Eel­nõud Ani­ja val­la ni­me muut­mi­se kohta Kehra vallaks ei al­ga­ta­ta

1889

Keh­ra val­la ni­me toe­ta­jad ot­sus­ta­sid, et ei taot­le val­la­ni­me muut­mist.

„Meil oli hea mõ­te, kuid kah­juks see ei teos­tu­nud,“ üt­les üks Keh­ra val­la ni­me toe­ta­ja, MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed ju­ha­tu­se lii­ge Mart Ra­ja.
Ta sel­gi­tas, miks ot­sus­ta­ti ni­me­muut­mi­se eel­nõud mit­te al­ga­ta­da: „Ni­me­muut­mi­se idee eest­ve­da­jad tä­na­vad kõi­ki, kes tee­ma üle arut­le­sid ja kaa­sa lõid. Kuid jäl­gi­des mu­jal Ees­tis ana­loog­se­te juh­tu­mi­te la­hen­deid, on sel­ge, et ju­rii­di­li­selt jää­vad maks­ma ik­ka­gi ai­nult vo­li­ko­gu­de ot­su­sed, rah­va­kü­sit­lus­te tu­le­mus­te­ga ar­ves­ta­ma ei pea.“
Ku­na Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ei li­sa­nud sü­gi­sel toi­mu­nud rah­va­kü­sit­lu­se­le li­saks Ani­ja ja Kõr­ve­maa val­la ni­me­le ka Keh­ra val­la ni­me, kor­ral­das MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed al­ter­na­tiiv­se rah­va­kü­sit­lu­se. Ini­mes­tel pa­lu­ti vas­ta­ta, kas nad soo­vi­vad Ani­ja ja Aeg­vii­du val­la ühi­ne­mi­sel loo­da­va val­la ni­meks Keh­rat ning kas ühi­ne­vad val­la­ni­me muut­mi­se eel­nõu al­ga­ta­mi­se­ga. Nel­ja nä­da­la jook­sul aval­das Keh­ra ni­me­le ja ni­me­muut­mi­se eel­nõu al­ga­ta­mi­se­le toe­tust 311 ini­mest.
„See on tu­gev toe­tus, kui­gi 500-600 häält oleks mei­le and­nud veel suu­re­ma man­daa­di,“ mär­kis Mart Ra­ja.
Sel­le nä­da­la es­mas­päe­val saa­tis val­la ni­me va­he­ta­mist soo­vi­nud ak­tiivg­rupp Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu­le kir­ja. Al­la on kir­ju­ta­nud Mart Ra­ja ja Keh­ra Koo­li Vi­list­las­te ju­ha­tu­se esi­mees Paul Luš­kov.
Nad mär­gi­vad, et hal­dus­re­for­mi kul­gu jär­gi­des on Ees­til ees vä­ga suur­te, vä­he­malt 11 000 ela­ni­ku­ga, val­da­de tek­ki­mi­ne ning kui­gi Ani­ja val­la aren­gu­ka­vas kir­jel­da­tak­se küll Keh­ra kui tõm­be­kes­ku­se suurt po­tent­siaa­li, puu­dub stra­tee­gi­li­ne plaan sel­le aren­da­mi­seks: „Val­la ni­me­ta­mi­ne Keh­ra ni­me­ga on vä­ga konk­reet­ne te­ge­vus, mis tooks piir­kon­na tõm­be­kes­ku­se­le va­ja­lik­ku tä­he­le­pa­nu.“
Veel tea­ta­vad nad, et mõis­ta­vad – vo­li­ko­gud te­gid val­la ni­me­va­li­ku ot­sus­tus­kor­ras, kuid ot­su­se te­gi­jad ei ar­ves­ta­nud hal­dus­re­for­mi lõp­pe­des suur­val­da­de tek­ki­mi­se­ga.
„Üks­kõik, mil­li­se järg­mi­se lii­tu­mi­se kor­ral ei ole Ani­ja ni­mel enam või­ma­lust jät­ka­ta. Ida-Har­ju suu­ru­se­ga val­la ni­me­ta­mi­ne Ani­ja ni­me­ga ei ole reaal­ne,“ kir­ju­ta­vad ni­me­muut­mi­se toe­ta­jad.
Nad leia­vad, et Ani­ja val­la ni­mes­se ei ole ots­tar­be­kas eda­si in­ves­tee­ri­da ning usu­vad, et Keh­ra ni­mes­se teh­ta­vad in­ves­tee­rin­gud olek­sid ka­su­li­kud ise­gi va­hee­ta­pil, en­ne oma­va­lit­sus­te jär­je­kord­set lii­tu­mist.