Aru­kü­las ava­ti pi­du­li­kult Raa­si­ku val­la jäät­me­jaam

749
Raa­si­ku val­la jäät­me­jaa­ma ava­mi­sel lõi­ka­sid lin­ti VEL­LO LUTS Ago­re­kist, val­la­va­nem AND­RE SEPP ja TÕ­NIS MAND­RE Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­test. Lin­ti hoid­sid val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list KAT­RIN VE­NE ja jäät­me­jaa­ma töö­ta­ja RI­TA VAH­TER.

Raa­si­ku val­la jäät­me­jaam val­mis su­ve lõ­pus, kuid kesk­kon­naa­met väl­jas­tas te­gut­se­mi­seks va­ja­li­ku re­gist­ree­ri­mis­tõen­di üle­möö­du­nud nä­da­lal. Sel­lest järg­mi­sel päe­val, 22. ok­toob­ril ha­ka­ti jäät­meid vas­tu võt­ma. Pi­du­lik ava­mi­ne oli möö­du­nud ree­del, 30. ok­toob­ril. Jäät­me­jaam asub Aru­kü­la-Ka­le­si tee ää­res Ra­ve­ni pu­has­tus­sead­me­te bas­sei­ni­de krun­dil.

Jäät­me­jaa­ma ra­ja­mi­se eel­lu­gu ula­tub 2018. aas­ta ke­va­des­se, kui MTÜ Jäät­me­hal­dus­kes­kus esi­tas KI­Ki­le taot­lu­se saa­da toe­tust nii Ani­ja kui Raa­si­ku val­da jäät­me­jaa­ma­de ra­ja­mi­seks. Kum­ma­gi jäät­me­jaa­ma te­ge­mi­se ku­lu­deks ar­ves­ta­ti 134 398 eu­rot. KIK ot­sus­tas sü­gi­sel toe­ta­da mõ­le­mat sel­lest 94 078 eu­ro­ga. Ani­ja val­la jäät­me­jaam Keh­ras ava­ti tä­na­vu veeb­rua­ris.

Raa­si­ku val­la jäät­me­jaa­ma ava­mi­sel üt­les Jäät­me­hal­dus­kes­ku­se te­gev­juht Tõ­nu Tup­pits, et te­gu on Har­ju­maal mär­gi­li­se tä­hen­du­se­ga jäät­me­jaamaga, mi­da planeeriti üli­kaua ja mit­mes­se koh­ta.

Ka val­la­va­nem And­re Sepp mee­nu­tas, kui jäät­me­jaa­ma al­les ka­van­da­ti, pai­gu­ta­ti se­da plaa­ni­des kord üh­te, kord tei­se koh­ta. Ta li­sas, kui 30×30 meet­ri suu­ru­se­le ala­le jäät­me­jaa­ma ha­ka­ti ra­ja­ma, ei osa­nud kee­gi öel­da, kas see ala on pii­sav: „Kõik, kes on sar­na­sed ­jaa­mad va­rem ava­nud, on jõud­nud sel­gu­se­le, et need on väi­ke­sed. Loo­dan siis­ki, et meie val­la­le sel­lest mõ­neks ajaks pii­sab, ka maad meil ja­gub.“

Raa­si­ku val­la kesk­kon­na­spet­sia­list Kat­rin Ve­ne tä­nas as­ja­osa­li­si, eel­kõi­ge oma eel­käi­jat Ala­ri Kruus­val­li, kel­le ajal ha­ka­ti val­da jäät­me­jaa­ma ra­ja­ma. Ka val­la­va­nem tä­nas jäät­me­jaa­ma val­mi­mi­se­le kaa­saai­ta­jaid: pro­jek­ti el­lu­kut­su­nud MTÜd Jäät­me­hal­dus­kes­kus, ehi­tus­fir­ma Ago­rek juh­ti Vel­lo Lut­su, Ka­lev Vil­le­mit Iga­ve­re Puu­koo­list, val­la kesk­kon­nas­pet­sia­lis­te, jäät­me­jaa­ma ope­raa­to­rit, ASi Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed, jäät­me­jaa­ma töö­ta­jat Ri­ta Vah­te­rit.

Koos OÜ Ago­rek ju­hi Vel­lo Lut­su ning ASi Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed jäät­me­jaa­ma­de hal­du­ri Tõ­nis Mand­re­ga lõi­kas And­re Sepp lä­bi süm­bool­se lin­di. Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ga­ri­na Too­min­gas esi­tas oma­loo­min­gu­li­se päe­va­ko­ha­se luu­le­tu­se, Kat­rin Ve­ne pak­kus kok­ku­tul­nui­le koh­vi ja tor­ti.

