Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da avab uue pe­rioo­di esi­me­se taot­lus­voo­ru au­gus­tis

21

Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se val­la ühi­ne Lea­der-te­ge­vusg­rupp Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da saab uuel prog­ramm­pe­rioo­dil, aas­ta­tel 2024-2027 Lea­de­ri toe­tus­teks 1 347 029 eu­rot. Tä­na­vu ja­ga­tak­se sel­lest 40 prot­sen­ti. Esi­me­ses ehk elu­kesk­kon­na kva­li­tee­di tõst­mi­se meet­mes lä­heb ja­ga­mi­se­le 242 465 eu­rot. Tei­se ehk ko­ha­peal­se et­te­võt­lu­se soo­dus­ta­mi­se meet­me maht on 215 525 eu­rot ning kol­man­da ehk ko­gu­kon­da­de või­me­ku­se suu­ren­da­mi­se meet­me maht 37 717 eu­rot.

Taot­lus­voo­rud ava­tak­se 19. au­gus­til ning taot­lus­te esi­ta­mi­se täh­taeg e-PRIA kesk­kon­nas on 9. sep­tem­ber. Ku­ni 30. au­gus­ti­ni pea­vad taot­le­jad Ida-Har­ju Koos­töö­ko­jas lä­bi­ma kon­sul­tat­sioo­ni. Sep­temb­ris te­hak­se esi­ta­tud taot­lus­te teh­ni­li­ne kont­roll, hin­da­mis­ko­mis­jon hin­dab neid ok­toob­ris. Pä­rast se­da on ju­ha­tu­sel ku­ni 11. no­vemb­ri­ni ae­ga kin­ni­ta­da pro­jek­ti­de pa­re­mus­jär­jes­tus. Hil­je­malt 15. no­vemb­ril esi­ta­tak­se taot­lu­sed koos li­sa­do­ku­men­ti­de­ga PRIAs­se ja an­tak­se taot­le­jai­le tea­da hin­da­mi­se tu­le­mus­test. PRIA teeb oma ot­su­se 50 töö­päe­va jook­sul ehk hil­je­malt tu­le­va aas­ta 14. veeb­rua­ril.

„Omal ris­kil ja vas­tu­tu­sel või­vad taot­le­jad pro­jek­ti abi­kõlb­lik­ke te­ge­vu­si alus­ta­da ala­tes 10. sep­temb­rist,“ sõ­nas Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja aren­dus­juht Sil­le Noor.

Li­saks kol­me­le au­gus­tis ava­ne­va­le meet­me­le on Iga-Har­ju Koos­töö­ko­jal ala­nud prog­ramm­pe­rioo­dil ja­ga­da piir­kon­na sot­siaal­se kait­se tu­gev­da­mi­seks 229 102 eu­rot Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­di ra­ha. Sel­lest meet­mest lä­heb tä­na­vu ja­ga­mi­se­le 91 641 eu­rot. Taot­lus­voor on ka­vas ava­da ok­toob­ris.

Möö­du­nud nel­ja­päe­val, 2. mail toi­mu­nud üld­koo­so­le­kul va­li­ti Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja­le uus ju­ha­tus. Se­ni­se 8 ase­mel on ju­ha­tu­ses nüüd 9 lii­get. Eel­mi­sest ju­ha­tu­sest jät­ka­vad 5, 4 on uued liik­med. Sil­le Noor üt­les, et ju­ha­tu­se liik­me­te va­he­tu­mi­se nõue tu­le­neb Eu­roo­pa Lii­du ühi­se põl­lu­ma­jan­dus­po­lii­ti­ka ra­ken­du­mi­se sea­du­sest. Ko­ha­li­kest oma­va­lit­sus­test on uues ju­ha­tu­ses vallavolikogu liige Mer­le Pus­sak Ko­se val­last, Ani­ja abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja ja Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Maar­ja Si­kut. Et­te­võt­ja­test on ju­ha­tu­ses Tõ­nis Vä­li Ani­ja val­last OÜst Teh­ni­ka­tee­nin­dus, Erk­ki Kar­ja­maa Raa­si­ku val­last OÜst Knol­le Köö­gid ja Vel­lo Ein­land Ko­se val­last OÜ Ki­vi­ko­se. MTÜ­dest on ju­ha­tu­ses Õn­ne­la Met­saorg Raa­si­ku val­la MTÜst Rät­la Kü­la­selts, An­ne Oruaas Ani­ja val­la MTÜst Keh­ra Raud­tee­jaam ja Rei­nar Tõ­ru­ke Ko­se val­la MTÜst Ko­se-Uue­mõi­sa Aren­da­mi­se Selts.

Uus ju­ha­tus pi­das eel­mi­sel nä­da­lal oma esi­me­se koo­so­le­ku, kus ot­sus­ta­ti, et ju­ha­tu­se esi­me­he­na jät­kab Mer­le Pus­sak.

Aren­dus­ju­hi sõ­nul jät­kab Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da tä­na­vu ka eel­mi­sel pe­rioo­dil alus­ta­tud lõ­pe­ta­ma­ta pro­jek­ti­de el­lu­vii­mist.

„En­ne uue pe­rioo­di taot­lus­voo­ru­de ava­mist peab ole­ma ka­su­ta­tud te­ge­vus­ku­lu­de ra­ha, sel­le­ga plaa­ni­me lõ­pe­ta­da su­vel, kuid eel­mi­sel pe­rioo­dil alus­ta­tud pro­jek­ti­de lõ­pe­ta­mi­seks on ae­ga ku­ni järg­mi­se aas­ta juu­li­ni,“ rää­kis Sil­le Noor.

Co­vid-meet­me toe­tus­test ta­ga­si saa­dud ja eel­mi­se pe­rioo­di toe­tus­ra­ha üle­jää­gi, kok­ku li­gi 50 000 eu­ro eest, on ka­vas lä­bi viia ka kaks uut pro­jek­ti – „Ida-Har­ju et­te­võt­ja­te ühis­tu­run­dus“ ja „Piir­kon­da­de ko­ge­mus­va­he­tus ja te­ge­vus­rüh­ma­de koos­töö eden­da­mi­ne“. Neist esi­me­se pro­jek­ti raa­mes pai­gal­da­tak­se enam­käi­da­va­tes­se koh­ta­des­se sten­did piir­kon­na et­te­võt­ja­te in­fo ja kaar­ti­de­ga, koon­da­tak­se et­te­võt­ja­te and­med in­ter­ne­tis ühe­le le­he­le ning kor­ral­da­tak­se et­te­võt­ja­te­le tu­run­du­sa­la­seid koo­li­tu­si.

Eelmine artikkelMist­ra kä­si­pal­li­mees­kond või­tis Ees­ti MV hõ­be­me­da­li
Järgmine artikkelRaasiku valla ÜVKsse tuleb investeerida üle 21 miljoni euro