Esma­kord­selt Ida-Har­jus – pur­je­ta­mis­kool Ha­ra sa­da­mas, Op­ti­mis­tid ja La­se­rid sei­la­vad la­hel

2407
Ha­ra jahtk­lu­bi pur­je­ta­mis­koo­li tree­nin­gud käi­vad kol­mes va­he­tu­ses, sest pur­je­kaid on esial­gu vä­he – neli Optimisti, kaks Laserit ja Zoom 8.

„Ees­märk on te­ge­le­da pur­jes­por­di­ga, ju­ba prae­gus­te õpi­las­te seas võib ol­la tu­le­va­ne olüm­pia­võit­ja,“ üt­leb Ha­ra jahtk­lu­bi tree­ner ING­RID RAND­LAHT.

Pur­je­ta­mist­ree­ner ING­RID RAND­LAHT.
Pur­je­ta­mist­ree­ner ING­RID RAND­LAHT.
MTÜ Ha­ra Sa­dam juht TAR­VI VELST­RÖM ja abit­ree­ner KARL TAAL.
MTÜ Ha­ra Sa­dam juht TAR­VI VELST­RÖM ja abit­ree­ner KARL TAAL.

Möö­du­nud pü­ha­päe­va pä­rast­lõu­na Ha­ra sa­da­mas. Lii­ku­mas oli mat­ka­jaid ja au­to­tu­ris­te, na­gu ik­ka, kui su­vi käes ja ilm ilus. Li­saks saa­bus Kuu­sa­lu val­la rah­vast mit­mest kü­last – tul­di, et osa­le­da pur­je­ta­mist­ren­nis.
MTÜ Ha­ra Sa­dam asu­ta­ja ja juht Tar­vi Velst­röm Vir­ve kü­last sõi­tis pur­je­ka­te hoiuks sa­da­ma­ra­ja­tis­te kül­je al­la too­dud me­tall­kon­tei­ne­ri juur­de ka­la­paa­di­ga – ta ai­tab pur­je­ta­mis­tun­di­des jul­ges­ta­ja­na. Kui juu­lis ala­nud pur­je­ta­mis­kur­sus­te õpi­la­sed on nel­ja Op­ti­mis­ti, ka­he La­se­ri ja ühe Zoom 8ga me­rel, tu­leb tree­ne­ril ol­la jul­ges­tus­paa­di­ga lä­he­dal, et an­da nõu ja va­ja­du­sel ai­da­ta. Pä­ri­tuu­le­ga on al­ga­ja­tel suh­te­li­selt liht­ne pur­je­ka­ga eda­si lii­ku­da, kee­ru­li­sem on pau­ti­da ehk üm­ber pöö­ra­ta ja vas­tu­tuult ta­ga­si tul­la.
Tree­ner on Ing­rid Rand­laht Uu­ri kü­last – Uu­ri loo­mak­lii­ni­ku  üks  asu­ta­ja,   tun­tud   rat­sa­­­­s­port­la­ne ja sa­dul­sepp. Abi- t­ree­ner on Karl Taal Kuu­sa­lust – edu­kas ka­ra­tes­port­la­ne, kes lä­heb Kuu­sa­lu kesk­koo­li 12. klas­si. MTÜ Ha­ra Sa­dam ot­sis rannakülla pur­je­koo­li­tu­se jaoks tree­ne­reid ja lei­dis nad Kuu­sa­lu val­la maa­kü­la­dest.
Ing­rid Rand­laht rää­kis, et lap­se­na  te­ge­les  aas­taid  pur­je­s­por­di­ga. Ko­du oli Pi­ri­tal, va­na­tä­di töö­tas Pi­ri­ta pur­jes­por­di­kes­ku­ses ning te­mast sai ka­hek­sa-aas­ta­selt Ka­le­vi jahtk­lu­bi pur­jes­por­di­koo­li õpi­la­ne: „Su­vi­ti ela­sin­gi hom­mi­kust õh­tu­ni pur­jes­por­di­kes­ku­ses. Võist­le­si­me Op­ti­mis­ti­del rah­vus­li­kul  ta­se­mel nii pal­ju, kui tol ajal või­ma­lust oli. Pii­ri ava­ne­mi­sel sai käia jõu­du ka­tsu­mas ka vä­lis­maal. Kui os­ku­si hak­kas