AVO VEST: „Koo­li ruu­mi­puu­dus on Kuu­sa­lus prae­gu kõi­ge kuu­mem tee­ma.“

2603
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge AVO VEST on Kad­ri­na ma­si­nae­hi­tu­set­te­võt­te TB Works te­gev­juht.

„Ot­sus­te­ni jõud­mi­ne on oma­va­lit­su­ses pikk, aga ot­sus tu­leb ära te­ha ja kui pol­nud õi­ge, siis sel­lest õp­pi­da,“ üt­leb Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge AVO VEST.

Va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald val­la­vo­li­ko­gus­se kan­di­dee­ri­nud Avo Vest sai vo­li­ko­gu liik­meks, kui va­li­mis­lii­du esi­num­ber Ras­mus Me­ri­voo lõ­pe­tas oma te­ge­vu­se vo­li­ko­gus. Avo Vest on asen­dus­liik­me­na vo­li­ko­gus ala­tes jaa­nua­rist. Ta on lii­tu­nud val­la ava­tud juh­ti­mi­se le­pin­gu­ga, nüüd­seks osa­le­nud kol­mel is­tun­gil ning kin­ni­ta­tud aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni liik­meks.

Va­li­ja­telt sai ta 23 häält ja üt­leb, et ot­sus­tas ko­ha­lik­ku po­lii­ti­kas­se tul­la tä­nu naab­ri­me­he­le Ma­dis Jõ­gi­le, kes käis Are­ne­va Kuu­sa­lu Val­la ni­me­kir­ja kut­su­mas.

„Kut­su­jaid oli teis­test­ki ni­me­kir­ja­dest, aga Are­nev Kuu­sa­lu Vald tun­dus kõi­ge noo­rus­li­kum ja init­sia­tii­vi­ga. Teis­tel kut­su­ja­tel oli ka en­ne või­ma­lus val­las mi­da­gi ära te­ha ning mõt­le­sin, et kui nad po­le tei­nud se­ni, siis kui­das mi­na saan ai­da­ta. Mul­le tun­du­sid õi­ged need mõt­ted, miks Are­nev Kuu­sa­lu Vald sai loo­dud – val­la juh­ti­mis­se on va­ja saa­da noo­ri, et in­fo hak­kaks pa­re­mi­ni le­vi­ma. Are­nev Kuu­sa­lu Vald on Fa­ce­boo­kis, en­ne se­da val­lae­lu noor­te­ni ei jõud­nud. Nüüd on in­fo lii­ku­mi­ne muu­tu­nud pa­re­maks, on ha­ka­tud aru­ta­ma olu­lis­te kü­si­mus­te üle. Va­rem ei tead­nud, mil­le va­hel tu­li va­li­kuid te­ha, prae­gu ol­lak­se roh­kem kur­sis. Val­la­juh­ti­mist tu­leb tuua ela­ni­ke­le lä­he­ma­le, et aru saa­da, miks mi­da­gi te­hak­se ja kas üld­se te­hak­se,“ kõ­ne­leb Avo Vest.

Prae­gu on kõi­ge ak­tuaal­sem koo­li tee­ma, mär­gib ta: „Mi­nu tut­vus­ring­kond on sel­li­ses va­nu­ses, et lap­sed on just koo­li läi­nud või hak­ka­vad mi­ne­ma. Kuu­sa­lu kesk­koo­lis on ruu­mi­puu­dus ja kü­si­mus on sel­les, kus hak­ka­vad õp­pi­ma kaks esi­mest klas­si. Val­dav ena­mus mu tut­ta­va­test ee­lis­tab, et mi­da­gi aju­tist võiks te­ha koo­li juur­de, sest lap­sed on väi­ke­sed, käi­vad uju­mas ja muu­des tren­ni­des.“

Ta po­le ra­hul, et koo­li ruu­mi­puu­du­sest on tõ­si­se­malt ha­ka­tud rää­ki­ma al­les hil­jaae­gu: „Kui­das see nüüd äk­ki väl­ja tu­li, miks ei aru­ta­tud va­rem? See on ju kõi­ge te­ra­vam ja ak­tuaal­sem tee­ma val­las. Nüüd si­su­li­selt vii­ma­sel mi­nu­til hak­ka­me ot­sus­ta­ma, kas ren­ti­da kon­tei­nerk­las­sid, aga on ehi­tus­buu­mi aeg. Kui ot­sus­ta­me, et kon­tei­ne­rid on va­ja, siis suu­rem osa tar­ni­jaid või­vad ol­la ju­ba va­ra­se­ma­te le­pin­gu­te­ga hõi­va­tud. Al­ter­na­tiiv on las­teaia va­riant. Ot­sus­ta­mi­ne käib lii­ga pi­kalt, kui oled val­la­ju­hi ko­hal, siis pead et­te nä­ge­ma ja hak­ka­ma va­ra­kult te­gut­se­ma.“

