Mil­lal avab Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da Co­vid-meet­me taot­lus­voo­ru?

241
SILLE NOOR.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja aren­dus­juht SIL­LE NOOR: „Pi­ken­da­si­me st­ra­tee­giat 2025. aas­ta­ni ning kin­ni­ta­si­me st­ra­tee­gia muu­da­tu­sed 18. ok­toob­ril toi­mu­nud üld­koo­so­le­kul. Täies­ti uue­na li­sa­si­me sin­na meet­me „Et­te­võt­lu­se aren­da­mi­ne Co­vid-19 põh­jus­ta­tud krii­sist väl­ju­mi­seks“. Sel­leks meet­meks on mei­le eral­da­tud 153 617 eu­rot täien­da­vat ra­ha.
Taot­lus­voo­ru saa­me kor­ral­da­da pä­rast se­da, kui ole­me maae­lu­mi­nis­tee­riu­mist saa­nud st­ra­tee­gia muu­da­tus­te­le heaks­kii­du. Esi­ta­si­me need mi­nis­tee­riu­mi­le eel­mi­sel nä­da­lal. Plaa­ni­me Co­vid-meet­me väl­ja kuu­lu­ta­da det­semb­ris, ava­da jaa­nua­ris. Toe­tu­se saa­mi­seks tu­leb et­te­võ­te­tel esi­ta­da mei­le ma­jan­du­saas­ta aruan­ne, kust on nä­ha, et käi­ve on lan­ge­nud või peab et­te­võ­te suut­ma tei­si­ti tões­ta­da, kui­das on seo­ses Co­vi­di­ga kan­na­ta­da saa­nud.
Tu­le­val aas­tal on meil ka­vas ka li­sa­voo­rud üle­mi­ne­ku­pe­rioo­diks eral­da­tud 739 009 eu­ro ja­ga­mi­seks. Esi­me­se ja kol­man­da ehk elu­kesk­kon­na ja ühis­te­ge­vu­se meet­me­te taot­lus­voo­rud ka­van­da­me märt­siks-ap­ril­liks, et­te­võt­lu­se meet­me voo­ru sep­temb­riks.“

Eelmine artikkelElus­ta­mi­sa­pa­raa­did Keh­ras ja Aeg­vii­dus
Järgmine artikkelKiir­tes­tid olid Ida-Har­ju koo­li­des po­si­tiiv­sed ük­si­ku­tel õpi­las­tel