Ees­ti noor­te ja juu­nio­ri­de pi­ka­ra­ja meist­ri­võist­lu­sed uju­mi­ses

188
Foto on illustratiivne. Ujumisvõistlus Kuusalus.

MA­RIAN­NE SEI­MAN
MA­RIS MAT­SI

13.–15. mail toi­mu­sid Tar­tus Au­ra uju­la 50 meet­ri­ses bas­sei­nis Ees­ti noor­te ja juu­nio­ri­de pi­ka­ra­ja meist­ri­võist­lu­sed uju­mi­ses. Ind­rek Sei uju­mis­koo­li Kuu­sa­lu osa­kon­nast olid võist­lus­tu­les Maar­ja Kat­he­ri­ne Link, Mikk Kir­si­maa, Ar­ti Hein­maa ja Kas­par Klem­mer.
Pa­ri­ma tu­le­mu­se eest hoo­lit­ses Maar­ja Kat­he­ri­ne Link, kes saa­vu­tas 400 meet­ri va­bal­t-u­ju­mi­ses juu­nio­ri­de ar­ves­tu­ses kol­man­da ko­ha, pa­ran­da­des oma isik­lik­ku re­kor­dit ko­gu­ni 7 se­kun­di­ga. Esi­mest kor­da 50 meet­ri­ses bas­sei­nis 800 meet­rit kroo­li uju­nud Maar­ja Kat­he­ri­ne Link saa­vu­tas sel dis­tant­sil nel­jan­da ko­ha.

A-fi­naa­li pää­ses ka Mikk Kir­si­maa 200 meet­ri va­bal­tu­ju­mi­ses. Hom­mi­ku­ses ee­lu­ju­mi­ses oli tu­le­mu­seks uus isik­lik re­kord 2.12,85. Õh­tu­ses fi­naa­lis kär­pis noor­mees ae­ga veel li­gi 3 se­kun­dit saa­des tu­le­mu­se­ga 2.09,54 tub­li seits­men­da ko­ha. Mikk Kir­si­maa ujus veel kaks uut isik­lik­ku – 50 meet­ri va­balt 26.42 ja 100 meet­rit va­balt 57.75.

Ar­ti Hein­maa võit­les ker­ge hai­gu­se­ga, kuid vaa­ta­ma­ta sel­le­le pa­ran­das oma ae­ga nii 50 meet­ri (26.89) kui ka 100 meet­ri (59.67) kroo­liu­ju­mi­ses ning pää­ses 100 meet­ri se­li­liu­ju­mi­ses tu­le­mu­se­ga 1.08,36 B-fi­naa­li. Õh­tu­ses fi­naa­lu­ju­mi­ses pa­ran­das ta tu­le­must ning aeg 1.07,40, mis on noor­me­he uus isik­lik re­kord, tõi 14. ko­ha.

Esi­mest kor­da pi­ka­ra­ja Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel osa­le­nud Kas­par Klem­mer ujus sa­mu­ti kõi­gil ala­del uued isik­li­kud re­kor­did: 50 meet­rit va­balt – 27.49, 100 meet­rit va­balt – 1.02,81 ning 200 meet­rit va­balt – 2.23,25.

Tüd­ru­ku­te 4×100 meet­ri kom­bi­nee­ri­tud tea­teu­ju­mis­es saa­vu­tas noor­te va­nu­sek­las­sis tei­se ko­ha uju­misk­lu­bi Wi­ru Swim võist­kond aja­ga 4.42,81. Võist­kon­na koos­sei­su kuu­lu­sid Jo­han­na Sü­da Kuu­sa­lu val­last ning Eg­le Sa­lu, Mir­tel Me­ri­maa ja Et­riin Et­verk Rak­ve­rest. Tüd­ru­ku­te 4×100 meet­rit va­balt tea­teu­ju­mi­ses saa­vu­ta­sid nad nel­jan­da ko­ha aja­ga 4.12,11.

Nä­dal va­rem, 7. mail toi­mus Kei­la spor­di­kes­ku­ses noo­ri­ma­te­le uju­ja­te­le suu­na­tud see­ria­võist­lu­se „Kõik meie par­di­ke­sed” fi­naal­võist­lus, ku­hu pää­se­sid eel­ne­nud etap­pi­del uju­tud ae­ga­de jär­gi vaid pa­ri­ma­test pa­ri­mad. Kuu­sa­lust osa­les 3. klas­si õpi­la­ne Rich­rad Ki­vi­rand, kes pa­ran­das kõi­gil uju­tud ala­del oma isik­lik­ku re­kor­dit ning saa­vu­tas 50 meet­rit va­bal­tu­ju­mi­ses aja­ga 35.13 ning 50 meet­rit se­li­liu­ju­mi­ses (40.66) kol­man­da ko­ha. 100 meet­ri komp­lek­su­ju­mi­ses tõi nel­jan­da ko­ha tu­le­mus 1.33,11. Ku­na­gi va­rem po­le üks­ki Kuu­sa­lu uju­ja sel võist­lu­sel nii suu­re­pä­ra­seid tu­le­mu­si saa­vu­ta­nud.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 11. mail
Järgmine artikkelKehra noorteansambli 2. koht