Raasiku MTÜ Tuulekell toob Ravila mõisas lavale „hullu krahvi” loo

3169
Abi­kaa­sad, Ko­se val­la kul­tuu­ri­nõu­nik MAR­GIT EE­RIK ja kunst­nik MAIT EE­RIK on Raa­si­ku val­la MTÜ­ga Tuu­le­kell leid­nud ühe me­nu­ka väl­jun­di su­ve­la­vas­tus­te loo­mi­ses.

Suvelavastus „Armastus on ajaviide” räägib Kose vallas Ravila mõisas elanud krahv PETER AUGUST FRIEDRICH von MANTEUFFELIST.

Tä­na­vu juu­lis on Ko­se val­las Ra­vi­la mõi­sa par­gis su­ve­la­vas­tu­se „Ar­mas­tus on aja­vii­de” 9 eten­dust. Te­gu on Raa­si­kul te­gut­se­va MTÜ Tuu­le­kell 4. teat­rip­ro­jek­ti­ga. MTÜ eest­ve­da­jad, Raa­si­ku ela­ni­kud Mait ja Mar­git Ee­rik rää­ki­sid, et see on sa­ma hul­lu­meel­ne pro­jekt, kui la­vas­tu­se pea­te­ge­la­se, krahv Man­teuf­fe­li teod ja mõt­ted.

See on nel­jas su­ve­la­vas­tus, mi­da Tuu­le­kell kor­ral­dab, eel­mi­ne oli „Bir­ken­ruh epi­sood. Kurb ar­mu­lu­gu” 2012. aas­tal Ani­ja val­las Kau­nis­saa­re kü­las va­na mõi­sa asu­ko­has. La­vas­tus sün­nib Ee­ri­ku­te sõ­nul siis, kui kok­ku saa­vad sõ­num, koht ja sel­le­ga seo­tud lu­gu, mis vää­riks laie­malt tead­vus­ta­mist.

Nad ju­tus­ta­sid, et krahv Man­teuf­fe­li lu­gu jõu­dis nen­de­ni näi­te­kir­ja­ni­ku Loo­ne Ot­sa kau­du. Ta oli uu­ri­nud mõi­sa aja­lu­gu, krah­vi biog­raa­fiat ja muid ma­ter­ja­le. Loo­ne Ots on ka „Bir­ken­ruh epi­soo­di” au­tor.

La­vas­tu­se loo­mi­seks sai MTÜ Tuu­le­kell toe­tust Kul­tuur­ka­pi­ta­list ja Lea­der-prog­ram­mist.

Ee­ri­kud üt­le­sid, et mõ­te hak­kas nei­le vä­ga meel­di­ma ning Man­teuf­fe­li loo la­vas­ta­mi­seks oli so­biv koht Ra­vi­la mõi­sa ta­ga par­gis. Se­ni po­le seal suu­re­maid kont­ser­te-la­vas­tu­si kor­ral­da­tud. La­vas­tu­se tar­beks ehi­tas Tuu­le­kell pui­dust la­va, põ­hi­töö te­gid ära Tee­me Ära tal­gu­päe­val osa­le­jad. La­vas­tus on pü­hen­da­tud Ees­ti 100. ja krah­vi 250. sün­niaas­ta­päe­va­le.

Mar­git Ee­rik lau­sus, et Man­teuf­fel, hüüd­ni­me­ga hull krahv, oli üks esi­me­si aad­lik­ke, kes kir­ju­tas ta­lu­rah­va­le ees­ti kee­les no­vel­li­ko­gu­mi­ku „Aja­vii­de pee­ru­val­gel”: „Loo­ne Ots töö­tas raa­ma­tu lä­bi, tal­le meel­dis kee­le­li­ne üle­se­hi­tus ning eri­ti vii­ma­ne lau­se, kus krahv pü­hen­dab raa­ma­tu eest­las­te­le põh­jen­du­se­ga, et need on tal­le vä­ga arm­sad. Oli era­kord­ne, et ajal, kui ta­lu­nik mak­sis vä­hem kui pük­si­nööp, üks krahv neist nii ilus­asti kir­ju­tab.”

