Enne jõu­le on Aru­kü­la OTT kau­ba­koh­tu­mis­tel va­lik suu­rem

1264

Aru­kü­las Ot­se Toot­jalt Tar­bi­ja­le (OTT) eest­ve­da­ja MEE­LI TE­DER kor­ral­das kü­sit­lu­se, kui­das kau­ba­koh­tu­mi­si pa­re­maks muu­ta.

No­vemb­ri lõ­pus kor­ral­das MTÜ Raa­si­ku Val­la O.T.T. kau­ba­koh­tu­mis­te va­ba­taht­lik eest­ve­da­ja Mee­li Te­der kü­sit­lu­se, vas­ta­jaid oli paar­küm­mend.

Oma ar­va­must sai öel­da elekt­roo­ni­li­se an­kee­di kau­du või kau­ba­koh­tu­mis­te ajal pa­be­ril.

Mee­li Te­der sõ­nas, et ül­la­tus oli et­te­pa­nek te­ha tur­gu kord kuus lau­päe­vi­ti paar tun­di: „Sel­le mõt­te olen müü­ja­te­le eda­si and­nud. Aru­ta­me se­da ke­va­de poo­le.”

Vas­tus­test sel­gus, et kõi­ge roh­kem on kü­las­ta­jaid, kes käi­vad kau­ba­päe­va­del kord kuus – 37,5 prot­sen­ti. 31,1 prot­sen­ti kü­las­ta­vad igal nä­da­lal. Har­ve­maid kü­las­ta­jaid või neid, kes po­le kau­ba­koh­tu­mis­te klien­did, oli vas­ta­ja­te hul­gas vä­hem.

Ot­sust tur­gu kü­las­ta­da mõ­ju­tab vas­ta­ja­te ar­va­tes nii ilm kui kel­laaeg. Mit­med leid­sid, et ei jõua va­he­tult pä­rast töö­päe­va lõp­pu tu­ru­le ning kel­lel puu­dub oma trans­port, ei saa kü­la­dest Aru­kül­la.

Kau­ba­ga olid vas­ta­jad ül­di­selt ra­hul, juur­de soo­vi­ti roh­kem ma­he­kau­pa, head juus­tu, eri loo­ma­de-lin­du­de li­ha, hooa­ja­li­si see­ni-mar­ju.

Vas­ta­jad te­gid et­te­pa­ne­kuid, et tu­rup­lat­sil võiks ol­la ka­tu­sea­lu­ne, roh­kem val­gust ja par­ki­mis­või­ma­lu­si. Tur­gu soo­vi­ti ka Raa­si­ku­le ning pa­ku­ti, et toi­mu­mi­saeg võiks ol­la ree­de õh­tul või lau­päe­va hom­mi­kul.

Meeli Teder lisas, et vas­tus­test ei tul­nud küll väl­ja, kuid ost­jad on ha­ka­nud rää­ki­ma, miks nad enam ühe või tei­se müü­ja käest kau­pa ei os­ta: „Soo­vin, et kui ost­ja tun­neb end pet­tu­nult või pe­te­tu­na, an­naks ta sel­lest kind­las­ti tea­da. Mi­nu­ni jõuab ta­va­li­selt jutt mit­me­te osa­pool­te kau­du kuu­lu­ju­tu­na, kuid nii ei saa toot­ja ta­ga­si­si­det. Li­saks võib toot­ja­le mõ­ju­da pi­gem nagu ta­ga­kiu­sa­mi­ne või krii­ti­ka, ku­na konk­reet­set kan­na­ta­jat ei ole.”

Ta üt­les, et on vas­ta­ja­te­le vä­ga tä­nu­lik ning hak­kab ana­lüü­si­ma, mi­da et­te­pa­ne­ku­test an­naks täi­de viia.

Kau­ba­koh­tu­mi­sed toi­mu­vad iga nel­ja­päe­va õh­tul kell 18.30-19.30 Aru­kü­las Tal­lin­na maan­tee ää­res plat­sil. En­ne jõu­le on kau­ba­koh­tu­mis­tel va­lik suu­rem, ku­na os­tu­hu­vi­li­si on roh­kem. Mee­li Te­der sõ­nas, et püüab lei­da kel­le­gi müü­ma pal­ju­kü­si­tud ha­pu­kap­sast ning kä­si­tööd: „Eel­mi­sel nä­da­lal oli vä­ga po­pu­laar­ne ke­raa­mi­ka, mul­le meel­dis vä­ga ka uus tu­li­ja Pal­ju Vaf­faid Sat­se pat­ja­de ja klei­ti­de­ga La­ge­dilt.”