Bal­ti Spoon os­tis Poo­la suu­ri­ma spoo­ni­te­ha­se

1033
Bal­ti Spoo­ni juht ED­MUND SMO­LA­REK näi­tab kõi­ge väär­tus­li­ku­mat pui­tu, mi­da te­has prae­gu ka­su­tab – va­her. Sel­le spoon on he­le­val­ge, ot­se­kui lu­mi.

Bal­ti Spoon ka­van­dab jär­gmi­se kol­me aas­ta­ga in­ves­tee­ri­da Poo­la tü­tar­fir­mas­se 2,5 mil­jo­nit ja Kuu­sa­lu val­las asu­vas­se te­ha­ses­se 1,5 mil­jo­nit eu­rot.

Kuu­sa­lu val­las Ku­pu kü­las asuv Bal­ti Spoon OÜ an­dis möö­du­nud nä­da­lal väl­ja pres­si­tea­te, et te­has laien­dab oma te­ge­vust Eu­roo­pas ja on oman­da­nud Poo­la ette­võt­te Bra­cia Mro­zik Sp. z o.o. Ka uus te­has hak­kab kuu­lu­ma rah­vus­va­he­lis­se Möh­ring Group­i, et­te­võt­te ni­mi on nüüd Lu­bels­ki For­nir Sp. z o.o.

Möh­ring Grou­pi koos­sei­sus on pea­le Bal­ti Spoo­ni ja te­ma Poo­la tü­ta­ret­te­võt­te veel At­lan­tic Ve­neer Com­pa­ny ja Ve­neer Tech, mis asu­vad Amee­ri­ka Ühend­rii­ki­des, ning Balt­rec GmbH Sak­sa­maal.

Bal­ti Spoo­ni juht Ed­mund Smo­la­rek kir­jel­dab, et Lu­bels­ki For­nir spoo­ni­te­has paik­neb Lõu­na-Poo­las, 60-70 ki­lo­meet­rit Uk­rai­na pii­rist. Et­te­võ­te on spoo­ni­toot­mi­se osas Poo­las num­ber üks, Bal­ti Spoon tel­lis sealt all­han­keid.

„Oma­ni­kud olid kolm ven­da, kes alus­ta­sid te­ha­se­ga 1980nda­tel aas­ta­tel ja on nüüd pen­sio­nä­rid. Nad loot­sid, et fir­ma võ­tab üle järg­mi­ne põlv­kond, kuid noor­tel ei ol­nud sel­le vas­tu hu­vi. Ven­nad ot­sus­ta­sid – et toi­miv te­has jät­kaks, on kõi­ge pa­rem müüa see tei­se­le toi­mi­va­le et­te­võt­te­le. Oli­me tut­ta­vad, pi­da­si­me kaks aas­tat lä­bi­rää­ki­mi­si müü­gi­tin­gi­mus­te üle,“ sel­gi­tab Ed­mund Smo­la­rek os­tup­laa­ni ku­ju­ne­mist.

Ta li­sab, et Poo­la te­ha­se oman­da­mi­ne tu­gev­dab Bal­ti Spoo­ni po­sit­sioo­ni glo­baal­sel tu­rul, tõs­tab kon­ku­rent­si­või­met, pa­ran­dab li­gi­pää­su töö­jõu­le ja too­rai­ne­le, ku­na paik­neb met­sa­mas­sii­vi­de piir­kon­nas. Ost an­nab või­ma­lu­se kas­va­ta­da toot­mis­võim­sust.

„Pa­rem on tuua Poo­last Ees­tis­se val­mis­lõi­ga­tud spoo­ni, mit­te pal­ke. Siin saa­me se­da sor­tee­ri­da ja ka­su­ta­da eri­ne­va­te­le too­de­te­le na­gu spoo­ni­sär­gid või põ­ran­da­kat­tes­poon. Et ol­la edu­kas, tu­leb st­ra­tee­gi­li­selt val­mis­tu­da järg­mi­seks 5-10 aas­taks.“

Uued in­ves­tee­rin­gud ja aren­dus­te­ge­vus
Poo­la spoo­ni­te­ha­ses on 250 töö­ta­jat, Bal­ti Spoo­nis 350, kok­ku on see­ga töö­ta­jaid li­gi 600. Bal­ti Spoo­ni ju­hi sõ­nul on esi­me­ne üle­san­ne tõs­ta Poo­la te­has ta­se­melt Bal­ti Spoo­ni­ga sa­ma­väär­seks. Sel­leks ku­lub in­ves­tee­rin­gu­teks um­bes 2,5 mil­jo­nit eu­rot lä­hi­ma kol­me aas­ta jook­sul. Ka­vas on vas­tas­ti­ku­ne spet­sia­lis­ti­de lä­he­ta­mi­ne, kor­ral­da­da koo­li­tu­si, täien­da­da teh­no­loo­giat. Pal­ga­ta­se on Poo­la te­ha­ses sa­mu­ti ma­da­lam.

Ed­mund Smo­la­rek kin­ni­tab, et jät­ku­vad ka in­ves­tee­rin­gud Ku­pul paik­ne­vas­se te­ha­ses­se, um­bes 1,5 mil­jo­nit eu­rot on plaa­nis pa­nus­ta­da sel­leks, et täien­da­da Bal­ti Spoo­ni teh­ni­list baa­si uu­si­ma teh­no­loo­gia ja sead­me­te­ga.