„Raa­si­ku ja Jõe­läht­me val­la ees­ku­ju peaks ole­ma teis­te­le nak­kav – Ees­tis mit­te ku­sa­gil mu­jal ei vii­da igast ko­dust ära nii pal­ju eri jäät­me­lii­ke. Jäät­me­jaam an­nab li­sa­või­ma­lu­se nei­le, kel te­kib pal­ju jäät­meid kor­ra­ga. Loo­da­me, et see koht muu­tub ela­ni­ke seas po­pu­laar­seks,“ lau­sus Jäät­me­hal­dus­kes­ku­se juht Tõ­nu Tup­pits.

Val­la­ko­da­ni­ke­le sood­sam
Su­vel kor­ral­das Raa­si­ku val­la­va­lit­sus jäät­me­jaa­ma hal­da­ja leid­mi­seks rii­gi­han­ke. Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed te­gi ain­sa­na pak­ku­mi­se ning le­ping nen­de­ga keh­tib ku­ni 28. veeb­rua­ri­ni 2022, mil lõ­peb ka sa­ma et­te­võt­te­ga sõl­mi­tud kor­ral­da­tud jäät­me­veo ­le­ping. Val­la­va­lit­sus mak­sab jäät­me­jaa­ma ope­ree­ri­mi­se eest iga­kui­selt 4940 eu­rot.

Jäät­me­jaa­ma saab viia ala­tes ol­me- ja bio­la­gu­ne­va­test jäät­me­test ku­ni va­na­me­tal­li, elekt­roo­ni­ka­ro­mu­de, ehi­tusp­ra­hi ja oht­li­ke jäät­me­te­ni. Jäät­meid, mil­le käit­le­mi­se eest vas­tu­ta­vad toot­ja­vas­tu­tu­sor­ga­ni­sat­sioo­nid, saa­vb ära an­da ta­su­ta, osa jäät­me­te äraand­mi­ne on ta­su­ta vaid Raa­si­ku val­da re­gist­ree­ri­tud ela­ni­ke­le ning üle­jää­nud hin­nad oma val­la ko­da­ni­ke­le sood­sa­mad.

„Ka naa­ber­val­da­de jäät­me­jaa­ma­des võe­tak­se teis­te oma­va­lit­sus­te ela­ni­kelt jäät­meid vas­tu ta­su eest. Kui meie se­da ei teeks, ha­ka­taks siia mu­jalt jäät­meid too­ma ning meie väi­ke jaam ei suu­daks neid vas­tu võt­ta. Jäät­me­jaa­ma tee­nus peab ole­ma oma e­la­ni­ke­le sood­ne ja kät­te­saa­dav. Kui­gi nad saa­vad osa jäät­meid ära an­da ta­su­ta, ei tä­hen­da, et vald nen­de veo ja käit­le­mi­se eest ei mak­sa,“ rää­kis Kat­rin Ve­ne.

Ta juh­tis tä­he­le­pa­nu, et ehi­tus­jäät­meid saa­vad val­la­ko­da­ni­kud ta­su­ta ära an­da vaid siis, kui need on lii­gi­ti sor­tee­ri­tud, ka elekt­roo­ni­ka­ro­mud pea­vad ole­ma komp­lekt­sed, ju­ba lam­mu­ta­tud külmkapi, teleri või muu kodumasina äraand­mi­se eest tu­leb ta­su­da. Ehi­tus- ja oht­li­kke jäät­meid saab kor­ra­ga ta­su­ta ära an­da ku­ni 2 kuup­meet­rit. Kesk­kon­nas­pet­sia­list põh­jen­das, et ka jäät­me­jaa­ma kon­tei­ne­ri­te ma­hud on pii­ra­tud: „Meie jäät­me­jaam on mõel­dud en­ne­kõi­ke ela­ni­ke­le, kuid ei ole reaal­ne, et ühes ko­du­ma­ja­pi­da­mi­ses te­kib kor­ra­ga näi­teks 30 kuup­meet­rit jäät­meid. Kui need on too­dud et­te­võt­test, siis tu­leb­ki jäät­me­te ära­and­mi­se eest maks­ta.“

Raa­si­ku val­la jäät­me­jaam on ava­tud tei­si­päe­vast ree­de­ni kel­l 14-18, lau­päe­vi­ti 10-18. Jäät­me­jaa­mas saab ta­su­da nii su­la­ra­has kui pan­ga­kaar­di­ga.

Eelmine artikkelKolm aastat rahva tahet
Järgmine artikkelKes on La­he­maa rah­vus­park?