ASil Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed al­gas Kuu­sa­lu val­las uus jäät­me­veo­pe­riood

1230

Vas­ta­valt Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se han­ke­le sõl­mi­ti jäät­me­veo­le­ping Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te­ga 5 aas­taks.

Ala­nud aas­ta esi­mes­tel nä­da­la­tel on Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Jan­ne He­re­dia Gonzalez saa­nud kir­ju ja te­le­fo­ni­kõ­ne­sid, kus kü­si­tak­se, miks on muu­de­tud prü­gi­veog­raa­fi­kuid ja -hin­na­kir­ja. Pa­han­da­tak­se, miks saa­tis Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed tea­te tü­hi­sõi­dust põh­jen­du­se­ga, et kon­tei­ner jäi tüh­jen­da­ma­ta, kui­gi prü­giau­to tu­li va­ra­se­mast teist­su­gu­sel ajal ning kon­tei­ne­rit ei osa­tud väl­ja pan­na.

Val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list sel­gi­tab, et jaa­nua­rist al­gas ASil Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed Kuu­sa­lu val­las uus jäät­me­veo­pe­riood, mis kes­tab viis aas­tat. Et­te­võ­te esi­tas rii­gi­han­kes kõi­ge sood­sa­ma pak­ku­mu­se ja va­li­ti taas ve­da­jaks. Kor­ral­da­tud jäät­me­veo rii­gi­han­ke tin­gi­mu­sed on aga osa­li­selt muu­tu­nud ning muu­de­tud on ka hin­na­kir­ja ja veog­raa­fi­kuid. Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed saa­tis det­semb­ri kes­kel kõi­gi­le Kuu­sa­lu val­la klien­ti­de­le nii uue hin­na­kir­ja, veo­graa­fi­ku kui ka le­pin­gu. Ra­hu­l­o­le­ma­tu­te seas on ol­nud ini­me­si, kes po­le uu­si graa­fi­kuid, hin­na­kir­ja ja le­pin­gut mär­ga­nud või nen­de­ga tut­vu­nud.

Jan­ne He­re­dia Gonzalez: „Graa­fi­kud muu­tu­sid seo­ses sel­le­ga, et rii­gi­han­kes­se pa­ni­me ale­vi­ke ela­ni­ke soo­vil tin­gi­mu­se – nä­da­la­va­he­tu­sel peab jäät­me­ve­du al­ga­ma kel­la 10st, töö­päe­va­del võib en­di­selt ala­ta kel­la 6st. Ent siis olek­sid jää­nud veo­rin­gid aja­li­selt lü­hi­ke­seks, sest et­te­võ­te saab ko­gu­tud jäät­meid prü­gi­jaa­ma­des­se ära an­da kel­la 18ni. Ku­na ta­he­tak­se töö­ta­da või­ma­li­kult op­ti­maal­selt, teh­ti graa­fi­kud üm­ber.“

Tei­ne kü­si­mus on seo­tud suur­te kon­tei­ne­ri­te­ga – se­ni oli Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te hin­na­kir­jas ma­hu­ti suu­ru­se­ga 600 liit­rit, nüüd on 660 liit­rit ja tüh­jen­dus­hind on kõr­gem.

Kol­man­daks ei ol­da ra­hul sel­le­ga, et li­san­du­nud on kon­tei­ne­ri­te ren­di­ta­su, eel­mi­se kol­meaas­ta­se pe­rioo­di ajal oli ren­di­ta­su 0 eu­rot.
Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te tee­nin­dus­juht Ül­le Moon üt­les, et 600liit­ri­se ma­hu­ga kon­tei­ne­reid Kuu­sa­lu val­las te­ge­li­kult po­le, se­nis­te kon­tei­ne­ri­te maht on üle mõõ­de­tud, see on 660 liit­rit ning hin­na­ki­ri on vii­dud vas­ta­vus­se kon­tei­ne­ri­te te­ge­li­ku ma­hu­ga.