Esi­me­si muu­tu­si on tun­da

Sa­mas tun­nus­tab ta, et ju­ba on tun­da muu­tu­si, va­li­mis­liit Are­nev Kuu­sa­lu Vald on leid­nud ühi­se kee­le va­li­mis­lii­du­ga Üks Kuu­sa­lu Vald. Ühel nõul teh­ti nii, et vas­tu võe­ti val­la põ­hiee­lar­ve, in­ves­tee­rin­guid ei ol­dud nõus sa­ma ee­lar­ve­ga kin­ni­ta­ma ning nen­de üle tu­leb aru­te­lu.

Ava­tud juh­ti­mi­se­ga lii­tu­nud vo­li­ko­gu­liik­med koh­tu­vad reeg­li­na en­ne vo­li­ko­gu is­tun­git, aru­ta­vad kü­si­mu­sed lä­bi, mil­les kok­ku­lep­pe­le ei jõua, see tee­ma vo­li­ko­gu et­te ei lä­he. Val­la iga­päe­va­juh­ti­mi­ne on va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du käes, kir­jel­dab ta po­lii­ti­list olu­kor­da.

„Se­da kind­las­ti ei saa väi­ta, et kel­le­le­gi on kri­ti­see­ri­mi­se­ga lii­ga teh­tud. Ini­me­sed, kes on läi­nud val­la­töö­le tead­li­kult, pea­vad te­ge­ma õi­geaeg­seid ot­su­seid ja kui ei ole tei­nud, siis on see nen­de te­ge­ma­ta töö. Na­gu see sa­ma koo­li tee­ma – lap­sed ei sün­di­nud ei­le ning po­le ol­nud suurt sis­se­rän­net val­da, uu­si kor­ter­ma­ju po­le ehi­ta­tud, et oleks mi­tu­sa­da ini­mest kor­ra­ga siia ela­ma asu­nud. Las­te juur­de­kasv oli tea­da. Ka mi­na ko­li­sin Tal­lin­nast ta­ga­si Kuu­sa­lu val­da, et las­tel oleks mõ­nus ja tur­va­li­ne kesk­kond. Soo­vin­gi ai­da­ta ehi­ta­da sel­list kesk­kon­da, et Kuu­sa­lu vald ei jääks üm­ber­kaud­se­test val­da­dest nii pal­ju ma­ha – see on­gi põ­hi­li­ne ajend, miks po­lii­ti­kas­se tu­lin,“ lau­sub Avo Vest.

Me­ri – üks Kuu­sa­lu val­la mag­ne­ti­test

Ta nen­dib, et po­le suur me­rel­käi­ja, aga tal­le on olu­li­ne tead­mi­ne, et me­ri on ko­du­le lä­he­dal. Kuu­sa­lu val­lal on pikk ran­na­joon, see on suu­res­ti väl­ja aren­da­ma­ta.

„Su­vel küll peaae­gu pool Las­na­mä­ge sõi­dab Valk­las­se, aga või­ma­lu­si oleks meil pal­ju roh­kem – kas või Sal­mis­tu oma sa­da­ma­ga, mis on ju­ba oht­lik, aga võiks ol­la puh­ka­ja­te­le mag­net, ku­hu tul­la. Pi­gem on prae­gu näh­tud ja aren­da­tud Kuu­sa­lu ale­vik­ku, ka Kiiut, aga vald on pin­da­lalt suur, tu­leb pal­ju laie­malt nä­ha.“

Ma­si­nae­hi­tus­fir­ma te­gev­juht

Kuu­sa­lus on Avo Vest koos elu­kaas­la­se Lin­da Vai­nu, kuueaas­ta­se po­ja ja nel­ja-aas­ta­se tüt­re­ga ela­nud viis aas­tat. En­ne oli küm­me aas­tat tal­lin­la­ne. Sün­di­nud ja üles kas­va­nud on ta Kol­gas, aas­tal 2002 lõ­pe­tas Kol­ga kesk­koo­li.

