EDA-MAI TAM­MIS­TE on Ees­ti aas­ta õp­pea­su­tu­se ju­hi no­mi­nent

739
Aasta õppeasutuse juhi nominent EDA-MAI TAMMISTE koos haridusminister MAILIS REPSIGA. Foto Alar Truu

Kol­ma­päe­val, 28. au­gus­til toi­mu­nud ha­ri­dus­töö­ta­ja­te vas­tu­võ­tul kuu­lu­tas ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­ter Mai­lis Reps väl­ja Ees­ti aas­ta õpe­ta­ja kon­kur­si no­mi­nen­did 11 ka­te­goo­rias. Aas­ta õp­pea­su­tu­se ju­hi üks kol­mest no­mi­nen­dist on Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­tor ja Aeg­vii­du las­teaia di­rek­to­ri ko­hu­se­täit­ja Eda-Mai Tam­mis­te.

„See oli vä­ga suur ül­la­tus. Va­ba­rii­gi kol­me pa­ri­ma seas ol­la on vä­ga suur tun­nus­tus,“ sõ­nas Eda-Mai Tam­mis­te.

Ta li­sas, et see an­nab jõu­du ja mo­ti­vat­sioo­ni eda­si­seks tööks ning kin­ni­tab, et olen tei­nud õi­geid as­ju: „Kõik ju­hid tee­vad oma asu­tu­ses pal­ju tööd, kuid li­saks sel­le­le on olu­li­ne ol­la ak­tiiv­ne ka väl­jas­pool. Prak­ti­ku­te­na tea­me, mi­da tu­leks meie vald­kon­nas te­ha tei­si­ti ning on olu­li­ne, et las­teaed­ni­ke hääl kõ­laks oma ma­jast kau­ge­ma­le, ka sea­dus­loo­mes­se. Kuu­lun Ees­ti Las­teaed­ni­ke Lii­tu ning Ees­ti ja Har­ju­maa alus­ha­ri­dus­juh­ti­de ühin­gu­tes­se ning olen Ees­ti ha­ri­dusst­ra­tee­gia 2020-2035 töö­rüh­ma lii­ge. Tä­na­vu kor­ral­da­sin Keh­ras üle-ees­ti­list las­teaed­ni­ke lii­du suvese­mi­na­ri ning osa­le­sin ar­va­mus­fes­ti­va­lil.“

Eda-Mai Tam­mis­te rõõ­mus­tas, et õn­nit­le­jaid on ol­nud vä­ga pal­ju: „Ise­gi tä­na­val on ini­me­si juur­de tul­nud ja õn­ne soo­vi­nud. Ka en­di­ne val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam he­lis­tas Pär­nust ja aval­das tun­nus­tust.“

Aas­ta õpe­ta­ja tiit­li­le esi­ta­ti tä­na­vu 1389 kan­di­daa­ti, neist va­lis iga maa­kon­na ko­mis­jon oma fi­na­lis­tid. Har­ju­maalt teh­ti kon­kur­si­le 76 taot­lust. Need vaa­tas lä­bi Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ko­mis­jon. Aas­ta õp­pea­su­tu­se ju­hi ko­ha­le esi­ta­ti 9 kan­di­daa­ti. Eda-Mai Tam­mis­te sea­dis üles Liia Tu­vik Ees­ti Las­teaed­ni­ke Lii­dust.

Maa­kon­da­de esi­ta­tud kan­di­daa­ti­de seast va­lis riik­lik ha­ri­dusp­ree­mia­te ko­mis­jon, mi­da ju­hib mi­nis­ter Mai­lis Reps ja ku­hu kuu­lu­vad 17 ha­ri­du­se­ga seo­tud or­ga­ni­sat­sioo­ni­de esin­da­jat, igas ka­te­goo­rias kolm no­mi­nen­ti. Aas­ta õp­pe­asu­tu­se ju­hi kan­di­daa­te oli kok­ku 120, riik­lik ko­mis­jon te­gi va­li­ku 17 seast. Li­saks Ani­ja val­la las­teae­da­de ju­hi­le Eda-Mai Tam­mis­te­le on aas­ta õp­pea­su­tu­se ju­hiks no­mi­nee­ri­tud Tal­lin­na 32. kesk­koo­li di­rek­tor Maar­ja Me­ri­gan ning Väät­sa põ­hi­koo­li di­rek­tor Mar­go Soot­la, kel­lest pea­gi saab Pai­de güm­naa­siu­mi juht.

Aas­ta õpe­ta­ja lau­reaa­did sel­gu­vad 5. ok­toob­ril Jõh­vi kont­ser­di­ma­jas toi­mu­val ga­lal „Ees­ti­maa õpib ja tä­nab“, mi­da kan­nab üle ka Ees­ti Te­le­vi­sioon. Aas­ta Õpe­ta­ja 9 ka­te­goo­ria au­hind on 10 000 eu­ro suu­ru­ne riik­lik ha­ri­dusp­ree­mia, ha­ri­dus­töö­ta­ja riik­li­ku elu­tööp­ree­mia suu­rus on 65 000 eu­rot. Sel aas­tal on eral­di ka­te­goo­ria­na Aas­ta Koo­li kon­kurss.

Eelmine artikkelVõit­ja loeb!
Järgmine artikkelKõn­nus te­hak­se kü­la­teat­rit – esie­ten­dus „Ka­hek­sa var­ba­ga ku­nin­gas”