Arukülas Põllu tänaval uputab

802

Sü­gi­ses­te vih­ma­dega tek­kis Aru­kü­las val­la­ma­ja juu­res Põl­lu tä­na­va sis­se­sõi­du tee juur­de hii­gel­suur lomp, mis jääb et­te kõn­ni­teel lii­ku­ja­te­le. Mit­mel kor­ral on sel­lest pilt pos­ti­ta­tud sot­siaal­mee­dias­se. Ka val­la­va­lit­sus on prob­lee­mist tead­lik. Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi: „See on kõi­ge ma­da­lam koht, ku­hu ko­gu­neb ve­si nel­jast suu­nast. Va­rem juh­tis hal­ja­s­a­la vee ära, nüüd on sel­lel ko­hal kõn­ni­tee, mis tõs­te­tud kõr­ge­maks. Kor­rekt­selt saab prob­lee­mi la­hen­da­da, kui rea­li­see­rub ko­gu pro­jekt ehk ka sõi­du­tee saab re­no­vee­ri­tud. Ku­na sel­le rea­li­see­ru­mi­se ae­ga po­le et­te nä­ha, ot­si­me niiöel­da aju­tist la­hen­dust. Tee pro­jek­tee­ri­ja pa­kub va­rian­te. Sa­de­vee­ka­na­li­sat­sioo­ni po­le, see­ga tu­leb la­hen­da­da ik­ka­gi im­mu­ta­mi­se­ga hal­ja­sa­las­se. Sel­leks on va­ja pai­gu­ta­da rest­kaev, mil­le kau­du saab juh­ti­da veed hal­ja­sa­las­se.”

Eelmine artikkelRaasiku rahvamajas uus näitus
Järgmine artikkelArukülas on MTÜ Riidepunkt konteiner