ARVI KA­RO­TAM: „Ani­ja val­la ee­lar­ve prio­ri­tee­did on areng ja ini­me­sed.“

1320
Ani­ja val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM: „2018 on taas suur­te in­ves­tee­rin­gu­te aas­ta.“

Ani­ja val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM, vo­li­ko­gu võt­tis tä­na­vu­se ee­lar­ve vas­tu ühe­hääl­selt. Kas see tu­li Tei­le ül­la­tu­se­na?
„Ei, see pol­nud ül­la­tus, sest oli­me ee­lar­ve koos­ta­mi­sel tei­nud vä­ga tõ­sist eel­tööd. Ee­lar­vep­ro­jek­ti kok­ku­pa­ne­kul läh­tu­si­me kol­mest prio­ri­tee­dist. Esi­me­ne on in­ves­tee­rin­gud, mil­le­le ole­me saa­nud Eu­roo­pa Lii­du ja rii­gi toe­tu­sed, sest nen­de kõi­gi jaoks on va­ja­lik omao­sa­lus. Pro­jek­ti­de kau­du li­sa­ra­ha taot­le­mi­ne on vä­ga olu­li­ne, üks­nes oma ee­lar­vest ei suu­daks me soo­vi­tud ma­hus in­ves­tee­ri­da. Eel­mi­sel aas­tal te­gi­me vä­ga põh­ja­lik­ku eel­tööd, tä­nu sel­le­le saa­me tä­na­vu 7,9 mil­jo­ni eu­ro suu­ru­sest ee­lar­vest in­ves­tee­ri­da 3,8 mil­jo­nit eu­rot.

Tei­ne prio­ri­teet on ol­la kon­ku­rent­si­või­me­li­ne tööand­ja. Mul­lu kül­mu­ta­si­me val­la pal­gal ole­va­te ini­mes­te töö­ta­sud, ain­sa­na tõu­sid rii­gi kaa­s­abil las­teaia õpe­ta­ja­te ja õpe­ta­ja­te abi­de pal­gad. Nen­de pal­ga­tõus tä­na­vu jät­kub, kuid nüüd suu­re­ne­vad kesk­mi­selt viis prot­sen­ti ka teis­te val­laa­su­tus­te töö­ta­ja­te pal­gad.

Kol­mas prio­ri­teet on, et meie ee­lar­ve­po­sit­sioon oleks jät­ku­suut­lik. See tä­hen­dab, et ei to­hiks te­ha ot­su­seid, mis suu­ren­dak­sid val­la lae­nu­koor­must mak­si­maal­se lu­ba­tud 60 prot­sen­di­ni ee­lar­ve ma­hust. Pea­me mõt­le­ma mi­tu aas­tat et­te – kui peaks tu­le­ma ma­jan­dus­lan­gus, mil­le­ga võib kaas­ne­da töö­tu­se kasv, mõ­jub see ka val­la ee­lar­ve­le. Prae­gu on meie võ­la­koor­mus 32 prot­sen­ti, kui võ­ta­me ka­van­da­tud ma­hus lae­nu, suu­re­neb see 42 prot­sen­di­ni.“

Sü­gi­sel ühi­ne­sid Ani­ja ja Aeg­vii­du vald. Kui­võrd kee­ru­li­ne oli ühi­se ee­lar­ve te­ge­mi­ne?
„Alus­ta­si­me eel­tööd ühi­se ee­lar­ve koos­ta­mi­seks ju­ba sü­gi­sel. Ku­na Ani­ja ja Aeg­vii­du val­la ühi­ne­mis­le­pin­gus sä­tes­ta­ti ob­jek­tid ja te­ge­vu­sed, mi­da ra­has­ta­me ühi­ne­mis­toe­tu­sest, and­si­me­gi ro­he­li­se tu­le eel­kõi­ge Aeg­vii­du koo­li võim­la ra­ja­mi­se­le. Vaa­ta­si­me ju­ba eel­mi­sel aas­tal koos ka Aeg­vii­du val­la ee­lar­vet sel­le pil­gu­ga, et ei võ­taks uue­le val­la­le üle­jõu­käi­vaid ko­hus­tu­si. Aeg­vii­du on, na­gu meie­gi, oma ee­lar­vest häs­ti ma­jan­da­nud. Lõ­pe­ta­si­me eel­mi­se aas­ta nii edu­kalt, et ei pi­da­nud Aeg­vii­du võim­la ehi­ta­mi­seks laenu võt­ma. Ka riik on käi­tu­nud au­me­he­li­kult ning kand­nud mei­le ühi­ne­mis­toe­tu­sest üle nii 2017. kui 2018. aas­ta osa.