pii­sa­valt ole­ma, tu­lid spor­di­koo­li­des se­ga­sed ajad, tu­ge ja toe­tust jäi kõi­ge va­ja­li­ku­mal mo­men­dil vä­heks, tee saa­vu­tuss­por­di­ni kat­kes. Hak­ka­sin te­ge­le­ma rat­su­ta­mi­se­ga. Pur­je­ta­mi­se juur­de naa­sin hil­jem oma pe­re­ga, kui tek­kis või­ma­lus soe­ta­da ava­me­re pur­je­ta­mi­seks en­da­le jaht. Poeg Jens sai esi­mest kor­da me­re­le ka­hek­sa­kuu­se­na, tü­tar Im­bi ka­he­kuu­se­na. Abi­kaa­sa Jaa­nus Rand­­laht õp­pis Me­rea­ka­dee­mias.“
Karl Taal üt­les, et pur­je­ta­mi­ne on tal­le hu­vi pak­ku­nud ning kui nä­gi pur­je­ta­mist­ree­ne­ri ot­si­mi­se kuu­lu­tust, ot­sus­tas en­dast tea­da an­da. Ke­va­del käis Pi­ri­tal Ka­le­vi jahtk­lu­bis pur­je­ta­mis­koo­li­tu­sel.
MTÜ Ha­ra Sa­dam asu­ta­tud Ha­ra jahtk­lu­bi va­len­da­vaid pur­je­kaid saab Ha­ra saa­re, en­di­se mi­li­taar­sa­da­ma ja ran­na va­he­le jää­val la­he­so­pil nä­ha kol­ma­päe­va õh­tul ning lau­päe­va või pü­ha­päe­va hom­mi­kul või õh­tu­poo­li­kul. Ku­na alu­seid on esial­gu vä­he, aga õpi­la­si paar­küm­mend, toi­mub koo­li­tus kol­mes õp­pe­rüh­mas ja ka siis pea­vad osad kal­dal oma jär­ge oo­ta­ma.
Pur­je­ta­mis­kur­su­sed al­ga­ja­tele si­sal­da­vad 10 tree­ning­kor­da. Osa­lus­ta­su on 50 eu­rot. Alus­ta­ti me­re­me­he­sõl­me­de tund­maõp­pi­mi­sest, tuu­le­teoo­riast ja füü­si­ka­reeg­li­test, har­ju­ta­ti es­malt mais­maal, siis proo­vi­ti me­rel. Eel­mi­sel kol­ma­päe­val oli al­ga­ja­te­le pur­je­ta­ja­te­le tuul lii­ga tu­gev, me­re­le ei min­dud, tree­ni­ti ran­nas.
Ing­rid Rand­laht: „Pur­je­ta­mi­ne on pa­rim spor­dia­la, mi­da siin me­re ää­res har­ras­ta­da – ai­tab õp­pi­da merd tund­ma ja aus­ta­ma. Prae­gus­te õp­pi­ja­te seas on pois­se ja tüd­ru­kuid, me­hi ja nai­si. Ju­ba on ka neid, kes on hu­vi­ta­tud sport­li­kust eda­si­mi­ne­kust. See tä­hen­dab li­saks me­re­me­heos­kus­te­le head füü­si­list vor­mi, tipp-pur­je­ta­ja peab füü­si­li­selt ole­ma sa­ma tu­gev kui tipp­suu­sa­ta­ja. Noo­re­maid kui 8aas­ta­sed me kur­sus­te­le ei lu­ba, sest üt­len ik­ka – paa­di­ga me­rel ol­les on pi­dev krii­sio­lu­kord, laps peab suut­ma paa­dis ise­seis­valt kii­reid ot­su­seid vas­tu võt­ta.“
Klu­bi as­jaa­ja­mi­se­ga te­ge­lev Ai­ve Mõt­tus: „Ha­ra jahtk­lu­bi ees­märk   on   te­gut­se­da   spor­di­k­lu­bi­na. Ju­ba näe­me, et al­ga­ja­te las­te seas on an­de­kaid, kes os­ka­vad häs­ti tuult ta­ba­da ja võik­sid ol­la edu­kad pur­jes­port­la­sed.“

