Aru­kü­la põ­hi­koo­li võist­kond või­tis Mr Pritt mi­ni­kä­si­pal­li­män­gud koo­lis fi­naal­tur­nii­ri

1541
Mr Prit­ti mi­ni­kä­si­pal­li­män­gud koo­lis 2020. aas­ta võit­jad Aru­kü­la põ­hi­koo­list.

12. märt­sil toi­mus Vil­jan­di spor­di­hoo­nes käe­so­le­va aas­ta Mr Pritt mi­ni­kä­si­pal­li­män­gud koo­lis fi­naal­tur­niir, kus osa­le­sid ka­hek­sa pa­re­mat üld­ha­ri­dus­koo­li­de võist­kon­da üle Ees­ti.
Tra­dit­sioo­ni­li­ne 1.-3. klas­si­de tüd­ru­ku­te­le ja pois­te­le mõel­dud võist­lus­sa­ri Mr Pritt mi­ni­kä­si­pal­li män­gud koo­lis, kus koo­li­de se­ga­võist­kon­nad män­gi­sid mi­ni­kä­si­pal­li, toi­mus ju­ba mit­men­dat aas­tat.

Fi­naal­tur­nii­ri­le pää­se­sid seits­me piir­kon­na eta­pi võit­ja ja Har­ju­maa eta­pi tei­se ko­ha saa­vu­ta­nud võist­kond. Ta­sa­vä­gi­ses fi­naal­män­gus alis­tas Aru­kü­la põ­hi­koo­li esi­me­ne võist­kond na­pilt Keh­ra güm­naa­siu­mi esi­me­se võist­kon­na tu­le­mu­se­ga 14:13. Kol­man­da ko­ha män­gis võist­lus­tel väl­ja Põl­va koo­li võist­kond.

Esi­me­se ko­ha saa­vu­ta­nud Aru­kü­la põ­hi­koo­li võist­kon­da kuu­lu­sid Uku Kor­jus, Too­mas Kan­gur, Ha­rold-Manf­red Vil­berg, Se­bas­tain Nõl­va, Mar­ten Tei­no, Sten Nur­ja, Mag­nus Kask ja He­le Rau­kas. Nen­de ju­hen­da­ja on Toi­vo Järv.

Tei­se ko­ha saa­vu­ta­nud Keh­ra güm­naa­siu­mi võist­kond.

Tei­seks tul­nud Keh­ra güm­naa­siu­mi võist­kon­da esin­da­sid Ke­nert Suik, Ke­vin Mar­kus Han­nus, Cris­to­fer Päll, Ma­rek Joost, Kris­ten Nor­den, De­nis Kul­berg, And­re Soik­ka ja He­li­na Hap­sa­lo. Keh­ra kä­si­pal­lu­reid ju­hen­dab Kau­po Lii­va.

Fi­naal­tur­nii­ril toi­mus mäng alag­rup­pi­des, ühe män­gu kest­vus oli 12 mi­nu­tit. Aru­kü­la noo­red kä­si­pal­lu­rid koh­tu­sid oma alag­ru­pis Ta­pa güm­naa­siu­mi, Val­ga põ­hi­koo­li ja Tar­tu Kar­lo­va koo­li võist­kon­da­de­ga ning Keh­ra võist­kond Põl­va koo­li, Mus­ta­mäe hu­ma­ni­taar­güm­naa­siu­mi ja Vil­jan­di kesk­lin­na koo­li võist­kon­da­de­ga.

Oma alag­ru­pi või­du saa­vu­ta­sid nii Aru­kü­la kui Keh­ra võist­kond. Pool­fi­naa­lis alis­tas Aru­kü­la põ­hi­kool Põl­va koo­li võist­kon­na tu­le­mu­se­ga 14:8. Keh­ra güm­naa­siu­mi vas­ta­seks pool­fi­naa­lis oli Ta­pa güm­naa­siu­mi võist­kond, män­gu tu­le­mu­seks jäi 14:11 Keh­ra ka­suks.

Võist­lu­sed toi­mu­sid Ees­ti Koo­lis­por­di Lii­du egii­di all ja on tun­nus­ta­tud Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee poolt.

Eelmine artikkelTänan vii­ru­se­kand­ja­te avali­kus­ta­mi­se eest
Järgmine artikkelAni­ja val­la­vo­li­ko­gu pi­das es­ma­kord­selt vir­tuaal­set is­tun­git