Ees­ti juu­be­li­le pü­hen­da­tud sünd­mu­sed Ani­ja val­las

4242

Ani­ja val­las al­ga­sid Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud et­te­võt­mi­sed eel­mi­sel sü­gi­sel ja kes­ta­vad vä­he­malt su­ve­ni.

Esi­me­ne Ees­ti juu­be­li­le pü­hen­da­tud üri­tus oli 16. no­vemb­ril Keh­ra rah­va­ma­jas Ani­ja val­la las­teae­da­de koo­liee­li­ku­te mä­lu­mäng „Ees­ti 100“. Las­te­ta­re las­teaia lii­ku­mis­õ­pe­ta­ja Ma­ret Ki­vis­tu eest­võt­tel toi­mu­nud mä­lu­män­gu tei­ne osa oli 27. veeb­rua­ril.

Ala­ve­re las­teaias Mõm­mi­la oli 21. veeb­rua­ril va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud ak­tus. Kol­man­dat kor­da olid kont­ser­ti kut­su­tud kuu­la­ma ka ko­ha­li­kud ea­kad, pä­rast oli nei­le koh­vi­laud. Keh­ra Las­te­ta­res oli Ees­ti sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud kont­sert 22. veeb­rua­ril ja Le­pat­rii­nus 26. veeb­rua­ril. Las­te­ta­res on 12.-28. veeb­rua­ri­ni ava­tud näi­tus „Mi­nu Ees­ti­maa 100“, kus on väl­jas las­te ja va­ne­ma­te koos­töös sün­di­nud Ees­ti-tee­ma­li­sed meis­ter­du­sed.
Aeg­vii­du las­teaias oli 16. veeb­rua­ril sõb­ra­päe­va­le ja Ees­ti 100. sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud las­teaia­pe­re la­vas­tus „Ta­re-ta­re­ke“ ning 22. veeb­rua­ril va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va ak­tus. Kin­gi­tu­se­na rii­gi juu­be­liks te­gi las­teaia­pe­re ka­hek­sa­kan­na mo­tii­vi­de­ga pan­noo.

Keh­ra güm­naa­sium viis 9. jaa­nua­rist 9. veeb­rua­ri­ni lä­bi fo­to­kon­kur­si „Mu isa­maa ar­mas“, ku­hu esi­ta­ti Ees­ti loo­du­sest ja kau­ni­test pai­ka­dest 66 fo­tot. Võit­jad sel­gu­vad märt­sis, kuid žü­rii­le enim sil­ma jää­nud pil­did on 16. veeb­rua­rist näi­tu­sel koo­li fua­jees. Neid näi­da­ti ek­raa­nilt ka sa­mal päe­val koo­lis Ees­ti sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud kont­ser­tak­tus­tel, mil­le peal­ki­ri oli „Mu isa­maa ar­mas“. Va­ne­ma­te klas­si­de ak­tu­sel võt­tis sõ­na vo­li­ko­gu esi­mees Jaan Oruaas. Au­la sei­nal avati MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed kin­gi­tus – koo­li lo­go­ga pan­noo.

Aeg­vii­du koo­lis heis­ka­sid 23. veeb­rua­ril toi­mu­nud ak­tu­sel pi­du­li­kult li­pu Ar­li Üle­vain 1. klas­sist ja Rai­ner Tal­vik 9. klas­sist. Kü­la­li­ne oli val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam, kel­le­ga teh­ti ühis­pilt. Pä­rast ak­tust oli vik­to­riin ja söö­di tor­ti.

Ala­ve­re põ­hi­koo­lis oli EV 100 raa­mes pro­jekt „100 soo­vi Ees­ti­le“ – saa­li sei­na­le teh­ti maa­kaart, mis täi­de­ti koo­li­pe­re soo­vi­de­ga oma rii­gi­le. 23. veeb­rua­ril oli koo­lis ak­tus.

23. veeb­rua­ril ase­ta­sid val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam ja abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor koos kait­se­liit­las­te­ga pär­jad Va­ba­dus­sõ­ja Pris­ke, Vet­la, La­hin­gu­väl­ja ja Voo­se au­sam­mas­te juur­de. Õh­tul oli Keh­ra güm­naa­siu­mis aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud kont­sert-vas­tu­võtt, kus val­la­rah­vast õn­nit­le­sid Ar­vi Ka­ro­tam ja Jaan Oruaas. Esi­ne­sid se­ga­koor Han­ni­jög­gi, Ani­ja val­la se­ga­rah­va­tant­su­rühm, Keh­ra Muu­si­kud, nais­rüh­mad Päi­ke­se­ra­tas ja Ala­ve­re An­nid, Har­ju-Jaa­ni noor­te mees­koor ja mees­koor Sa­ka­la, tant­suks män­gi­sid Ku­ker­pil­lid. Aeg­vii­du rah­va­ma­jas oli sa­mal õh­tul rii­gi sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud In­ga ja Too­mas Lun­ge kont­sert, ter­vi­tus­kõ­ne­ga esi­nes Rii­vo Noor.

Ani­ja mõi­sas tä­his­ta­ti Ees­ti sün­ni­päe­va 22. veeb­rua­ril. Kae­tud oli peo­laud, esi­ne­sid ko­ha­li­kud taid­le­jad, vaa­da­ti uut do­ku­men­taal­fil­mi „Ro­deo“, ko­hal oli re­žis­söör Rai­mo Jõe­rand.

Voo­se kü­la rah­vas viis 24. veeb­rua­ril lil­led Va­ba­dus­sõ­ja Voo­se mä­les­tus­mär­gi juur­de, see­jä­rel esi­nes Voo­se rah­va­ma­jas Tii­na­mai Kesk­paik ning vaa­da­ti fil­mi „Ro­deo“.

25. veeb­rua­ril al­gas Aeg­vii­du jaa­ma juu­rest EV 100. aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud 15. pre­si­den­di­matk, kus olid ko­hal ka pre­si­den­did Kers­ti Kal­ju­laid ja Ar­nod Rüü­tel. 7 ki­lo­meet­ri pik­ku­sel jalg­si- või 10ki­lo­meet­ri­sel suu­sa­mat­kal Jä­ne­da­le osa­le­sid li­gi 2000 ini­mest.

Ala­ve­re Kü­la­selts kor­ral­dab EV 100 pü­hen­da­tud kont­sert-ak­tu­se 10. märt­sil Ala­ve­re koo­li­ma­jas. Ko­hal on val­la­va­nem, esi­ne­vad ko­ha­li­kud koo­rid, so­lis­tid ja tant­su­rüh­mad, ava­tak­se fo­to­näi­tus Ala­ve­re piir­kon­nast, tant­suks män­gib an­sam­bel Onud.

Ees­ti Va­ba­rii­gi juu­be­li­le oli pü­hen­da­tud ka 12. veeb­rua­ril MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam eest­võt­tel re­no­vee­ri­tud jaa­ma­hoo­nes ava­tud Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seum ning näi­tus „Sa­da paa­ri kin­daid-sok­ke Ees­ti 100. sün­ni­päe­vaks“, mil­le jaoks ku­du­sid 34 ko­ha­lik­ku naist Anu Mäeo­ru al­ga­tu­sel 173 kin­da- ja so­ki­paa­ri.

Märt­si­s ava­tak­se Aeg­vii­dus Ees­ti sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud uhiuus spor­di­hoo­ne ning juu­nis Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gu mä­les­tus­märk La­hin­gu­väl­jal.