ENN KIRS­MAN käis mi­nis­tee­riu­mis hal­dus­re­for­mi in­fo­päe­val

1960
Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu esi­mees ENN KIRS­MAN: „Lok­sa ja Kuu­sa­lu ühen­da­mi­sel mi­da­gi hul­lu ei juh­tu, Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu on se­ni koos­ne­nud mõist­li­kest ini­mes­test.“

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees ENN KIRS­MAN, käi­si­te eel­mi­sel nä­da­lal ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mis, kus rää­gi­ti hal­dus­re­for­mist. Mi­da kuul­si­te?
„Osa­le­sin eel­mi­se nä­da­la tei­si­päe­val hal­dus­re­for­mi in­fo­päe­val, ku­hu olid kut­su­tud esin­da­jad kõi­gist oma­va­lit­sus­test, kes said rii­gi­hal­du­se mi­nist­rilt Mih­hail Kor­bilt kir­ja va­ba­rii­gi va­lit­su­se mää­ru­se eel­nõu­ga ja et­te­pa­ne­ku­ga ha­ka­ta seo­ses hal­dus­re­for­mi­ga lä­bi­rää­ki­mi­si pi­da­ma. Meie sai­me kir­ja, et va­ba­rii­gi va­lit­sus teeb et­te­pa­ne­ku ühen­da­da Lok­sa linn Kuu­sa­lu val­la­ga. Ko­hal oli üle 50 ini­me­se, Lok­sa vo­li­ko­gu esi­meest ega lin­na­pead seal ei mär­ga­nud.
Sain in­fo­päe­val kin­ni­tust sel­le­le, mi­da olin ole­ta­nud – sund­liit­mi­se prot­ses­si lõ­puks pea­vad oma­va­lit­su­sed sõl­mi­ma ühi­ne­mis­lep­pe ja see tu­leb heaks kii­ta ühi­ne­va­te oma­va­lit­sus­te vo­li­ko­gu­des. Mis eel­dab lä­bi­rää­ki­mi­si.
Öel­di sa­mas, kui üks või mi­tu oma­va­lit­sust ei tu­le lä­bi­rää­ki­mis­te­le, si­su­li­selt hüp­pa­vad alt ära, ei saa see ol­la ta­kis­tus sund­liit­mi­se­le. Keh­tib põ­hi­mõ­te, et suu­re­mal on õi­gus – kui kok­ku ei le­pi­ta, siis jää­vad ühen­da­tud oma­va­lit­su­ses keh­ti­ma nii suu­re­ma oma­va­lit­su­se ni­mi, liik kui ka põ­hi­do­ku­men­did.
Sai­me sõ­nu­mi, kui mõ­ni ot­sus­tab sund­liit­mi­se prot­ses­sis mit­te osa­le­da, siis and­ku tea­da. Me ole­me pä­rast sund­liit­mi­se et­te­pa­ne­ku saa­mist Lok­sa lin­na­juh­te kaks kor­da lä­bi­rää­ki­mis­te­le kut­su­nud ja saa­nud mõ­le­mal kor­ral ei­ta­va vas­tu­se. Kol­man­dat kor­da ei näe me põh­just enam kut­su­da, sest see muu­tuks ju­ba ime­li­kuks. Nüüd on aeg eda­si  min­na.  Pöör­du­me  pea­mi­nist­ri, rii­gi­hal­dus­mi­nist­ri, jus­tiits­mi­nist­ri ja maa­va­ne­ma poo­le pal­ve­ga saa­da nõu ja abi, kui­das sund­liit­mi­se prot­ses­si­ga eda­si mi­ne­ma peak­si­me olu­kor­ras, kui meie­ga lii­da­tav iga­su­gu­sest koos­tööst keel­dub.“
Mis saab siis, kui Lok­sa keel­dub­ki lõp­li­kult lä­bi­rää­ki­mis­test?
