AVE NAH­KUR ko­lib su­ve­ga­le­rii Vil­jan­dis­se

1740

Pü­ha­päe­val tu­leb Rau­do­jal nõi­da­de laat saa­test „Eesti selgeltnägijate tu­lep­roov“ tun­tud sen­si­tii­vi­de­ga.

Aas­taid Ani­ja val­las Rau­do­ja kõrt­sis ga­le­riid ja koh­vi­kut pi­da­nud kunst­nik Ave Nah­kur, „Meie kü­la ei­te­de“ ja ka Ani­ja ei­de au­tor, teeb oma elus taas kan­na­pöör­de. Paar aas­tat ta­ga­si os­tis ta koos elu­kaas­la­se Im­re Tolts­ber­gi ehk Imp­si­ga tal­ve­ko­duks ma­ja Ka­naa­ri­de­le La Go­me­ra saa­re­le. Nüüd on ta ot­sus­ta­nud oma Põh­ja-Ees­ti su­ve­ko­dud Kuu­sa­lu ale­vi­kus ja Rau­do­jal ära müüa ning min­na Kesk-Ees­tis­se, sest lei­dis ga­le­riiks ja koh­vi­kuks uue so­bi­va ko­ha Vil­jan­di jär­ve ää­res.

Meie kü­la eit AVE NAH­KUR teeb et­te­val­mis­tu­si Rau­do­ja kõrt­si nõia­laa­daks. Fo­to Pi­ret Pak­ler
Meie kü­la eit AVE NAH­KUR teeb et­te­val­mis­tu­si Rau­do­ja kõrt­si nõia­laa­daks. Fo­to Pi­ret Pak­ler

„Tu­lin ap­ril­lis ühe vii­ma­se tšar­ter­len­nu­ki­ga Te­ne­ri­felt Ees­tis­se, hak­ka­sin oma raa­ma­tu­ga „Meie kü­la ei­ded La Go­me­ral“ rin­gi tuu­ri­ta­ma. Juu­lis jõu­dsin raa­ma­tu ring­rei­si­ga Vil­jan­dis­se, avas­ta­sin Vil­jan­di jär­ve ää­res krun­di ka­he ma­ja­ga. Aad­ress on seal vah­va – Tar­tu tä­nav 88. Mõt­le­sin, kui Imps tu­leb ja tal­le ka meel­dib, siis os­ta­me ära, vii­me se­ni Rau­d­ojal ol­nud ga­le­rii ja koh­vi­ku sin­na üle. Imp­si­le meel­dis, ole­me nüüd sel­le krun­di oma­ni­kud,“ rää­kis Ave Nah­kur.

Ta kir­jel­das, et seal­sed hoo­ned va­ja­vad ko­hen­da­mist, ta on ju­ba Vil­jan­di ma­jas kor­ras­ta­nud ja vär­vi­nud: „Kui saa­me ela­mis­kõlb­li­kuks, siis võib-ol­la olen Ees­tis jõu­lu­de­ni, võiks uues koh­vi­kus min­gi jõu­luü­ri­tu­se kor­ral­da­da. La Go­me­ra­le tu­leb aga kind­las­ti min­na, sest uueks aas­taks on ju­ba bro­nee­rin­guid meie juur­de saa­re­le – ta­he­tak­se tul­la sün­ni­päe­va pi­da­ma, puh­ka­ma.“

Käe­so­le­val su­vel on kunst­nik pi­da­nud taas koh­vi­kut Rau­do­ja en­di­ses kõrt­sis. En­ne Vil­jan­dis­se üle­ko­li­mist kor­ral­dab ta koos sõp­ra­de­ga Rau­d-o­jal „Nõi­da­de laa­da“. Kül­la on oo­da­ta TV3 Tu­lep­roovi-saa­test tut­ta­vaid sen­si­tii­ve.

Ave Nah­kur: „Alus­ta­me tu­le­val pü­ha­päe­va kesk­päe­val, ma pä­ris täp­selt ei tea­gi, mil­li­seid töö­tu­ba­sid me Ees­ti tun­tud nõiad tee­vad – en­nus­ta­vad tu­le­vik­ku, õpe­ta­vad väee­se­meid val­mis­ta­ma, kül­lap ra­vit­se­vad. Sü­daöö­sel viib ša­maan Evald Kot­kas hin­ge­rän­na­ku­le.“

La Go­me­ra elust kir­ju­ta­tud-joo­nis­ta­tud raa­ma­tu ti­raaž on te­ma sõ­nul prae­gu­seks lä­bi müü­dud. Poeg Ru­dolf ja Imps sõi­da­vad lä­hi­ajal La Go­me­ra­le, ku­na poeg lä­heb seal koo­li.

Eelmine artikkelAegviidu kohvikutepäeval oli avatud 12 kodukohvikut
Järgmine artikkelAND­RES ÕIS kü­la­teat­ri­te pa­rim mee­so­sa­täit­ja