Pla­nee­ri­si­me möö­du­nud aas­ta lõ­pe­ta­da mõ­ne­küm­ne tu­han­de eu­ro suu­ru­se ee­lar­ve­jää­gi­ga, kuid jääk oli 350 000 eu­rot, en­ne­kõi­ke tä­nu ela­ni­ke tu­lu­mak­su ja kae­van­da­mis­ta­su­de üle­lae­ku­mi­se­le ning meie mõist­li­ku­le ja kok­ku­hoid­li­ku­le ma­jan­da­mi­se­le.“

Kas ka­van­da­si­te ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­su kas­vu ka tä­na­vus­se ee­lar­ves­se?
„Eel­mi­sel aas­tal prog­noo­si­si­me ela­nik­kon­na tu­lu­mak­su lae­ku­mi­se suu­re­ne­mist 4 prot­sen­ti, kuid sai­me veel täien­da­valt 4 prot­sen­ti. Ka 2018. aas­tal ka­van­da­me väi­kest tõu­su, kuid ole­me tu­lu­de ka­van­da­mi­sel ol­nud ala­ti pi­gem kon­ser­va­tiiv­sed. Hüp­ped ee­lar­ve ma­hus on toi­mu­nud eel­kõi­ge tä­nu Eu­roo­pa Lii­dult ja rii­gilt saa­dud li­sa­ra­has­tus­te­le.“

Kui heaks Ani­ja val­la 2018. aas­ta ee­lar­ve hin­da­te?
„Ee­lar­ve maht on sel­li­ne, mis lu­bab pla­nee­ri­tud te­ge­vu­sed ära te­ha. Sel­leks aas­taks ka­van­da­tud in­ves­tee­rin­gud loo­vad eel­du­se uueks aren­gu­hüp­peks val­la elu­kesk­kon­na pa­ran­da­mi­sel. Ole­me vii­mas­tel aas­ta­tel saa­nud hea ka­ras­tu­se ning nüüd on Ani­ja val­la­va­lit­su­se­ga lii­tu­nud ka Aeg­vii­du pa­ri­mad jõud. Loo­da­me, et tu­lud, en­ne­kõi­ke ela­ni­ke tu­lu­maks, lae­ku­vad plaa­ni­pä­ra­selt, siis saa­me kõik ka­van­da­tu el­lu viia ja val­laa­su­tus­te pla­nee­ri­tud te­ge­vus­ku­lu­sid ra­has­ta­da.“

Mil­li­sed on tä­na­vu­sed suu­ri­mad in­ves­tee­rin­gud?
„Li­gi 4 mil­jo­nist eu­rost, mis tä­na­vu in­ves­tee­ri­me, tu­leb 2,4 mil­jo­nit eu­rot Eu­roo­pa Lii­du ja rii­gi toe­tus­te­na, pea­le sel­le sai sih­ta­su­tus Ani­ja Mõi­sa Hal­dus mõi­sa re­konst­ruee­ri­mi­seks ka­he aas­ta pea­le 1,7 mil­jo­nit eu­rot toe­tust. Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se re­no­vee­ri­mi­seks on ka­van­da­tud 687 000 eu­rot, Ala­ve­re Mõm­mi­la las­teaia re­no­vee­ri­mi­seks 432 000 eu­rot, Aeg­vii­du de­poo­hoo­nes­se ter­vi­ses­por­di­kes­ku­se ra­ja­mi­seks 881 000 eu­rot, Aeg­vii­du-Kõr­ve­maa kerg­liik­lus­tee ehi­ta­mi­seks 567 000 eu­rot. Vald pa­nus­tab neis­se kaas­ra­has­tu­se­ga.“

