Selgusid Raa­si­ku val­la korv­pal­li ka­ri­kavõistluse võitjad

74
Karikavõistluse esikoha saavutanud Raasiku korvpallinaiskond pärast võistluste autasustamist. Foto Margit Sinik

Raa­si­ku val­la korv­pal­li ka­ri­ka­võist­lus toi­mus 19. märt­sil Raa­si­ku spor­di­hoo­nes. Võist­lu­se kor­ral­da­sid Raa­si­ku Spor­dik­lu­bi ja Raa­si­ku Val­la Sport. Osa­le­ma olid tul­nud kolm nais­kon­da ja kolm mees­kon­da.

Nais­te võist­kon­da­dest tu­li esi­me­seks Raa­si­ku korv­pal­li­nais­kond koos­sei­sus El­le Tamm, Ai­vi Ee­sa­lu, Han­na-Hul­da Rein­kort, Vir­ge Si­ni­järv, Ka­rin Ten­sing, Kat­re Lamp, Sii­ri-Paat Saar ja An­ni­ka Liiv. Tei­se ko­ha saa­vu­tas Aru­kü­la/Mist­ra kä­si­pal­li­nais­kond ja kol­man­da ko­ha Jü­ri korv­pal­li­nais­kond.

Mees­test osu­tus tu­ge­vai­maks Aru­kü­la Pal­li­män­guk­lu­bi, ke­da esin­da­sid Lau­ri Aa­rop, Rei­go Too­min­gas, Vei­ko Pae­nurm, Ris­to Rand­ma, Krist­jan Kor­jus, Mar­tin Kask ja Mar­kus Kask. Tei­se ko­ha saa­vu­tas Raa­si­ku Spor­dik­lu­bi mees­kond ning kol­man­daks tu­li FC Jo­ke­ri jalg­pal­li­mees­kond.

Võist­lu­se üks kor­ral­da­ja ja Raa­si­ku Spor­dik­lu­bi eest­ve­da­ja Rain Soo­saar rää­kis, et korv­pal­li­võist­lu­si on Raa­si­kul kor­ral­da­tud 1980. aas­ta­test: „Kõik sai al­gu­se ju­ba siis, kui Raa­si­ku koo­li õpe­ta­ja Ar­ry Us­ka 1970.-80. aas­ta­tel kõik as­ja­li­kud koo­li­poi­sid ja -tüdrukud korv­pal­li män­gi­ma pa­ni. Esi­me­ne Raa­si­ku uu­saas­ta ka­ri­kas korv­pal­lis toi­mus 1987. aas­tal.”

Pä­rast Raa­si­ku spor­di­hoo­ne val­mi­mist on korv­pal­li ka­ri­ka­võist­lu­sed saa­nud sis­se uue hoo. „Kui Raa­si­ku prae­gust spor­di­hoo­net veel pol­nud, ei tul­nud noo­ri korv­pal­lu­reid pea­le, män­gi­ti pi­gem jalg­pal­li. Nüüd on tin­gi­mu­sed ideaal­sed ja noo­red on ha­ka­nud saa­li tu­le­ma. Las­te­le ja noor­te­le Raa­si­kul eral­di korv­pal­lit­ren­ni ei ole, aga mees­te tren­nis käib re­gu­laar­selt ne­li-viis põ­hi­koo­li­pois­si,” rää­kis Rain Soo­saar ning li­sas, et Raa­si­ku on va­he­peal nii-öel­da kas­va­nud – uu­si ela­nik­ke on juur­de tul­nud, nen­de hul­gas ka korv­pal­li­hu­vi­li­si.

Rain Soo­saar on ko­gu elu Raa­si­kul ela­nud ja ko­ha­lik spor­die­lu lä­heb tal­le kor­da: „Raa­si­ku Spor­dik­lu­bi te­ge­leb nii korv­pal­li kui võrk­pal­li­ga. Pa­nen ka ise mõ­nu­ga veel ket­sid jal­ga ja võ­tan korv­pal­list ja võrk­pal­list osa. Koos Raa­si­ku Val­la Spor­di­ga püüa­me spor­die­lu val­las veel­gi elav­da­da,” rää­kis ta.

Eelmine artikkelKRIS­TIAN JAA­NI: „Val­mis tu­leb ol­la igaks tor­miks.“
Järgmine artikkelUbari gii­did vii­sid Uk­rai­na õpe­ta­jad Rum­mu ra­bas­se mat­ka­le