Elekt­ron­muu­si­ka õpe Kuu­sa­lu kuns­ti­de­koo­lis

192
RAIMOND MÄGI.

Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Kool avab järg­mi­sest õp­peaas­tast uue eri­ala – elekt­ron­muu­si­ka. Õpe­ta­ma hak­kab bass­ki­tar­ri õpe­ta­ja Rai­mond Mä­gi, kes teist aas­tat ju­hen­dab koo­li DJ-rin­gi. Rii­gilt hu­vi­ha­ri­du­se aren­da­mi­seks val­la­le eral­da­tud toe­tus­ra­ha eest on koo­li­le os­te­tud professionaalsel tasemel DJ-­teh­ni­kat. Rai­mond Mä­gi kom­men­tee­ris, et elekt­ron­muu­si­ka õpe­ta­mi­se idee kas­vas väl­ja DJ-­rin­gi tegemise ajal, et õpetada elektronmuusika kõiki võimalusi. DJ-tehnika kasutamine on elekt­ron­muu­si­ka üks osa: „Elekt­ron­muu­si­ka an­nab noor­te­le või­ma­lu­se te­ge­le­da muu­si­ka­ga ka il­ma pil­li­män­gu os­ku­se­ta, sel­le vald­kon­na või­ma­lu­sed on lõ­pu­tud. Elekt­ron­muu­si­ka õp­pes võik­sid õpi­la­sed alus­ta­da 10. eluaas­tast. Võ­ta­me vas­tu pä­ris uu­si õpi­la­si, aga ka meie koo­li neid õpi­la­si, kes ei õpi põ­hiinst­ru­men­di kõr­val li­sa­pil­li või pea­le li­sa­pil­li on hu­vi ka sel­le eria­la vas­tu.“

Eelmine artikkelAni­ja val­las jäät­me­ve­da­ja va­he­tub, Raa­si­ku val­las jät­kab se­ni­ne et­te­võ­te
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la ehi­tuss­pet­sia­list on KAI­RE KOIT­NE