Elus­ta­mi­sa­pa­raa­did Keh­ras ja Aeg­vii­dus

215
TANEL LAANMÄE.

Möö­du­nud nä­da­last on Keh­ra ja Aeg­vii­du spor­di­hoo­nes au­to­maat­sed elus­ta­mi­s-
a­pa­raa­did. „See on vä­him, mi­da saa­me te­ha, et meil oleks elu­pääs­te­või­me­kus, kui peaks va­ja ole­ma. Spor­dia­lad, mi­da meil har­ras­ta­tak­se, vii­vad pul­si kõr­geks ning sel­le­ga või­vad aeg-ajalt kaas­ne­da ter­vi­se­rik­ked. Kaa­saeg­ne elus­ta­mi­sa­pa­raat võib sel ju­hul ol­la elu­pääst­ja,“ sõ­nas Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma ju­ha­ta­ja Ta­nel Laan­mäe. Kui ini­me­se sü­da seis­kub, pan­nak­se tal­le kül­ge juht­me­ga elekt­roo­did, ma­sin teeb diag­nos­ti­ka, kui sel­gub, et sü­da ei töö­ta, an­nab elekt­ri­šo­ki. Apa­raat on kol­mes kee­les hääl­ju­his­te­ga, on eral­di režii­mid täis­kas­va­nu­te ja ku­ni 8aas­tas­te las­te jaoks: „Ma­si­nat on liht­ne ka­su­ta­da. Spor­di­hoo­ne­te ad­mi­nist­raa­to­ri­te­le on koo­li­tus teh­tud, tree­ne­rid saa­vad õp­pe­vi­deo.“