Aru­kü­las on sel su­vel pal­ju ehi­tus­töid

136
Raasiku vallamaja ja Aruküla rahvamaja.

Sa­mal ajal las­teaia juur­dee­hi­tu­se­ga on Aru­kü­las prae­gu kor­te­riü­his­tu­te eest­ve­da­mi­sel käi­mas nel­ja kor­ter­ma­ja re­no­vee­ri­mi­ne, val­la ee­lar­vest re­no­vee­ri­tak­se val­la­ma­ja-rah­va­ma­ja, Staa­dio­ni ja Staa­dio­ni põik­tä­na­vat ning tä­na­va­val­gus­tust.

„Nii pal­ju eri­ne­vaid suu­ri ehi­tus­töid kui prae­gu, ei ole Aru­kü­las vii­mas­tel aas­ta­küm­ne­tel kor­ra­ga te­ge­mi­sel ol­nud,“ lau­sus Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp.

Paar nä­da­lat ta­ga­si al­gas Staa­dio­ni ja Staa­dio­ni põik­tä­na­va re­konst­ruee­ri­mi­ne. Val­la­juht tõ­des, et need olid ju­ba aas­taid vä­ga hal­vas sei­su­kor­ras, kuid en­ne tee­de kor­da­te­ge­mist oli mõist­lik va­he­ta­da osa­li­selt tee­de all ol­nud küt­te­to­rus­tik. Se­da te­gi asu­la soo­ja­toot­ja SW Ener­gia kaks su­ve ta­ga­si. Staa­dio­ni ja Staa­dio­ni põi­gu re­konst­ruee­rib OÜ Vers­ton. Mõ­le­ma tä­na­va sõi­du­tee saab uue as­fal­di­kat­te, ra­ja­tak­se kõn­ni­teed, Staa­dio­ni põik­tä­na­va äär­de ra­ja­tak­se kaks pea­tus­koh­ta Aru­kü­la staa­dio­nit tee­nin­da­va­te bus­si­de jaoks.

„Tee­de re­konst­ruee­ri­mi­se­ga la­hen­da­tak­se ka sa­de­vee ära­voo­lu prob­lee­mid ning ku­na Aru­kü­la las­teaed suu­re­neb, te­hak­se juur­de pea­tus­koh­ti las­teaia va­he­tus lä­he­du­ses,“ sel­gi­tas And­re Sepp.

Koos­töös kor­te­riü­his­tu­ga Rah­nu ra­ja­tak­se tee­töö­de ajal ma­ja­de juur­de uu­si par­ki­mis­koh­ti, sel­le eest ta­sub ühis­tu. Tee­töö­de val­mi­mis­täh­taeg on 30. sep­tem­ber.

Pa­ral­leel­selt tee­de re­mon­ti­mi­se­ga al­gab Staa­dio­ni ja Staa­dio­ni põik­tä­na­val tä­na­va­val­gus­ti­te va­he­ta­mi­ne. Eel­mi­sel aas­tal sai Raa­si­ku vald KI­Kilt Raa­si­ku ja Aru­kü­la ale­vi­ke tä­na­va­val­gus­tus re­no­vee­ri­mi­seks 464 856 eu­rot toe­tust, val­la omao­sa­lus on 80 000 eu­rot. Va­he­ta­tak­se tä­na­va­val­gus­tu­se õhu­liinid, val­la maal asu­vad be­toon­pos­tid asen­da­tak­se me­tall­pos­ti­de­ga, va­nad la­ter­nad sääst­li­ke LED lam­pi­de­ga. Töid teeb AS Con­nec­to Ees­ti. Raa­si­kul ollakse lõ­pu­sir­gel, Aru­kü­las alus­ta­tak­se Staa­dio­ni ja Staa­dio­ni põik­tä­na­vast, et kae­ve­tööd saaks teh­tud koos tee­de re­konst­ruee­ri­mi­se­ga. Täh­taeg on 30. no­vem­ber.

Ku­na KI­Ki toe­tus­ra­ha on roh­kem kui ale­vi­ke tä­na­va­val­gus­tu­se re­konst­ruee­ri­mi­seks ku­lub, ka­vat­seb val­la­va­lit­sus taot­le­da lu­ba ka­su­ta­da üle­jää­nud ra­ha Pe­nin­gi, Här­ma ja Kul­li kü­la tä­na­va­val­gus­ti­te väl­ja­va­he­ta­mi­seks.

Su­ve al­gu­sest on käi­mas ka Raa­si­ku val­la­ma­ja-rah­va­ma­ja re­mont. Mul­lu saa­dud Co­vi­di-toe­tu­se eest soo­jus­ta­tak­se ka­tus, va­he­ta­tak­se hoo­ne vä­lis­fas­saa­di lau­dis, vä­li­suk­sed ja suu­re saa­li uk­sed ning te­hak­se si­se­mi­si tu­leo­hu­tus­töid, mil­le koh­ta on pääs­tea­metilt et­te­kir­ju­tu­sed. Ehi­tab OÜ Ka­riss Ka­tu­sed. Val­la­va­lit­sus on töö­de täh­tae­ga pi­ken­da­nud sep­temb­ri lõ­pu­ni. Val­la­va­nem põh­jen­das, et ehi­ta­jal on tar­ne­ras­ku­sed pe­nop­las­ti han­ki­mi­se­ga.

„Prae­gu on ma­ter­ja­li­de tar­ne­ras­ku­sed kõi­ki­de meie ehi­tus­te koo­so­le­ku­te üks tee­ma,“ tõ­des ta.

Kor­te­riü­his­tu Rah­nu hal­dur Mar­ge Sa­lu­rand üt­les, et Aru­kü­la nel­ja kor­ter­ma­ja, Staa­dio­ni tä­nav 1, 7 ja 9 ning Tal­lin­na maan­tee 28, re­konst­ruee­ri­ja OÜ Land­ca­pi­tal on se­ni kin­ni­ta­nud, et jõuab val­mis täh­t­ajaks, no­vemb­ri lõ­puks: „Soo­jus­tus­ma­ter­ja­li oo­ta­si­me pi­ki­sil­mi, nüüd on see ole­mas ja prob­leem la­he­ne­nud. Nii et kok­ku­võt­tes on meie ehi­tus­tel läi­nud vä­ga häs­ti.“

Ne­li re­no­vee­ri­ta­vat kor­ter­ma­ja said Kre­de­xist 50 prot­sen­ti toe­tust. Ma­jad soo­jus­ta­tak­se, need saa­vad uue küt­te- ja vee-süs­tee­mi, soo­jus­ta­gas­tu­se­ga ven­ti­lat­sioo­ni, va­he­ta­tak­se uk­sed-ak­nad ja ka­tu­se, kol­me ma­ja ka­tu­se­le pan­nak­se päi­ke­se­pa­nee­lid, kõik ma­jad saa­vad tsent­raal­se soo­ja vee.

Eelmine artikkelKo­roo­na­vii­rus Ida-Har­jus
Järgmine artikkelTaa­si­se­seis­vu­mis­päe­va pi­du Kuu­sa­lus