„Kü­si­sin se­da in­fo­päe­val. Et kui Lok­sa keel­dub, kas siis te­ge­li­kult ei saa Kuu­sa­lu ük­si ko­gu prot­ses­sis osa­le­da ning an­na­me­gi ot­sus­tu­sõi­gu­se maa­va­ne­ma­le ja mi­nis­tee­riu­mi­le. Prae­gu tun­dub, et Lok­sa ig­no­rant­sus muu­dab ka meie ka­van­da­ta­vad te­ge­vu­sed mõt­te­tuks. Lõp­pot­su­se teeb maa­va­ne­malt ja mi­nist­ri­telt saa­da­va in­fo põh­jal lõ­puks siis­ki vo­li­ko­gu.“
Kas on ka või­ma­lus, et mõ­ni väi­ke oma­va­lit­sus võib se­da­si al­les jää­da?
„Ka se­da sai kü­si­tud. 15. juu­liks sel­gub, mi­da va­ba­rii­gi va­lit­sus ot­sus­tab. Uu­ri­tud sai, mis saab, kui va­ba­rii­gi va­lit­su­se mää­rus vaid­lus­ta­tak­se koh­tus. Mi­nis­tee­riu­mi amet­ni­kud sel­gi­ta­sid, et te­gu on siis vaid­lu­se­ga põ­hi­sea­dus­lik­ku­se üle, se­da la­hen­dab ko­he rii­gi­ko­hus, ma­da­la­ma­te ast­me­te vaid­lu­si ei tu­le. Nad ar­va­sid, et ras­ke saab ole­ma põh­jen­da­da, kui­das mää­rus lä­heb põ­hi­sea­du­se­ga vas­tuol­lu. Ar­gu­men­ti­dest ei rää­gi­tud, rii­gia­met­ni­kud ei hak­ka jon­ni­va­te­le oma­va­lit­sus­te­le üt­le­ma, mil­li­seid ar­gu­men­te hal­dus­re­for­mi kri­tee­riu­mi­te­le mit­te­vas­ta­va oma­va­lit­sus­te säi­li­ta­mi­se ni­mel need esi­ta­ma peak­sid.“
Mi­da veel in­fo­päe­val kü­si­si­te?
„Mi­na kü­si­sin, kas hal­dus­re­for­mi käi­ma­so­le­vas prot­ses­sis võib juh­tu­da, et ka­he val­la ase­mel lii­de­tak­se kolm või ei sund­lii­de­ta neid, kel­le­le et­te­pa­nek teh­ti, vaid kui­da­gi teist­moo­di. Vas­tus oli, et va­lit­su­se et­te­pa­ne­kud muu­tu­da ei saa, need kas võe­tak­se vas­tu või lõ­pe­ta­tak­se. Mil­lest teen jä­rel­du­se, Kuu­sa­lu val­da ei to­hiks äh­var­da­da või­ma­lus, et osa Lok­sa piir­kon­na kü­la­dest võe­taks ära ja ühen­da­taks Lok­sa ning mõ­ne Lää­ne-Vi­ru val­la­ga.
Kü­si­ti veel, et kui mõ­nel oma­va­lit­su­sel är­kab sü­da­me­tun­nis­tus ja ol­lak­se val­mis ik­ka­gi va­ba­taht­li­kuks lii­tu­mi­seks, mis siis saab. Vas­ta­ti, et on või­ma­lik ka va­ba­taht­li­kult lii­tu­da, aga pä­rast 16. ok­toob­rit 2017 ehk en­ne ko­ha­lik­ke va­li­mi­si ei ole enam või­ma­lik.
Rää­ki­sin ka sel­lest, et va­ba­rii­gi va­lit­sus on väl­jen­da­nud ta­het ühen­da­da Kuu­sa­lu vald ja Lok­sa linn. Kuu­sa­lu on aval­da­nud val­mi­so­le­kut, Lok­sa vas­ta­nud, et lä­bi ei rää­gi ja linn vas­tab oma­val­it­su­se­na si­su­lis­te­le hal­dus­või­me­ku­se kri­tee­riu­mi­te­le. Kuid hal­dus­re­for­mi kri­tee­rium on vä­he­malt 5000 ela­nik­ku ja se­da Lok­sal ei ole. Ku­na Lok­sa on blo­kee­ri­nud va­ba­rii­gi va­lit­su­se al­ga­ta­tud prot­ses­si, kas võik­si­me olu­kor­ra sel­gi­ta­mi­sel taot­le­da rii­gilt kon­sul­tan­di abi. Aga vas­ta­ti, et kon­sul­tee­ri­tak­se lä­bi­rää­ki­mi­si ühi­ne­mis­lep­pe sõl­mi­mi­seks. Kui üks pool ei osa­le, po­le ka mi­da­gi kon­sul­tee­ri­da.