„Kol­ga kool oli mõ­nus, vaik­ne, ko­du­ne. Kui­gi ema, Kuu­sa­lu Sü­da­meap­tee­gi ju­ha­ta­ja Kül­li Vest, ko­lis Kuu­sal­lu, ei soo­vi­nud ma Kuu­sa­lu koo­li üle min­na. Pä­rast kesk­koo­li läk­sin õp­pi­ma Tal­lin­na Teh­ni­ka­kõrg­koo­li ma­si­nae­hi­tust. Koo­li kõr­valt alus­ta­sin eria­last tööd põl­lu­ma­jan­dus­teh­ni­kat toot­vas et­te­võt­tes. Olin osa­kon­na­ju­ha­ta­ja. Siis läk­sin tõs­te­sead­me­te toot­mi­se­ga seo­tud et­te­võt­tes­se os­tu­ju­hiks,“ kir­jel­dab ta,

Ala­tes aas­tast 2014 on Avo Vest Kad­ri­nas asu­va ma­si­na­ehi­tus­fir­ma TB Works OÜ te­gev­juht ja et­te­võt­te ju­ha­tu­se lii­ge. Too­de­tak­se pa­be­ri­töös­tu­se sead­meid, ka kae­van­dus­kon­veie­reid ning jäät­me­käit­lus­et­te­võ­te­te­le trum­mel­sõe­la­sid. Suu­rem osa too­dan­gust lä­heb Soo­me ja sealt­kau­du eda­si laia maail­ma. Töö on pro­jek­ti­põ­hi­ne – sõl­tub tel­li­mus­test.

Avo Vest: „Olen saa­nud või­ma­lu­se ühe keh­val jär­jel ol­nud et­te­võ­te üles töö­ta­da. See oli te­ge­vust lõ­pe­ta­mas, fir­ma Tech­no­balt os­tis ära. Käi­sin os­tu­ju­hi­na hin­da­mas, kas ja mi­da an­nab seal te­ha, et et­te­võ­tet pääs­ta. Ja kui fir­ma va­he­tas oma­nik­ku, pa­ku­ti mul­le te­gev­ju­hi koh­ta. Töö on hu­vi­tav, pi­de­valt tu­leb lei­da uu­si la­hen­du­si. Töö­ta­jaid on 65 – Kad­ri­nast, Ta­palt, Rak­ve­rest. Asu­me en­di­se Kad­ri­na EPT ruu­mi­des. Ole­me saa­vu­ta­nud, et et­te­võ­te töö­tab, ini­mes­tel on säi­li­nud töö­ko­had ja ole­me võt­nud töö­ta­jaid juur­de, käi­ve on kas­va­nud sel­lest ajast peaae­gu ka­he­kord­seks ja ka pal­gad tõus­nud, ku­na ül­di­ne sur­ve on suur.“

Re­no­vee­ris pe­re­le ko­du

Suu­re osa ajast on töö ja pe­re kõr­valt võt­nud oma ko­du re­no­vee­ri­mi­ne Kuu­sa­lu ale­vi­kus. Va­nae­ma ma­ja on ehi­ta­tud 1983. aas­tal ning va­jas põh­ja­lik­ku re­mon­ti.

Avo Vest üt­leb, et val­da­valt on re­mon­di­töö­de­ga te­ge­le­nud ise ja osa as­ju teh­tud sõp­ra­de abi­ga: „Pal­ju olen õp­pi­nud töö käi­gus ning na­gu ik­ka, järg­mi­se ma­ja re­no­vee­riks kind­las­ti pa­re­mi­ni. Ku­na ko­du sai kor­ras­ta­tud põ­hi­töö kõr­valt, on ol­nud pä­ris pal­ju ma­ga­ma­ta öid – tu­led töölt, hak­kad õh­tul mi­da­gi te­ge­ma, ta­had sel­le­ga min­gi eta­pi­ni jõu­da.“

Eelmine artikkelAni­ja val­la kolm va­pi ja li­pu ka­van­dit pan­nak­se rah­va­hää­le­tu­se­le
Järgmine artikkelRaa­si­ku kunst­nik EVE-LY VILL­BERG pü­hen­das Va­ba­dus­sõ­jas või­del­nud esii­sa­de­le maa­li