Ees­ti pa­rim koo­li­raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja on LEA PAA­SIK Keh­ra güm­naa­siu­mist

1564
Aas­ta koo­li­raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja 2017 LEA PAA­SIK on Keh­ra güm­naa­siu­mi raa­ma­tu­ko­gus töö­ta­nud 5 aas­tat.

Ees­ti Raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­te Ühing ni­me­tas Aas­ta koo­li­raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jaks 2017 Keh­ra güm­naa­siu­mi raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja LEA PAA­SI­KU.

„Mui­du­gi on tun­nus­tus meel­div, kuid usun, et Ees­ti­maa koo­li­raa­ma­tu­ko­gu­des töö­tab pal­ju neid, kes tee­vad oma tööd sü­da­me­ga ja vää­ri­vad uh­keid tiit­leid. Mul liht­salt ve­das, et kol­lee­gid Keh­ra koo­list mind esi­ta­sid ja Ees­ti Raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­te Ühing mind väl­ja va­lis,“ ar­vab Keh­ra güm­naa­siu­mi raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Lea Paa­sik, kes kuu­lu­ta­ti 28. veeb­rua­ril Rah­vus­raa­ma­tu­ko­gus toi­mu­nud raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­te ühin­gu aas­ta­koo­s­ole­kul eel­mi­se aas­ta pa­ri­maks koo­li­raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jaks.

Te­ma esi­ta­ja, Keh­ra güm­naa­siu­mi õpe­ta­ja Sir­je Jõe, mär­kis, et Lea Paa­sik on vä­ga hea­taht­lik ja vas­tu­tu­le­lik, ai­tab las­tel ja õpe­ta­ja­tel ka kõi­ge kii­re­mal tööa­jal lei­da va­ja­lik­ku ma­ter­ja­li ning pa­kub väl­ja ideid, kui­das muu­ta koo­li­raa­ma­tu­ko­gu hu­vi­ta­va­maks ning ka­su­ta­da pa­re­mi­ni nii õp­pe­tun­di­des kui ka väl­jas­pool õp­pe­tööd. Sir­je Jõe kii­tis veel, et Lea Paa­sik on kut­su­nud koo­li kül­la las­te­kir­ja­nik­ke, kel­le loo­min­gut on ka­su­ta­tud õp­pe­prog­ram­mis. Pea­le sel­le juhendab ta koo­li hu­vi­rin­gi­na raa­ma­tuk­lu­bi, kus loe­tak­se koos raa­ma­tuid, käiak­se teat­ris, õpi­tak­se lü­hi­näi­den­deid. Ke­va­del kor­ral­das ta Raa­ma­tuk­lu­bi las­te­le Ani­ja mõi­sas ka­he­päe­va­se põ­ne­va öö­lu­ge­mi­se.

Raa­ma­tu­le ee­lis­ta­tak­se nu­ti­sead­me­id
Lea Paa­sik lõ­pe­tas 1983. aas­tal Tal­lin­na Pe­da­goo­gi­li­ses Ins­ti­tuu­dis raa­ma­tu­ko­gun­du­se ja bib­liog­raa­fia eria­la, töö­tas vei­di ae­ga Ees­ti Las­te­kir­jan­du­se Kes­ku­ses ning pä­rast lap­se­hool­dus­puh­kust töö­tas 20 aas­tat Ala­ve­re las­teaias õpe­ta­ja­na. 2007. aas­tal ot­sus­tas proo­vi­da, kas tu­leb veel õpi­tud erialal toi­me ning läks töö­le Ees­ti Me­rea­ka­dee­mia Me­re­koo­li raa­ma­tu­ko­gus­se. Töö­tas seal viis aas­tat, ku­ni koo­li­de ühen­da­mis­te­ga kaas­ne­nud koon­da­mis­te­ga te­ma töö­koht ka­dus.

„Pool aas­tat olin töö­tu. Ku­na va­ne­ma tüt­re per­re sün­di­sid sa­mal aas­tal kak­si­kud, sain ol­la täis­ko­ha­ga va­nae­ma,“ sõ­nab ta.