Meie olu­kord on uni­kaal­ne. Mit­mel pool ühen­da­tak­se nii, et osad val­lad on ju­ba lä­bi rää­ki­nud ja lep­pe sõl­mi­nud, siis uued lii­de­ta­vad ühi­ne­vad sel­le le­pin­gu­ga. Le­pe ta­gab sel­le sõ­lmi­nu­te­le igal ju­hul tea­tud ga­ran­tiid. Meil le­pin­gut ei ole ning see­tõt­tu Lok­sa ühen­da­mi­sel Kuu­sa­lu­ga säi­li­vad kõik meie val­las se­ni osu­ta­tud tee­nu­sed, maks­ta­vad toe­tu­sed ning te­gut­se­vad val­la­asutu­sed. Mis saab Lok­sast, on ühen­do­ma­va­lit­su­se uue vo­li­ko­gu ot­sus­ta­da. Siis­ki ar­van, et dras­ti­li­si muu­tu­si tu­le­mas ei ole.“
Et kõik on ik­ka se­ga­ne ning ei tea täp­selt, mis saa­ma hak­kab?
„Ei os­ka ar­va­ta, mis ar­gu­men­di­ga saaks Lok­sa linn edas­pi­di oma­va­lit­su­se­na al­les jää­da. Kui, siis saab ot­sus ol­la ai­nult olu­po­lii­ti­li­ne. Aga kui­das sel ju­hul va­ba­rii­gi va­lit­sus vaa­tab ot­sa nei­le teis­te­le oma­va­lit­sus­te­le, kes ka ei vas­ta kri­tee­riu­mi­le ning ik­ka­gi sund­lii­de­tak­se?
Kui maa­va­nem al­ga­tab ko­ha­li­kud va­li­mi­sed, siis tu­leb ka ühen­do­ma­va­lit­su­se vo­li­ko­gu ik­ka­gi 19liik­me­li­ne, na­gu on meil prae­gu, se­da muu­ta po­le va­ja, vas­ta­valt sea­du­se­le peab 10 000 ela­ni­ku­ga ja suu­re­ma­tes oma­va­lit­sus­tes ole­ma vo­li­ko­gu vä­he­malt 21liik­me­li­ne. Lok­sa ja Kuu­sa­lu ühen­da­mi­sel saa­me 9300 ko­da­ni­ku­ga Kuu­sa­lu val­la. Va­li­mi­sed toi­mu­vad ühes ring­kon­nas, na­gu Kuu­sa­lu val­las on se­ni toi­mu­nud. Kui olek­sid toi­mu­nud lä­bi­rää­ki­mi­sed, siis oleks veel ol­nud või­ma­lus rää­ki­da näi­teks Lok­sast kui osavallast eral­di vali­mis­ring­kon­nast, aga prae­gu­se blo­kee­ri­mi­se­ga on Lok­sa lin­na­ju­hid need või­ma­lu­sed ära võt­nud.
Olen 20 aas­tat ol­nud Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus või val­la­va­lit­su­ses ja võin kin­ni­ta­da, Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ja va­lit­sus on koos­ne­nud peaas­ja­li­kult mõist­li­kest ning vas­tu­tus­tund­li­kest ini­mes­test, mi­da­gi hul­lu juh­tu­da ei saa. Aga tõ­si on, Lok­sa lin­na ela­ni­ke ja asu­tus­te töö­ta­ja­te olu­kord oleks prae­gu pal­ju kind­lam, kui oleks pee­tud lä­bi­rää­ki­mi­si ja le­pi­tud edas­pi­di­ses oma­va­hel kok­ku.“