Kon­tei­ne­ri­te ren­di koh­ta on val­la kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti sõ­nul mi­tu ini­mest öel­nud, et nen­de ar­va­tes said kon­tei­ne­rid val­las va­rem jäät­me­veo­tee­nust osu­ta­nud Ra­dix Hool­du­se OÜ-lt väl­ja os­te­tud. Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed on aga nüüd ka Ra­dix Hool­du­se oma­nik.

Jan­ne He­re­dia Gonzalez: „Sel­li­seid kok­ku­lep­peid po­le kir­ja­li­kult fik­see­ri­tud, ren­di­hind oli te­ge­li­kult süm­bool­ne. Sõl­mi­tud ren­di­le­pin­gud läk­sid üle Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te­le, eel­mi­sel kol­meaas­ta­sel pe­rioo­dil ei kü­si­nud fir­ma kon­tei­ne­ri­te eest ren­di­ta­su, kuid uu­de rii­gi­han­kes­se esi­ta­tud pak­ku­mu­ses olid taas ren­di­hin­nad. Olen soo­vi­ta­nud, kel­le­le tun­dub ren­di­hind lii­ga kõr­ge, siis on või­ma­lik kon­tei­ner väik­se­ma vas­tu väl­ja va­he­ta­da. Uue jäät­me­veo­pe­rioo­di al­gus või­mal­dab fik­see­ri­da le­pin­gu­muu­tu­sed. Ka võib kon­tei­ne­ri Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­telt väl­ja os­ta.“

Kesk­kon­na­tee­nus­te tee­nin­dus­juht Ül­le Moon tõ­des, et nen­de et­te­võ­te ei os­ka kom­men­tee­ri­da või­ma­lik­ke va­ra­se­maid kok­ku­lep­peid Ra­di­xi­ga: „Ren­di­kon­tei­ne­ri­tel, mis AS Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed on ost­nud Ra­di­xilt, keh­ti­vad need tin­gi­mu­sed, mis on val­la­va­lit­su­se­ga sõl­mi­tud kor­ral­da­tud jäät­me­veo uues viieaas­ta­ses le­pin­gus.“

Ta li­sas, et ma­hu­ti­te va­he­ta­mi­si on Kuu­sa­lus val­las ju­ba ol­nud sel aas­tal, kuid ta­va­pä­ra­ses ma­hus. Reeg­li­na, kui le­pin­guid uuen­da­tak­se, vaa­ta­vad ini­me­sed tin­gi­mu­sed üle ja va­ja­du­sel te­hak­se ma­hu­ti­te suu­ru­se, prü­gi väl­ja­veo­sa­ge­du­se või ka kon­tei­ne­ri oman­di suh­tes muu­da­tu­sed.

Ül­le Moon: „Klien­ti­del tu­leks nei­le saa­de­tud uus le­ping kind­las­ti all­kir­jas­ta­da ja ta­gas­ta­da ve­da­ja­le koos keh­ti­va­te kon­tak­tand­me­te­ga. Le­pin­gu mit­teall­kir­jas­ta­mi­sel osu­ta­me tee­nust vas­ta­valt Kuu­sa­lu val­la jäät­me­hool­du­sees­kir­jas too­dud mii­ni­mum­sa­ge­du­se­le. Kui kaas­ne­vad li­sa­tee­nu­sed, ka ma­hu­ti ren­ti­mi­ne, tu­leb le­ping kind­las­ti all­kir­jas­ta­da. Kui uut le­pin­gut ei soo­vi­ta sõl­mi­da, on siis­ki va­ja­lik, et edas­ta­te en­da kon­tak­tand­med. Ai­nult siis saa­me klien­te ope­ra­tiiv­selt in­for­mee­ri­da või­ma­li­kest muu­da­tus­test graa­fi­kus. Kui ole­me le­pin­gu saat­nud ta­va­pos­ti­ga ja all­kir­jas­ta­da soo­vi­tak­se di­gi­taal­selt, pa­lu­me pöör­du­da me klien­di­tee­nin­du­se poo­le.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku vo­li­ko­gu aru­tab kü­la­ra­ha­de maks­mist
Järgmine artikkelRaa­si­ku vallavolikogu langetas maa­maksu