­ro üt­leb, et oma­ni­ke esi­ne­mis­te ko­hus­tus­lik­ku ühis­vaa­ta­mist po­le, see on va­ba­taht­lik, kuid pä­ris pal­jud te­ha­se töö­ta­ja­test ko­gu­ne­vad siis kon­to­ris­se vi­deoü­le­kan­net jäl­gi­ma.
Li­saks Kiiu hoo­ne­komp­lek­si­le on et­te­võt­tel kon­to­ri­ruu­mid Tal­lin­nas, seal on tu­run­dus- ja fi­nant­so­sa­kond. Toot­mi­ne ja too­tea­ren­dus on Kiius, kus töö­tab üks raama­tu­pi­da­ja. Töö­ta­jaid on BMI Mo­nie­ril Ees­tis al­la 50, neist 40 Kiius.

Kaks toot­mis­suun­da – ki­vi­liin ja ka­tu­se­tar­vi­ku­te tsehh
Est-Stei­ni ki­vi­liin läks käi­ku det­semb­ris 1990. Aas­ta­tel 2013-2017 ki­vi­liin sei­sis, töö­ta­jad koon­da­ti, kuid sead­meid lah­ti ei võe­tud, Est-Stei­ni ki­vi too­de­ti siis Soo­mes. Est-Stei­ni ka­tu­se­ki­ve ha­ka­ti taas ko­ha­peal te­ge­ma ke­va­del kaks aas­tat ta­ga­si. Ka­tu­se­ki­ve too­de­tak­se sü­gi­sest ke­va­de­ni, su­vel on puh­kus­te­pe­riood.

Kui ka­tu­se­ki­ve ei teh­tud, töö­tas Kiiu te­ha­ses eda­si ka­tu­se­tar­vi­ku­te me­tal­lit­sehh, mis käi­vi­ta­ti 1991. aas­tal.

Erk­ki Ti­ro rää­gib, et ka­tu­se­ki­vi toot­mi­ne on suu­res osas sta­biil­ne. Olu­li­ne on jäl­gi­da, et ki­vi too­de­tak­se vas­ta­valt ret­sep­ti­le ehk pan­nak­se õi­ges va­he­kor­ras lii­va, vett ja pig­men­ti ning vor­mi­tak­se-kui­va­ta­tak­se õi­gel re­žii­mil. Me­tal­lit­sehh see­vas­tu on pi­de­vas muu­tu­mi­ses, lau­sub ta, töö­ta­tak­se väl­ja uu­si too­teid: „Ka­tu­se­ki­vi on äär­mi­selt pi­kaea­li­ne, peab vas­tu kuni 100 aastat. Esi­me­ne, kes võt­tis ka­tu­se­ki­vi toot­mi­se pa­ten­di ja hak­kas val­mis­ta­ma, oli Al­bert Koc­her 1847. aas­tal Sak­sa­maal. Baie­ri­maal pi­di veel ole­ma hoo­ne­tel neid ka­tu­se­ki­ve, mis teh­tud te­ma ajal 19. sa­jan­dil. Me­tall­tar­vi­ku­te elui­ga on tun­du­valt lü­hem, neid lä­heb va­ja roh­kem. Me in­se­ne­rid mõt­le­vad väl­ja uu­si tar­vi­kuid, täien­da­vad se­ni­seid too­teid.“

Ka­tu­se­ki­vi­te­has Kiius. Et­te­võ­te on kand­nud ni­me­sid OÜ Est-Stein, AS Est-Stein, Stu­relt AS, OÜ Est-Stein B, La­far­ge Tek­kin OÜ, La­far­ge Roo­fing OÜ, üle 10 aas­ta on Mo­nier OÜ.

Lõu­na­söök et­te­võt­te ku­lul
Est-Stein oli al­gu­saas­ta­tel, kui töö­ta­su maks­ti Ees­tis veel rub­la­des, vä­ga tu­lus töö­koht. Erk­ki Ti­ro nen­dib, et ka kroo­ni ajal oli et­te­võ­te tea­da-tun­tud kui hea pal­ga maks­ja: „See ee­lis on nüüd ka­du­nud, turg mää­rab et­te­võt­te või­ma­lu­sed, Ees­ti kesk­mi­ne töö­ta­su on ker­ki­nud tem­po­kalt, me pä­ris sel­li­se kii­ru­se­ga po­le eda­si läi­nud.“

Sa­mas too­ni­tab ta, et kol­lek­tiiv on sta­biil­ne, Kiius on tööl ena­mas­ti ko­ha­li­kud ela­ni­kud.
Ju­ba aas­taid tuuak­se Kuu­sa­lu Söö­gi­toast töö­ta­ja­te­le lõu­na­söök te­ha­ses­se et­te­võt­te ku­lul. Toot­mis­ju­hi sõ­nul on nii­vii­si töö­kor­ral­dus la­du­sam. Pä­ris al­gu­saas­ta­tel käi­sid osad söö­mas Kiius Tee­roo­si söök­las, mõ­ned vaa­ri­ta­sid ko­ha­peal, lõu­na­pau­sid ku­ju­ne­sid pi­kaks. Nüüd on lõu­na­söö­giks ae­ga pool tun­di.