Kui pal­ju te­gid vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nid ee­lar­vep­ro­jek­ti muu­da­tu­si?
„Ee­lar­vet koos­ta­des püüd­si­me en­ne­ta­da kü­si­mu­si, mis olek­sid või­nud ko­mis­jo­ni­des ker­ki­da. Teh­ti väik­se­maid pa­ran­du­set­te­pa­ne­kuid, kuid laie­mat dis­kus­sioo­ni in­ves­tee­rin­gu­te üle, na­gu va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel, tä­na­vu ei ol­nud. See tu­le­nes as­jao­lust, et kõi­gi po­si­tiiv­se toe­tu­sot­su­se saa­nud in­ves­tee­rin­guob­jek­ti­de osas olid vo­li­ko­gu eel­ne­vad koos­kõ­las­tu­sed ole­mas.

Kõi­gi vo­li­kok­ku kan­di­dee­ri­nu­te üks prio­ri­tee­te oli suu­na­ta roh­kem ra­ha val­la tee­des­se. Ka mul­lu­sest rah­va­kü­sit­lu­sest sel­gus, et ela­ni­kud oo­ta­vad en­ne­kõi­ke tee­de olu­kor­ra pa­ran­da­mist. Aas­taid ei ole tee­des­se in­ves­tee­ri­tud, al­les ka­hel vii­ma­sel aas­tal ole­me saa­nud se­da te­ha. Pä­rast ee­lar­vep­ro­jek­ti esi­mest lu­ge­mist vo­li­ko­gus esi­ta­ti et­te­pa­nek suu­na­ta kü­la­tee­de re­no­vee­ri­mi­seks täien­da­valt 300 000 eu­rot. Val­la­va­lit­sus se­da al­gu­ses ei ka­van­da­nud, et mit­te tõs­ta lae­nu­koor­must lii­ga suu­reks, kuid hi­li­se­mal ana­lüü­sil leid­si­me – meil on sel­leks või­me­kust. See­ga lä­heb tä­na­vu val­la tee­de re­no­vee­ri­mi­seks kõi­gi ae­ga­de suu­rim sum­ma ehk kok­ku roh­kem kui 600 000 eu­rot. Sel­le eest saab val­la eri piir­kon­da­des viia mus­ta kat­te alla li­gi 20 ki­lo­meet­rit teid. Re­no­vee­ri­mist va­ja­vad teed sai väl­ja va­li­tud tee­hoiu­ka­va alu­sel, aru­ta­si­me ka ko­gu­kon­da­de esin­da­ja­te­ga. Iga ta­lu­ni viiv tee on olu­li­ne, kuid pea­me läh­tu­ma ka sel­lest, kui pal­ju leib­kon­di se­da ka­su­ta­vad. Mõ­ned teed tee­me kor­da ka­hes eta­pis, tä­na­vu val­mis­ta­me et­te ning mus­ta kat­te saa­vad tu­le­val aas­tal.“

Nii et sel aas­tal ei lä­he su­gu­gi kõik suu­red in­ves­tee­rin­guid Keh­ras­se, na­gu aeg-ajalt on et­te hei­de­tud.
„Kind­las­ti toe­ta­me ka edas­pi­di in­ves­tee­rin­guid Keh­ras­se. Keh­ras elab kõi­ge roh­kem meie val­la ini­me­si, sa­mas ka­su­tab ju ena­mik val­lae­la­nik­ke Keh­ra ta­ris­tut ja tee­nu­seid – käi­vad siin poes, ars­ti juu­res, post­kon­to­ris, lap­sed Keh­ra koo­lis ja las­teae­da­des.“
Nüüd on val­lal veel üks kes­kus – Aeg­vii­du.