Al­ga­ja­te­le ideaal­sed tin­gi­mu­sed
Tar­vi Velst­röm kii­tis, et Ha­ras on al­ga­ja­te koo­li­ta­mi­seks vä­ga head loo­dus­li­kud tin­gi­mu­sed – la­he­sopp sa­da­ma kõr­val on tur­va­li­ne ja vaik­ne, kõr­ged sa­da­ma­ra­ja­ti­sed me­res var­ja­vad põh­ja­tuult.
Sa­da­ma oma­nik on OÜ Est­ma, kuid et­te­võ­te seal mi­da­gi ei tei­nud. MTÜ Ha­ra Sa­dam pi­das oma­ni­ke­ga lä­bi­rää­ki­mi­si ja on saa­nud sa­da­ma mää­ra­ma­ta ajaks en­da ka­su­tus­se. Oma jahtk­lu­bi ideed oli mõl­gu­ta­tud va­rem­gi. Et pur­je­ta­mi­ne pa­kub vä­ga hu­vi ja õp­pi­jaid ja­guks, sai sel­geks paa­ril eel­mi­sel su­vel Ju­min­da Pool­saa­re Selt­si eest­ve­da­mi­sel kor­ral­da­tud noor­te me­re­pääst­ja­te laag­ris, kus proo­vi­ti muu­de te­ge­vus­te kõr­val las­te­ga ka pur­je­ta­mist.
„Mul poi­si­na oli oma pur­je­kas, Lu­tš. Kui­das see saa­di, ei tea, aga ju ma vä­ga taht­sin. Olin iseõp­pi­ja, tuul õpe­tas,“ lau­sus Tar­vi Velst­röm.
„Nüüd en­da po­jad ta­ha­vad pur­je­ta­da, pal­jud noo­red ja täis­kas­va­nud ran­na­kü­la­dest ning mu­jalt tun­ne­vad hu­vi. Kõik, mi­da jahtk­lu­bi aren­da­des tee­me, on mõel­dud ko­gu Kuu­sa­lu val­la rah­va­le, eel­kõi­ge las­te­le. Plaan on pak­ku­da Lok­sa, Kol­ga ja Kuu­sa­lu koo­li­le, et tal­ve­pe­rioo­dil avak­si­me seal pur­je­ta­mis­rin­gid, õpe­taks pur­je­ta­mis­teoo­riat, vee­liik­lust. Ing­rid Rand­laht ja Karl Taal on lu­ba­nud ju­hen­da­ja­te­na ai­da­ta ka koo­li­des.“
Pur­je­ka­te ost­mi­seks kir­ju­tas MTÜ Ha­ra Sa­dam eel­mi­sel aas­tal ra­ha­taot­lusp­ro­jek­ti, et saa­da MTÜ Aren­dus­ko­da kau­du Lea­der-toe­tust. Ra­has­tust ei tul­nud, hin­da­ja­te hi­li­sem suu­sõ­na­li­ne kom­men­taar oli, et pur­je­kad on luk­sus­kaup.
„Me ei saa sel­list sei­su­koh­ta hin­da­ja­te­le pa­haks pan­na, te­gu on val­da­valt mais­maa ini­mes­te­ga. Püüa­me end tões­ta­da ja oma ees­mär­ke sel­geks te­ha,“ kom­men­tee­ris Tar­vi Velst­röm.
MTÜ Ha­ra Sa­dam os­tis 7 ka­su­ta­tud pur­je­kat sel ke­va­del Ka­le­vi jahtk­lu­bilt. Tä­na­vu saa­dak­se ka Lea­der-toe­tust, FIE-le Tar­vi Velst­röm on lu­ba­tud toe­tus­ra­ha jahtk­lu­bi soo­ja­ku­te jaoks. Need peaks pai­ka saa­ma sü­gi­seks, järg­mi­sel su­vel on pur­je­ta­ja­tel või­ma­lik ka­su­ta­da riie­tus­ruu­mi­de ja kui­va­tus­kap­pi­de­ga soo­ja­kuid.
Ko­ha­li­ku rii­gi­ko­gu­liik­me Ar­tur Tal­vi­ku va­hen­du­sel sai MTÜ Ha­ra Sa­dam rii­giee­lar­vest po­lii­ti­list niiöel­da ka­tu­se­ra­ha 7500 eu­rot, see ku­lub Tar­vi Velst­rö­mi sõ­nul uu­te pur­je­ka­te soe­ta­mi­seks.
„Edas­pi­di oleks va­ja li­saks väi­kes­te­le pur­je­ka­te­le ka suu­re­maid pur­je­kaid 420 ja 470, mil­lel on kaks pur­je­ta­jat, roo­li- ja soo­di­mees, ning saab ka­su­ta­da spin­na­ke­ri,“ mär­kis Tar­vi Velst­röm.
„Mi­da roh­kem siin toi­me­ta­me, se­da enam li­san­dub as­ju, mi­da on va­ja juur­de, ja prob­lee­me, mi­da tar­vis la­hen­da­da. Tõi­me vä­li­kemp­su, nüüd tu­leb elekt­ri ja vee­ga lii­tu­mi­ne ära te­ha,“ tõ­des ta.

Eelmine artikkelSõnumitooja 26. juulil
Järgmine artikkelViru Haig­la sul­geb Lok­sa sau­na uk­sed-ak­nad