2012. aas­ta lõ­pus kan­di­dee­ris Lea Paa­sik Keh­ra güm­naa­siu­mi raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jaks ning on nüüd viis aas­tat töö­ta­nud koo­li­raa­ma­tu­ko­gus. Võr­rel­des ta­va­raa­ma­tu­ko­gu­ga on töö te­ma hin­nan­gul lär­ma­kam, ka iga­päe­vast suht­le­mist on roh­kem kui mu­jal raa­ma­tu­ko­gu­des. Pea­le tea­vi­ku­te tel­li­mi­se, ar­ve­le võt­mi­se, ka­ta­loo­gi­mi­se ja lu­ge­ja­te tee­nin­da­mi­se tu­leb koo­li­raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­jal va­rus­ta­da õpi­la­si ja õpe­ta­jaid õp­pe­kir­jan­du­se­ga, sü­gi­se­ti lae­nu­ta­da õpi­kuid ja ke­va­del kor­ral­da­da nen­de ta­gas­ta­mist: „Tu­leb lä­bi viia raa­ma­tu­ko­gu­tun­de, abis­ta­da õpe­ta­jaid nen­de töös ja ol­la pi­de­valt ole­mas, kui mind va­ja­tak­se.“

Raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja tõ­deb, et lu­ge­mi­ne ei ole las­te hul­gas enam nii po­pu­laar­ne va­ba aja veet­mi­se või­ma­lus kui va­nas­ti.

„Po­le mi­da­gi pa­ra­ta, raa­mat ei suu­da võis­tel­da kaa­saeg­se­te nu­ti­sead­me­te­ga,“ nen­dib ta.

Lea Paa­sik li­sab, et lap­sed, kes raa­ma­tuid siis­ki lae­nu­ta­vad, tu­le­vad raa­ma­tu­kok­ku ena­mas­ti konk­reet­se soo­vi­ga, kuid sa­ge­li tu­leb nei­le lu­ge­mis­va­li­ku te­ge­mi­sel nõu an­da. Tih­ti lae­nu­ta­tak­se ka raa­ma­tuid, mi­da on soo­vi­ta­nud õpe­ta­ja või sõ­ber: „Teis­me­lis­tel sõl­tub klas­si lu­ge­mis­hu­vi tih­ti­pea­le klas­si liid­ri ar­va­mu­sest. Kui te­ma si­sen­dab teis­te­le, et „lu­ge­mi­ne on nõ­me“, siis ole­me­gi mõ­neks aas­taks oma lu­ge­mis­hu­vi­li­sed lap­sed kao­ta­nud.“

Lu­ge­mis­gee­ni saab ko­dust
Niiöel­da raa­ma­tu­gee­ni­ga lap­sed tu­le­vad Keh­ra koo­li raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja sõ­nul ko­du­dest, ku­hu os­te­tak­se raa­ma­tuid ja kus ka va­ne­mad loe­vad: „Kui lu­ge­mis­hu­vi on tek­ki­nud, tu­leks se­da hoi­da ja eda­si aren­da­da. Las­te­kir­jan­du­se va­lik on tä­na­päe­val vä­ga rik­ka­lik, va­ja­du­sel leiab igaü­he­le mi­da­gi. Ko­hus­tus­li­ku kir­jan­du­se ase­mel on nüüd soo­vi­tus­lik kir­jan­dus. Pal­jud õpe­ta­jad la­se­vad las­tel ju­ba ise va­li­da, mi­da nad lu­ge­da ta­ha­vad. See ai­tab hu­vi lu­ge­mi­se vas­tu tõs­ta.“

See­tõt­tu usub Lea Paa­sik, et lu­ge­mi­se po­pu­laar­sus hak­kab ta­sa­pi­si tõus­ma: „Liht­salt saa­dak­se aru, et raa­ma­tud on sil­ma­rin­gi aren­da­ja­te­na vä­ga olu­li­sed ja il­ma lu­ge­mi­sos­ku­se­ta elus hak­ka­ma ei saa.“

Ta on se­da meelt, et ka raa­ma­tu­ko­gu­töö­ta­ja saab lap­si mõ­ju­ta­da ja in­nus­ta­da lu­ge­ma, kuid na­gu õpe­ta­ja, peab ka te­ma sel­leks väl­ja tee­ni­ma las­te usal­du­se, ole­ma nen­de jaoks au­to­ri­teet.