Hul­lu krah­vi ni­me sai Man­teuf­fel see­tõt­tu, et kaa­saeg­sed ei mõist­nud te­ma käi­tu­mist. Krahv ol­la kat­se­ta­nud en­da peal, mi­tut piit­sa­hoo­pi ta­lu­poeg ta­lub. Üle sel­le ta reeg­li­na hoo­pe ei and­nud, pi­gem püü­dis ta­lu­poe­gi ja­ma­dest ära pääs­ta.

Ee­ri­kud mär­ki­sid, et krah­vi tei­ne kiiks oli leiu­ta­mi­ne: „Te­da võib pi­da­da Ees­ti len­nun­du­se pio­nee­riks. Ta püü­dis ehi­ta­da len­nu­ma­si­nat ja kat­se­tas se­da ta­lu­poe­ga­de peal. Ka meil eten­du­ses näeb len­nu­ma­si­nat, mil­le in­se­ne­ri­tai­bu­ga ini­mes­te abil kok­ku pa­ne­me.”

Ko­ha­lik rah­vas on Ee­ri­ku­te sõ­nul krah­vi loo­ga ül­di­selt tut­tav, tea­tak­se, et ta oli „hull krahv”, kes tah­tis len­na­ta: „Ta sün­dis ja kas­vas Ra­vi­la mõi­sas, te­da kas­va­ta­sid va­nae­ma-va­nai­sa, kes olid tol­leaeg­se aa­del­kon­na koo­re­ki­his.”

Kind­las­ti rää­gib lu­gu Ee­ri­ku­te sõ­nul ka ar­mas­tu­sest: „See on aga vä­ga mit­me­ki­hi­li­ne – ar­mas­tus me­he-nai­se va­hel, aga ka leiu­ta­mi­se, luu­le ja kir­jan­du­se, eest­las­te ning ka iseen­da vas­tu.”

Näit­le­jad va­lis rol­li­des­se la­vas­ta­ja Er­ki Au­le, kes kü­sis nõu ka Mar­git ja Mait Ee­ri­kult. Krah­vi män­gib Aar­ne So­ro Uga­la Teat­rist, peao­sa­des on veel Tar­vo Krall, Maa­rius Pärn, Ka­ti Ong, Rag­ne Veen­sa­lu, Er­ki Au­le. Kaa­sa teeb pro­jek­ti­nais­koor Krõõ­da­ke Tii­na Stein­ber­gi juh­ti­mi­sel. Mar­git Ee­rik juh­tis tä­he­le­pa­nu, et kaa­sa löö­vad ka Pi­ka­ve­re näi­te­rin­gi la­vas­ta­ja, ko­du­loo­la­ne Vai­no Napp, kes män­gib Vii­ni lam­bu­rit, ning Raa­si­ku põ­hi­koo­li õpi­la­ne Kad­ri-Ann Ee­rik, kes on krah­vi tüt­re rol­lis. Kunst­nik on Jaak Vaus, muu­si­ka tei­nud Pee­ter Re­ba­ne.

Esi­me­ne la­vap­roov on teh­tud, siia­ni lu­ge­sid näit­le­jad la­vas­ta­ja­ga teks­ti, ana­lüü­si­sid se­da, pa­ran­da­sid ja muut­sid.

Ee­ri­kud mär­ki­sid, et kor­ra­ga ma­hub mõi­sa­hoo­vi 250-300 ini­mest. Pi­le­ti­müük lä­heb nen­de sõ­nul häs­ti, mit­mel pool pan­nak­se kok­ku bus­si­de kau­pa grup­pe. Eten­du­sed on 12.-29. juu­li­ni.

„Võ­ta­me se­da kui oma­näo­list pro­jek­ti Tuu­le­kel­la te­ge­mis­tes ja aja­loos. Iga eten­dus toob uu­si ko­ge­mu­si, mil­le­le toe­tu­da,” kõ­ne­le­sid Ee­ri­kud.

Eelmine artikkelKoos­töö­le­ping Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus aas­ta­tel 2018-2021
Järgmine artikkelEAS toe­tab Aeg­vii­du koo­li küt­te­süs­tee­mi­ re­no­vee­ri­mist ja Aru­kü­la mõi­sa ka­tu­se­va­he­tust