Kaks staa­ži­ka­mat töö­ta­jat – AA­RE PIRK ja JÜ­RI MÖLL
Kõi­ge kauem on BMI Mo­nie­ris töö­ta­nud me­haa­nik Aa­re Pirk – juu­nist 1989. Ta oli Kuu­sa­lu kol­hoo­sis far­mi­lukk­sepp, te­ha­ses asus töö­le lukk­se­pa ja kee­vi­ta­ja­na. Aa­re Pirk vas­tu­tab ohu­tus­teh­ni­ka eest ja on ka te­ha­se töö­lis­te esin­da­ja.

Lii­ni­me­haa­nik Jü­ri Möll tu­li ka­tu­se­ki­vi­te­ha­ses­se kee­vi­ta­jaks 1992 mais, kui ot­si­ti me­tal­lit­seh­hi töö­ta­jaid. Va­rem oli lukk­sepp Kuu­sa­lu te­ha­ses.

Est-Stei­nis sai en­ne kroo­ni käi­be­le­võt­tu kaks kor­da aas­tas va­luu­tap­ree­miat Soo­me mar­ka­des, mee­nu­tab Aa­re Pirk. Lõ­puks va­luu­tat enam kät­te ei an­tud, ku­na­gi­ses El­ke elekt­roo­ni­ka­poes oli või­ma­lik pree­mia eest mi­da­gi os­ta. Ku­na sai ju­ba Soo­mes käia, oli mar­ka­sid roh­kem va­ja kui raa­dioid-mak­ke, tut­ta­va­te abi­ga kor­ral­da­ti nii, et ka poest sai pree­mia­mar­gad kät­te.

Ka­tu­se­ki­ve ha­ka­ti Kiius toot­ma eel­kõi­ge tä­nu kva­li­teet­se­le ko­ha­li­ku­le lii­va­le, esial­gu oli Est-Stei­nil oma kar­jäär – Hun­t-au­gul. Lii­va kae­van­da­ti ja vee­ti ko­ha­le en­da teh­ni­ka­ga, hil­jem läk­sid need ma­si­nad põl­lu­ma­jan­dus­re­for­mi käi­gus üle OÜ-le Kiiu Soon. Lii­va kva­li­tee­dist ole­neb pal­ju, kin­ni­ta­vad me­hed. Et­te­võt­tes on oma la­bo­rant, kes kont­rol­lib lii­va­frakt­sioo­ni.

Va­nas­ti hoi­dis töö­ta­jaid Est-Stei­nis kõr­ge palk. Nüüd se­da ee­list enam po­le, tõ­de­vad nad, kuid li­sa­vad, et kol­lek­tiiv on ot­se­kui oma pe­re, töö­koht ko­du lä­he­dal, on ko­ge­mu­sed ja ka har­ju­mus, see­tõt­tu mu­ja­le töö­le ei ki­pu.

Est-Steini 30 aas­tat
Est-Stein asu­ta­ti 9. märt­sil 1989. Esi­me­sed ka­tu­se­ki­vid val­mi­sid 14. det­semb­ril 1990.

Kiius on 30 aas­ta­ga too­de­tud kok­ku üle 73 mil­jo­ni ka­tu­se­ki­vi, mis ka­taks 7,3 ruut­ki­lo­meet­rit ka­tust ehk um­bes Jõh­vi lin­na. Est-Stei­ni ki­vi too­de­tak­se prae­gu Ees­tis­se, Lät­ti ja Lee­tu.

Li­sa­tar­vi­kuid on teh­tud 521 eri ni­me­tust. Eks­por­di­tak­se Ees­tis­se, Lät­ti, Lee­tu, Põh­ja­maa­des­se, Sak­sa­maa­le, ka Lõu­na-Aaf­ri­kas­se ja Ma­lai­sias­se.

BMI Group on te­gut­se­nud üle 165 aas­ta, sel­les­se kuu­lu­vad 152 toot­mi­sük­sust Eu­roo­pas, Aa­sias, Lõu­na-Aaf­ri­kas. Eu­roo­pas on töö­ta­jaid kokk­ku 9600, te­ha­seid 130, te­gut­se­tak­se 40 rii­gis.

Eelmine artikkelKeh­ra Nukk esi­nes Pa­rii­sis
Järgmine artikkelARGO SAUL: „Et­te­võt­jad soo­vi­vad Kuu­sa­lu val­la aren­gu­le kaa­sa ai­da­ta.“