Lea Paa­si­ku eest­võt­tel käib Keh­ra koo­li raa­ma­tu­ko­gus kol­man­dat aas­tat koos raa­ma­tu­klu­bi.

„Esi­mest kor­da püüd­sin se­da te­ha, kui tu­lin koo­li töö­le. Siis käi­sid klu­bis poi­sid. Aga raa­ma­tu­te ost­mi­se või­ma­lu­sed olid pii­ra­tud ning klu­bi jäi soi­ku. Mõ­ned aas­tad ta­ga­si hak­ka­sid osa lap­si raa­ma­tu­ko­gus ae­ga pa­ra­jaks te­ge­ma. Mõt­le­sin, miks mit­te käi­vi­ta­da nen­de­ga uues­ti raa­ma­tuk­lu­bi te­ge­vus.“

Te­ge­vu­ses osa­le­vad küm­me­kond 3.-6. klas­si tüd­ru­kut, pea­le ühis­te lu­ge­mis­tun­di­de on koos käi­dud ki­nos ja teat­ris, vaa­da­tud raa­ma­tu­te põh­jal teh­tud fil­me ja la­vas­tu­si. Eel­mi­sel aas­tal lõ­pe­ta­ti raa­ma­tuk­lu­bi hooaeg ka­he­päe­va­se öö­lu­ge­mi­se­ga Ani­ja mõi­sas: „Küp­se­ta­si­me koos pann­koo­ke, Pil­le Kul­la rää­kis mei­le mõi­sa aja­loost, pä­rast lu­ge­si­me üks­tei­se­le et­te oma lem­mik­raa­ma­tuid ning ot­si­si­me kum­mi­tu­si.“

Keh­ra koo­lis on Lea Paa­si­ku eest­võt­tel ka­hel ke­va­del tä­his­ta­tud las­te­kir­jan­du­se päe­va, koo­li on kü­las­ta­nud kir­ja­ni­kud And­rus Ki­vi­rähk ja Ree­li Rei­naus. Toi­mu­nud on kir­jan­dus­vik­to­rii­nid, et­te­lu­ge­mis­päe­vad, algk­las­si­lap­sed ke­has­tu­nud las­te­raa­ma­tu­te kan­ge­las­teks. Tä­na­vu 3. ap­ril­lil on Keh­ra koo­lis las­te­kir­jan­du­se päe­va pu­hul ka­vas vik­to­riin Ani­ja val­la kol­me koo­li 3. klas­si­de­le.

Raama­tu­ko­gu­hoid­ja töö kõr­valt on Lea Paa­sik ka õpe­ta­ja. Ku­na ta on kas­va­nud in­ge­ri­soo­me pe­res, on te­ma vii­mas­te aas­ta­te suur ho­bi soo­me kee­le õp­pi­mi­ne. Nüüd õpe­tab ta se­da va­li­kai­ne­na ka Keh­ra koo­li güm­na­sis­ti­de­le: „Ka­hel õp­pe­pe­rioo­dil on ne­li tun­di nä­da­las. To­re on, õpin ja are­nen koos õpi­las­te­ga, kee­leos­kus va­jab ju pi­de­vat värs­ken­da­mist.“

Eelmine artikkelLuu­let­ral­li et­lus­kon­kurss Kiiu Kii­ge­põn­nis
Järgmine artikkelPudi­soo kü­la Kal­daa­lu­se teed püü­tak­se ava­da koh­tu­täi­tu­ri abil