ERKI VAIKRE õpetas Kolgaküla rahvale kogukonna kriisiplaani koostamist

35
MTÜ Est­lan­der koo­li­tus­juht ER­KI VAIK­RE Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas.

„Vii­ma­sed paar­küm­mend aas­tat on ela­tud tead­mi­se­ga, et pal­jud eba­mu­ga­vu­sed meid ei puu­du­ta­gi. Krii­si­val­mi­du­se­ga te­ge­le­mi­ne oli va­rem ük­si­ku­te en­tu­sias­ti­de to­gi­da, aga 24. veeb­ruaril 2022 rün­das Ve­ne­maa Uk­rai­nat ning vä­ga pal­jud on ha­ka­nud tõ­si­selt võt­ma hal­ba­de ae­ga­de saa­bu­mi­se tõe­näo­sust ja va­ja­dust sel­leks val­mis­tu­da. Loo­mu­li­kult soo­vi­me, et krii­se ei te­kiks, kuid nen­deks tu­leb val­mis ol­la, krii­si­plaa­ni­ga ka­van­da­tak­se har­ju­mus­pä­ra­se elu­kor­ral­du­se säi­li­ta­mi­ne mit­te­har­ju­mus­pä­ra­ses olu­kor­ras. Prae­gu on või­me­li­sed krii­si kor­ral seit­se päe­va ise­seis­valt toi­me tu­le­ma vaid 15 prot­sen­ti Ees­ti ela­ni­kest,“ lau­sus ela­nik­kon­na­kait­se krii­si­koo­li­ta­ja Er­ki Vaik­re MTÜst Est­lan­der möö­du­nud ree­del Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas, ku­hu ko­ha­lik rah­vas ko­gu­nes aru­ta­ma ko­gu­kon­na krii­sip­laa­ni koos­ta­mist.

Er­ki Vaik­re kuu­lus ela­nik­kon­na­kait­se alus­te koos­ta­mi­se riik­lik­ku toim­kon­da. Ees­ti ela­nik­kon­na­kait­se kont­sept­sioon kin­ni­ta­ti 2016. aas­ta lõ­pus. Sel­les on mär­gi­tud ka sei­su­koht, et ini­me­sed peak­sid krii­sis 7 päe­va ise hak­ka­ma saa­ma. Ent tsi­viil­kait­se ehk ela­nik­kon­na­kait­se too­kord loo­dud vun­da­ment jäi te­ma sõ­nul roh­tu­ma ja va­jus vett täis, kont­sept­sioo­ni alu­sel te­gut­se­ma ei ha­ka­tud.

Krii­si­ka­va­de va­ja­lik­kust näi­tas ka hil­ju­ti­ne krii­si­ko­ge­mus, Kuu­sa­lu val­las jäid suur­te tor­mi­kah­jus­tus­te tõt­tu 2700 pe­ret voo­lu­ta, kok­ku um­bes 7000-8000 ini­mest. Te­ma pe­re oli Uu­ri kü­las sa­mu­ti elekt­ri­ta, in­ter­net­ti pol­nud. Et es­mas­päe­vaks Kuu­sa­lu val­la koo­lid tor­mi tõt­tu su­le­ti, said nad tea­da tä­nu õpe­ta­ja saa­de­tud sõ­nu­mi­le. Tea­de oli pan­dud vee­bi ja Fa­ce­boo­ki, aga sealt ei ol­nud või­ma­lik nä­ha. Krii­si­ka­va koos­ta­des tu­leb lä­bi mõel­da krii­si­val­mi­dus, ka in­fo edas­ta­mi­se vii­sid nii loo­dus­ka­tast­roo­fi­de ja õn­ne­tus­te, aga na­gu Uk­rai­na ja Iis­rae­li sünd­mu­sed näi­ta­vad, sa­mu­ti sõ­ja või ter­ro­riak­ti kor­ral.

Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­juht Kai­sa Lin­no sel­gi­tas oma kü­la krii­sip­laa­ni koos­ta­mi­se ideed: „Käe­so­le­va aas­ta al­gu­ses tu­li val­la­ma­jast tea­de, et kü­lad võik­sid os­ta ge­ne­raa­to­reid. Kol­ga­kü­la Selt­si ju­ha­tus aru­tas ja leid­si­me, alus­ta­da võiks sel­lest, et mõt­le­me, mi­da ja ku­hu meil on va­ja, tee­me krii­si­ka­va. Kü­si­si­me ja sai­me sel­leks toe­tust ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist. Kut­su­si­me nõu and­ma naa­ber­kü­last Er­ki Vaik­re. Sa­mas on ka pääs­tea­met ja lii­ku­mi­ne Ko­du­kant alus­ta­nud üle­rii­gi­li­selt krii­si­koo­li­tus­te­ga, meie piir­kon­na rah­vast oo­da­tak­se 1. no­vemb­ril Ani­ja val­da Pik­va selt­si­maj­ja.“