„Aeg­vii­du elu­kesk­kond on vii­mas­tel aas­ta­tel sa­mu­ti olu­li­selt pa­ra­ne­nud. Lä­bi­vad teed ja raud­tee­jaa­ma ümb­rus on kor­ras, lõp­pe­mas on võim­la ehi­tus, mis sai või­ma­li­kuks tä­nu ühi­ne­mi­se­le – väi­ke Aeg­vii­du vald ei ol­nud ük­si või­me­li­ne sel­li­ses ma­hus in­ves­tee­rin­gut te­ge­ma. Järg­mi­ne suur töö, mi­da on sa­mu­ti või­ma­lik te­ha üks­nes suu­res val­las, on Aeg­vii­dus ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­ne. Sel­leks ku­lub mil­jo­neid eu­ro­sid, ar­va­ta­vas­ti hak­kab meie vee- ja soo­ja­ma­jan­du­se et­te­võt­te Vel­ko AV ju­ba tä­na­vu ra­ha­taot­lust koos­ta­ma.“

Kui pal­ju võ­ta­te sel aas­tal lae­nu?
„Tä­na­vu on ka­vas võt­ta lae­nu 1,2 mil­jo­nit eu­rot. Lae­nu­või­me­kus on suu­rem, kuid ta­ha­me hoi­da val­la aren­gut jät­ku­suut­li­ku­na. Lae­nu võ­ta­me ai­nult in­ves­tee­rin­gu­teks ning vas­ta­valt va­ja­du­se­le – kui ­han­ked on edu­kad ja saa­me ehi­tu­sed val­mis sood­sa­malt kui pla­nee­ri­tud, võ­ta­me lae­nu vä­hem. Eel­mi­sel aas­tal sai­me il­ma pla­nee­ri­tud lae­nu­ta hak­ka­ma.

Sa­mas on ehi­tus­tu­rul olu­kord muu­tu­nud. Ku­na ava­ne­nud on ena­mik Eu­roo­pa Lii­du abip­rog­ram­mi­dest, on ehi­tus­hin­nad olu­li­selt tõus­nud. 2016. aas­tal olid meil pro­jek­tid va­ra­kult et­te val­mis­ta­tud, sai­me esi­mes­te­na tu­ru­le ning tä­nu sel­le­le in­ves­tee­rin­gud vä­ga hea­de hin­da­de­ga teh­tud. Prae­gu on hea­dest ehi­ta­ja­test puu­dus ning ku­na töö­jõu ja trans­por­di­ku­lud on kas­va­nud, on ka ehi­tus­hin­nad kal­li­ne­nud.“

Kas mi­da­gi soo­vi­tust jäi ka ee­lar­vest väl­ja?
„Jah, kah­juks jäi. Meil on kaks pä­ris ma­hu­kat pro­jek­ti, mis oo­ta­vad el­lu­vii­mist. Üks on jõeäär­se pro­me­naa­di ra­ja­mi­ne Keh­ra staa­dio­nia­la­le, tei­ne Keh­ra güm­naa­siu­mi õuea­la re­konst­ruee­ri­mi­ne, mõ­le­ma pro­jek­tid on oo­te­val­mis. Val­laee­lar­ves­se need prae­gu ei mah­tu­nud, kuid loo­dan, et saa­me veel sel­le aas­ta jook­sul nen­de­le toe­tus­te abil ra­has­tu­se, te­ge­ma­ta need kind­las­ti ei jää.“

Eelmine artikkelAni­ja val­la sün­ni­päe­va­toe­tus ka 70- ja 75aas­tas­te­le
Järgmine artikkel„Ise­gi, kui ma kõik kao­tan …“