Est­lan­der kor­ral­dab Raud­sil­lal loo­dus­koo­li­tu­se BUSHC­RAFT FES­TI­VAL

1783
Loo­dus­fes­ti­va­li pea­kor­ral­da­ja ER­KI VAIK­RE. Fo­to Päi­vi Pää­su Kreutz­wald-Prii

Tu­le­val nä­da­la­va­he­tu­sel on Raud­sil­la puh­ke­komp­lek­sis kol­me­päe­va­ne Bushc­raft Fes­ti­val ehk loo­dus­te­ge­vus­te, pä­rand­kul­tuu­ri ja aja­loo­li­se kä­si­töö koo­li­tus­päe­vad. Põ­hi­kor­ral­da­ja on MTÜ Est­lan­der, mil­le juht on el­lu­jää­mi­sinst­ruk­tor Er­ki Vaik­re Kol­gast koos ko­ha­li­ke ja pal­ju­de kau­ge­malt abi­lis­te­ga. Te­ma sõ­nul po­le va­rem Ees­tis sel­list fes­ti­va­li teh­tud.

Kok­ku on plaa­nis lä­bi viia 40 eri­ne­vat koo­li­tust, õpi­tu­ba, esit­lust ja loen­gut, esi­ne­jaid-ju­hen­da­jaid on Ees­tist ja ka vä­lis­maalt.

Koos­tööd te­hak­se Ees­ti Rah­va Muu­seu­mi, aja­kir­ja­de­ga Loo­dus ja The Bushc­raft Fes­ti­val Suurb­ri­tan­niast. Kü­las­ta­jaid on tu­le­mas mit­melt poolt üle maail­ma – Aust­raa­liast, Ka­na­dast, USAst, Uk­rai­nast, Kree­kast, Ser­biast, Du­baist, Sak­sa­maalt, Taa­nist, Hol­lan­dist, Root­sist, Soo­mest. Ju­ba on end kir­ja pan­nud li­gi 300 hu­vi­list.

Er­ki Vaik­re sel­gi­tab, et toi­mu­mis­ko­haks va­li­ti La­he­maa ja Raud­sil­la, sest see on loo­dus­li­kult kau­nis koht, paik­neb ürg­jõe põh­jas Pär­lio­ja kal­dal. Raud­sil­la on oma püst­ko­da­de, sau­na­de ja loo­du­se­ga sel­lis­teks koo­li­tus­teks so­biv. Tal­le on ka ju­ba kii­de­tud, et Lää­ne­me­re­maa­dest on Raud­sil­la fes­ti­va­liks so­bi­vaim paik.

MTÜ Est­lan­der ren­dib fes­ti­va­li jaoks Raud­sil­la puh­ke­komp­lek­si. Ku­lus­te kat­mi­seks on sis­se sea­tud fes­ti­va­li pass ja ka päe­va­pi­let. Et­te­võt­mist toe­tab Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­tal 400 eu­ro­ga, Kuu­sa­lu val­lalt on kü­si­tud toe­tu­seks 1000 eu­rot.

Er­ki Vaik­re: „Kor­ral­da­me fes­ti­va­li ko­da­ni­kual­ga­tu­se kor­ras, va­ba­taht­li­ke­na, ta­su me ei saa. Mõ­te tek­kis sel­lest, et Est­lan­de­rilt tel­li­tak­se loo­dus- ja pä­ran­di­koo­li­tu­si roh­kem, kui on meie või­ma­lu­sed. Nu­pu­ta­si­me pik­ka ae­ga mil­le­gi sar­na­se kor­ral­da­mi­sest, paar aas­tat ta­ga­si tut­vu­si­me Root­sis ja Ing­lis­maal Bushc­raft Fes­ti­vali rah­vus­va­he­li­se for­maa­di­ga. Sai­me in­du ja ju­hi­seid. Et meie fes­ti­va­li­le tu­le­ku hu­vi on laiem, kui olek­si­me osa­nud oo­da­ta, te­ki­tab see vei­di kõ­he­dust. Kui ini­me­sed tu­le­vad ai­nuük­si sel põh­ju­sel tei­sest maail­ma ot­sast ko­ha­le, siis loo­dan, et nad ei pet­tu.“

Fes­ti­va­lil õpe­ta­tak­se tu­le­te­ge­mist, lei­va­küp­se­tust lõk­kel, vee filt­ree­ri­mist. Te­hak­se loo­dus­mat­ku las­te­le. Tut­vus­ta­tak­se kesk­kon­na­sõb­ra­lik­ke vee­sõi­du­keid, va­nu met­sa­ma­si­naid.

On mit­meid aja­loo­li­se kä­si­töö õpi­tu­ba­sid: lõk­ke­se­pis­te, muist­se­te küü­nal­de, ka luust, to­hust, nii­nest, pui­dust, vil­last ja li­nast ese­me­te val­mis­ta­mist. Õp­pi­da saab na­ha­par­ki­mist, soo­maa­gi põ­le­ta­mist, tö­ka­ti­sal­vi val­mis­ta­mist, tu­ha- ja ras­va­see­bi te­ge­mist, ša­maa­nit­rum­mi ja vi­le­pil­li meis­ter­da­mist, on ka sau­na­koo­li­tus ja pal­ju muud. Täp­se­mat in­fot leiab fes­ti­va­li ko­du­le­helt ja Fa­ce­boo­kist.

„Vä­lis­maa­la­sed on kom­men­tee­ri­nud, et kui mit­mel­gi pool õpi­tak­se ko­dus sel­geks ja min­nak­se met­sa har­ju­ta­ma, siis eest­la­sed ei lä­he met­sa, vaid tu­le­vad met­sast. Meil on veel säi­li­nud ter­vik­lik­ku loo­du­se­ga koo­so­le­mist,“ lau­sub Er­ki Vaik­re ja kut­sub fes­ti­va­li­le.

Kor­ral­da­jad ar­va­vad, et um­bes 500 kü­la­list võiks kok­ku tul­la.

Eelmine artikkelSel­gu­sid Raa­si­ku val­la esi­me­sed sulg­pal­li­meist­rid
Järgmine artikkelKeh­ra güm­naa­sium võ­tab ka­su­tu­se­le koo­li­vor­mi