EAS toe­tab Aeg­vii­du koo­li küt­te­süs­tee­mi­ re­no­vee­ri­mist ja Aru­kü­la mõi­sa ka­tu­se­va­he­tust

1115

Aeg­vii­du koo­li küt­te­süs­tee­mi­ va­he­ta­mi­seks ja söö­gi­toa ehi­ta­mi­seks eral­da­ti 106 741 eu­rot ning Aru­kü­la mõi­sa ka­tu­se ­va­he­tami­seks 80 000 eu­rot.

EAS an­nab re­gio­naal­se­te in­ves­tee­rin­gu­toe­tus­te prog­ram­mist (RIP) üks kord aas­tas toe­tust ko­ha­li­ke­le in­ves­tee­rin­gu­te­le las­te, pe­re­de, va­nu­ri­te ja puue­te­ga ini­mes­te hoo­le­kan­de, õp­pi­mi­se ja va­ba aja veet­mi­se tin­gi­mus­te pa­ran­da­mi­seks. Toe­tu­se mak­si­maal­ne sum­ma on 120 000, mi­ni­maal­ne 20 000 eu­rot. Oma­fi­nant­see­ring peab ole­ma vä­he­malt 25 prot­sen­ti pro­jek­ti üld­mak­su­mu­sest.

Har­ju­maalt esi­ta­ti RI­Pi 11 pro­jek­ti, kok­ku taot­le­ti 815 742 eu­rot. Toe­tu­se said 5 pro­jek­ti ko­gu­sum­mas 388 198 eu­rot. Seal­hul­gas eral­da­ti ra­ha Ani­ja ja Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud pro­jek­ti­de­le.

Ani­ja val­la­va­lit­sus saab 106 741 eu­rot Aeg­vii­du koo­li küt­te­süs­tee­mi re­no­vee­ri­mi­seks ja söö­gi­toa ehi­ta­mi­seks. Abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor sõ­nas, et Aeg­vii­du koo­li küt­te­ku­lud on suu­red, ku­na prae­gu on koo­lis nii ah­ju- kui elekt­ri­kü­te.

„Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne maa­küt­te­süs­teem pro­jek­tee­ri­ti suu­re­ma võim­su­se­ga ja ar­ves­tu­se­ga, et see hak­kab küt­ma ka koo­li­ma­ja. EA­Si toe­tu­se abil lii­da­me­gi koo­li spor­di­hoo­ne küt­te­süs­tee­mi. See eel­dab to­ru­de ehi­ta­mist ja ra­diaa­to­ri­te pai­gal­da­mist,“ sel­gi­tas ta.

RI­Pi toe­tu­se saa­mi­se üks eel­dus oli, et in­ves­tee­ring vä­hen­dab ener­gia­ku­lu vä­he­malt 20 prot­sen­ti.

Li­saks ehi­ta­tak­se rii­gi toel Aeg­vii­du koo­li söö­gi­tu­ba. Koo­lil on las­teaia­ga üks köök, toit val­mis­ta­tak­se nii las­teaia- kui koo­li­las­te­le las­teaias. Möö­du­nud õp­peaas­ta­ni käi­sid koo­li­lap­sed las­teaias ka söö­mas, kuid eel­mi­sel sü­gi­sel ava­ti las­teaias uus rühm ning söö­gi­toa­le enam ruu­mi ei jät­ku­nud. See­tõt­tu sõl­mis val­la­va­lit­sus kok­ku­lep­pe, et koo­li­lap­sed käi­vad söö­mas Pii­be koh­vi­kus, ku­hu viiak­se toit ter­mos­te­ga las­teaia köö­gist.

„Nüüd saa­me te­ha koo­li­le tä­na­päe­va nõue­te­le vas­ta­va söö­gi­toa,“ üt­les Rii­vo Noor.

Söö­gi­tu­ba tu­leb koo­li­ma­ja esi­me­se­le kor­ru­se­le, sel­leks ehi­ta­tak­se kok­ku prae­gu­sed muu­si­kak­lass ja õpe­ta­ja­te tu­ba. Muu­si­kak­lass hak­kab edas­pi­di ka­su­ta­ma pi­ka­päe­va­rüh­ma­ga sa­ma ruu­mi, õpe­ta­ja­te tu­ba ko­li­tak­se di­rek­to­ri­ga üh­te ka­bi­net­ti.

Küt­te­süs­tee­mi re­no­vee­ri­mi­se ja söö­gi­toa ehi­tu­se pro­jek­tid on ole­mas, kui EA­Si­ga le­ping sõl­mi­tud, saab väl­ja kuu­lu­ta­da ehi­tus­han­ke. Abi­val­la­va­nem ar­vas, et pa­ri­mal ju­hul jõu­tak­se sel aas­tal lü­li­ta­da kool maa­küt­te­süs­tee­mi, kuid söö­gi­tu­ba tä­na­vu val­mis ei jõu­ta, ku­na ehi­ta­da saab ai­nult va­hea­jal, koo­lia­jal se­da te­ha ei saa.

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le an­tak­se RI­Pist 80 000 eu­rot Aru­kü­la mõi­sa­hoo­ne ka­tu­se re­no­vee­ri­mi­seks ja täien­da­vaks sein­te soo­jus­ta­mi­seks. Eel­mi­sel aas­tal ka­van­das val­la­va­lit­sus mõi­sa ka­tu­se re­mon­ti, kuid see ot­sus­ta­ti jät­ta te­ge­ma­ta, ku­na spet­sia­lis­tid leid­sid – üks­nes re­mon­dist ei pii­sa, ka­tus va­jab ko­gu ula­tu­ses väl­ja­va­he­ta­mist.

„Valt­si­tud plekk-ka­tus on ku­na­gi va­les­ti pai­gal­da­tud ja la­seb lä­bi. Nüüd saa­me sel­le täie­li­kult uue­ga asen­da­da,“ lau­sus val­la­va­nem And­re Sepp.

Rii­gi­han­ge on väl­ja kuu­lu­ta­tud, 18. juu­nil peaks sel­gu­ma, mis lä­he­vad va­na valtsp­le­kist ka­tu­se va­he­ta­mi­ne uue vas­tu ning puit­sein­te osa­li­ne soo­jus­ta­mi­ne maks­ma. Tööd on ka­vas ära te­ha su­ve jook­sul.

Re­gio­naal­se­te in­ves­tee­rin­gu­toe­tus­te prog­ram­mi ra­has­ta­tak­se Ees­ti rii­giee­lar­ves­se lae­ku­vast ha­sart­män­gu­mak­sust. Taot­lu­sed tu­li esi­ta­da 1. märt­siks. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus taot­les RI­Pist ra­ha Kol­ga noor­te­kes­ku­se pa­ren­da­mi­seks, SA Ani­ja Val­la Spor­di­maailm Keh­ra spor­di­hoo­ne saa­li val­gus­tu­se re­no­vee­ri­mi­seks ning Lok­sa lin­na­va­lit­sus Lok­sa güm­naa­siu­mi küt­te­süs­tee­mi re­konst­ruee­ri­mi­seks. Neid pro­jek­te ei toe­ta­tud.

Eelmine artikkelRaasiku MTÜ Tuulekell toob Ravila mõisas lavale „hullu krahvi” loo
Järgmine artikkelAeg­vii­du spor­di­hoo­ne ava­pi­du