Bal­ti Spoon eks­por­dib too­dan­gut 46 rii­ki. Eel­mi­se aas­ta käi­ve oli 28 mil­jo­nit eu­rot. Too­dan­gust 98 prot­sen­ti lä­heb eks­por­ti. Et­te­võt­te juht mär­gib, et tä­na­vu­ne plaan on eks­por­ti­da vä­he­malt sa­ma pal­ju või roh­kem, kui tu­ru­si­tuat­sioon olu­li­selt ei muu­tu.

Ed­mund Smo­la­rek: „Kes ta­hab kon­ku­rent­sis pü­si­da, peab are­ne­ma. Ole­me ol­nud kon­tak­tis Tal­Tec­hi­ga, et tu­den­gid ehk tu­le­va­sed in­se­ne­rid teek­sid oma lõ­pu­töö koos­töös meie­ga, seok­sid sel­le spoo­ni­toot­mi­se vald­kon­na­ga. Et pü­si­ma jää­da, tu­leb spoo­ni­toot­mist aren­da­da, pi­de­valt ana­lüü­si­da ja luua uu­si too­teid. Mi­nu pro­fes­sioon ja hu­vi on täius­ta­da spoo­ni­toot­mi­se, ka pui­du­tööt­le­mi­se teh­ni­kat, tee­me koos­tööd Sak­sa­maa, Ka­na­da, USA toot­ja­te ja ka tead­las­te­ga.“

Ta rõ­hu­tab, et et­te­võt­te edu pa­neb juht­kon­na­le ja spet­sia­lis­ti­de­le üle­san­de min­na eda­si, vaa­da­ta tu­le­vik­ku: „Toot­mi­ne po­le ai­nult teh­ni­ka ja töö­li­sed, vaid ka juh­ti­vad spet­sia­lis­tid. Bal­ti Spoon asub küll väi­ke­ses Ku­pu kü­las, aga jul­gen öel­da, et ole­me spoo­ni­toot­mi­ses pilt­li­kult öel­des vä­rav ko­gu maail­ma. Suu­res äris tu­leb te­gut­se­da maail­ma­ta­se­mel.“

1 kroo­nist saa­nud 35 mil­jo­nit
Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si mee­nu­tas jaa­nua­ris toi­mu­nud aja­loo­kon­ve­rent­sil, kui­das Bal­ti Spoon tu­li 1990nda­te aas­ta­te al­gu­ses Ku­pu­le. Nõu­ko­gu­de ar­mee en­di­se võlts­ra­ke­ti­baa­si maa müü­di spoo­ni­te­ha­se­le süm­bool­se 1 kroo­ni eest, aas­ta­te­ga on in­ves­tee­ri­tud Ku­pul te­ha­ses­se üle 35 mil­jo­ni eu­ro.

Ed­mund Smo­la­rek nen­dib se­da üt­le­mist kom­men­tee­ri­des, et 21 aas­ta jook­sul, mil te­has on and­nud too­dan­gut, on ol­nud ka ras­keid ae­gu: „Kui gaa­si hind hüp­pe­li­selt tõu­sis, tu­li kii­res­ti lei­da la­hen­dus. Paar aas­tat võt­tis ae­ga, aga tu­li­me ma­dal­sei­sust väl­ja.“

Pä­ris esialg­sest plaa­nist – võt­ta töö­le 50 ini­mest ja in­ves­tee­ri­da 10 mil­jo­nit – on nüüd jõu­tud pal­ju kau­ge­ma­le.

Tä­na­vu jaa­nua­ris oli pal­ju­del toot­mi­se­ga seo­tud ame­ti­koh­ta­del Bal­ti Spoo­nis taas pal­ga­tõus. Võr­rel­dak­se oma töö­ta­su­sid tu­ru­ga, jäl­gi­tak­se uu­rin­guid ja osa­le­tak­se Fon­te­se pal­gauu­rin­gu­tes.

Et­te­võt­te juht kin­ni­tab, et olu­li­ne on ta­sus­ta­da töö­ta­jaid õig­la­selt, töö­ta­su­de tee­ma­ga te­ge­le­tak­se re­gu­laar­selt.

Li­gi poo­led Bal­ti Spoo­ni töö­ta­ja­test, um­bes 45 prot­sen­ti, on et­te­võt­tes töö­ta­nud 10 või roh­kem aas­tat. Töö­jõust 23 prot­sen­ti on Kuu­sa­lu val­last, 26 prot­sen­ti Lok­sa lin­nast. Bus­sid too­vad töö­ta­jaid ka Ta­palt, sealt sõi­da­vad spoo­ni­te­ha­ses­se 45 töö­ta­jat ehk 14 prot­sen­ti. Töö­ta­jaid on teis­test­ki naa­ber­val­da­dest ja Tal­lin­nast ning mu­jalt Eu­roo­past.

Kõi­ge liht­sa­ma­te abi­töö­lis­te tun­ni­ta­su al­gab 4 eu­rost, spet­sia­lis­ti ta­se­mel pui­du­pin­gi ope­raa­to­ri palk on võr­rel­dav Ees­ti kesk­mi­se­ga – 7-8 eu­rot tun­ni eest. Li­san­dub iga­kui­ne boo­nus, mis sõl­tub toot­mis­tu­le­mus­test ja too­de­tud mah­tu­dest.

Ed­mund Smo­la­rek: „Ko­gu aeg ot­si­me juur­de häid töö­ta­jaid ala­tes ope­raa­to­riabi­lis­test ku­ni me­haa­ni­ku­te ja elek­ri­ku­te­ni vas­tu­tus­rik­ka­ma­te­le töö­de­le. Sa­mu­ti va­ja­me häid spet­sia­lis­te uu­te pro­jek­ti­de ja aren­dus­te­ge­vu­se tar­vis meie nel­jas pea­mi­ses osa­kon­nas.“