Neid­ki koo­li­ta­jaid ju­hen­da­nud Er­ki Vaik­re tun­nus­tas Kol­ga­kü­la al­ga­tust: „Ka suur­te rii­ki­de ko­ge­mus näi­tab, et riik ei jõua krii­si kor­ral iga ük­si­ki­si­ku­ni, sa­mu­ti ei jõua oma­va­lit­sus. Pi­kaa­ja­li­se krii­si kor­ral on ko­gu­kon­nal vä­ga suur täht­sus.“

Ta soo­vi­tas krii­sip­laa­ni koos­ta­mi­sel võt­ta alu­seks MTÜ Est­lan­der vee­bi­le­hel est­lan­der.org aval­da­tud näi­dis, lep­pi­da kok­ku ja pan­na kir­ja ko­gu­kon­na krii­si­juht, si­de- ja tea­vi­tus­juht, per­so­na­li­juht, lo­gis­ti­ka- ja va­ru­de­juht, krii­si­kes­ku­se asu­koht. Kaar­dis­ta­da tu­leb kü­las asu­vad ta­lud ja seal­sed ela­ni­kud ning nen­de abi­va­ja­dus või või­me­kus tei­si ai­da­ta, sa­mu­ti kü­la teed ja sil­lad, maas­ti­ku muud eri­pä­rad. Kir­jel­da­da tu­leb või­ma­li­kud ris­kid ja ohud kü­las, trans­por­di­või­ma­lu­sed, toi­duai­ne­te ja kü­tu­se ning muud va­ja­li­kud va­rud, tea­be edas­ta­mi­se va­rian­did.

Koo­li­ta­ja rõ­hu­tas ka piir­kond­li­ku koos­töö olu­li­sust – lep­pi­da kok­ku naa­ber­kü­la­de­ga, kui­das saab üks­tei­se­le abiks ol­la. Olu­li­ne on lä­bi mõel­da suur­te krii­si­de kor­ral lä­hi­ma­test rah­va­roh­ke­test asu­la­test tu­le­nev võimalik oht, kui kor­rus­ma­ja­dest ha­ka­tak­se olu­de sun­nil lii­ku­ma kü­la­des­se või neist lä­bi. Sa­mas saa­vad suu­re­mad kes­ku­sed pak­ku­da la­hen­du­si – Lok­sal on tä­nu endisele haiglale, prae­gu­se­le hooldekodule ja kiirabile ko­ge­mus­tega me­dit­sii­ni­töö­ta­jaid, va­ja­du­sel saab an­da pea­var­ju suur­tes ühis­kond­li­kes hoo­ne­tes.

Koo­li­tu­sel kü­si­ti Er­ki Vaik­relt, kas on ole­mas riik­lik ka­va, ku­hu ohu kor­ral Kol­ga­kü­la rah­vas eva­kuee­ri­tak­se.

Ta vas­tas, et sel­li­ne ka­va peab ole­ma val­lal: „Eva­kuee­ri­mi­sel on oma­va­lit­su­se ta­sand pea­mi­ne. Mi­nu hin­nan­gul on ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se krii­sip­laa­ni koos­ta­mi­ne ma­hu­kas töö, ka­he­le ini­me­se­le täis­ko­ha­ga te­ge­vus kol­meks kuuks. Mi­da ru­tem val­mib val­la krii­sip­laan, se­da pa­re­mi­ni saa­vad ko­gu­kon­nad te­ha oma krii­sip­laa­ni.“

Kol­ga­kü­las tõ­de­ti, et ehk saa­dak­se nen­de al­ga­tu­sest ja kriisp­laa­nist ka val­la­ma­jas in­du val­la krii­sip­laa­ni koos­ta­mi­sel.

Le­pi­ti kok­ku, et Kol­ga­kü­la krii­sip­laa­ni koos­ta­mi­seks te­hak­se 7. no­vemb­ril kü­la­koo­so­lek, kus luuak­se töö­rühm, kes alus­tab kaar­dis­ta­mi­se­ga.

Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo üt­les val­la krii­sip­laa­ni koos­ta­mi­se koh­ta: „Su­vel toi­mus val­la­ma­jas pääs­tea­me­ti osa­lu­sel laien­da­tud krii­si­ko­mis­jo­ni õp­pe­päev, kus sai­me te­ge­vus­ka­va ja ju­hend­ma­ter­ja­lid krii­sip­laa­ni te­ge­mi­seks. Nüüd on töös ris­ki­de kaar­dis­ta­mi­ne ja ris­kia­na­lüüs. See­jä­rel saa­me asu­da plaa­ni kok­ku kir­ju­ta­ma ning sel­le vas­tu võt­ta, kui riik on keh­tes­ta­nud val­mi­so­le­ku­sea­du­se. Krii­sip­laa­ni val­mi­mi­se täh­taeg po­le veel pai­ka pan­dud.“

Eelmine artikkelAruküla kooli noormehed võitsid Eesti rahvaliiga jalgpalliturniiri
Järgmine artikkelSõnu­mi­too­jal täi­tub 29 aas­tat