Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu pi­das es­ma­kord­selt vir­tuaal­set is­tun­git

985
Ani­ja val­la­sek­re­tär HEL­DI LAKS töö­tas vo­li­ko­gu vir­tuaal­se is­tun­gi ajal val­la­ma­jas.

„Era­kor­ra­li­se olu­kor­ra tõt­tu vee­bi­koo­so­le­ku­na lä­bi vii­dud is­tung su­jus tõr­ge­te­ta,“
kin­ni­tas vo­li­ko­gu esi­mees JAA­NUS KA­LEV.

Kui­gi Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu liik­med olid nel­ja­päe­va, 26. märt­si hom­mi­kul peaae­gu kõik ko­du­des, toi­mus sa­mal ajal vo­li­ko­gu kor­ra­li­ne märt­si­kuu is­tung. See vii­di lä­bi in­ter­ne­tis, vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se liik­med si­se­ne­sid nu­ti­sead­me­te abil mees­kon­na­töö kes­ku­ses Mic­ro­soft Teams üht­ses­se töö­ruu­mi.

Vei­di roh­kem kui pool­teist tun­di kest­nud is­tun­gil osa­le­sid 18 vo­li­ko­gu­lii­get, puu­dus Na­ta­li­ja Ja­ko­ven­ko, kes ei saa­nud osa­le­da tööü­le­san­ne­te tõt­tu – ta on pe­rearst. Ain­sa vo­li­ko­gu­liik­me­na oli is­tun­gi ajal val­la­ma­jas Kal­le Saar­mas. Is­tun­gi päe­va­kor­ras oli 8 punk­ti, kuu­la­ti val­la­va­ne­ma üle­vaa­det krii­sio­lu­kor­rast, aru­ta­ti las­teae­da­de ko­ha­ta­su üle, võe­ti vas­tu mi­tu ot­sust ja mää­rust, kol­mel kor­ral vii­di lä­bi hää­le­ta­misp­rot­se­duur.

Ka ko­mis­jo­ni­de vir­tuaal­sed koo­so­le­kud
Ani­ja val­la põ­hi­mää­rus lu­bab kii­re­loo­mu­lis­te ot­sus­te vas­tu­võt­mi­seks lä­bi viia e-is­tun­gi ning se­da või­ma­lust ka­su­ta­ti es­ma­kord­selt veeb­rua­ris, kui ot­sus­ta­ti, mil­li­sed pro­jek­tid esi­ta­tak­se maa­kon­da­de aren­gust­ra­tee­gia­te el­lu­vii­mi­se toe­tus­meet­mes­se. Siis saa­de­ti vo­li­ko­gu­liik­me­te­le e-kir­ja­ga eel­nõud ning pa­lu­ti mää­ra­tud täh­ta­jaks saa­ta di­giall­kir­jas­ta­tud sei­su­koht.
Ees­tis keh­ti­va erio­lu­kor­ra tõt­tu ar­vas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev, kes on pä­rast vä­lis­rei­silt naas­mist ka­ran­tii­nis, et märt­sis ei ta­suks ka vo­li­ko­gu teis­tel liik­me­tel reaal­selt kok­ku saa­da.

„Aru­ta­si­me val­la­va­nem Rii­vo Noo­re­ga, mil­li­sed on või­ma­lu­sed viia vo­li­ko­gu is­tung lä­bi in­ter­ne­ti­võr­gu kau­du, ning tur­ga­tas pä­he, et meie vo­li­ko­gu lii­ge Re­ne Kaa­lo töö­tab et­te­võt­tes Pri­mend, mis te­ge­leb pil­ve­tee­nus­te pak­ku­mi­se­ga,“ rää­kis vo­li­ko­gu esi­mees.

Re­ne Kaa­lo soo­vi­tu­sel va­li­ti is­tun­gi lä­bi­vii­mi­seks Mic­ro­soft Teams ra­ken­dus.
„Ka­su­tan se­da iga­päe­va­selt ju­ba mi­tu aas­tat ning mi­nu mee­lest on see kõi­ge pa­rem ja liht­sam tark­va­ra,“ põh­jen­das ta.

Jaa­nus Ka­lev kon­sul­tee­ris ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi­ga, kas sel­li­ne töö­vorm, kus kor­ra­li­ne is­tung viiak­se lä­bi reaal­selt kok­ku saa­ma­ta, on sea­dus­lik ning e-is­tun­gil vas­tu­võe­tud ot­su­sed ju­rii­di­li­selt pä­de­vad: „Sain mi­nis­tee­riu­mist vas­tu­se, et ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­dus ei vii­ta ot­se­selt e-is­tun­gi või­ma­lu­se­le, kuid ka ei kee­la se­da. Mi­nis­tee­rium jul­gus­tas koo­so­le­ku sel­list vor­mi ka­su­ta­ma, üh­te­gi koh­tu­pret­se­den­ti po­le­vat. Usun, et loeb ka taht­lus – me kõik oli­me nõus sel­li­se is­tun­gi pi­da­mi­se vii­si­ga ning soo­vi­si­me ot­su­seid vas­tu võt­ta. Kuid ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­dus üt­leb, et vo­li­ko­gu is­tung peab ole­ma kõi­gi­le ava­lik. Ku­na me se­da in­ter­ne­ti­koo­so­le­ku pu­hul ta­ga­da ei suut­nud, kuu­lu­ta­si­me is­tun­gi kin­ni­seks. Seda võib teha, kui poolt on kaks korda rohkem liikmeid kui vastu.“

Vo­li­ko­gu is­tun­gi ee­lõh­tul teh­ti proo­vi­koo­so­lek.

„Soo­vi­si­me ol­la kind­lad, et kõi­gi mik­ro­fo­nid ja kaa­me­rad töö­ta­vad ning näe­me ja kuu­le­me üks­teist. Pal­jud meist po­le kaa­me­raid eri­ti ka­su­ta­nud ning taht­si­me üle kont­rol­li­da, kui­das si­de toi­mib, et ei peaks is­tun­gi ajal hak­ka­ma teh­ni­lis­te prob­lee­mi­de­ga te­ge­le­ma. Sel­gi­ta­si­me ka, kui­das sel­li­ses for­maa­dis koo­so­le­ku pu­hul esi­ta­da kü­si­mu­si ja toi­mub hää­le­ta­mi­ne. Lep­pi­si­me kok­ku, et kel­lel on kü­si­mu­si, saa­dab need eel­ne­valt.“

Jaa­nus Ka­lev li­sas, et en­ne is­tun­git mu­ret­ses vei­di, kui­das see õn­nes­tub, kuid läks ül­la­ta­valt häs­ti: „Teh­ni­li­selt nä­gi asi väl­ja nii, et ar­vu­tiek­raa­nil olid kor­ra­ga nel­ja ini­me­se pil­did. Kes pa­ras­ja­gu rää­ki­ma hak­kas, sel­le pilt ku­va­ti ek­raa­ni­le. Ku­na pilt il­mus ek­raa­ni­le aja­vii­be­ga, ei pii­sa­nud üks­nes sel­lest, kui vas­ta­ti ühe sõ­na­ga. Sel­le­pä­rast pa­lu­sin kõ­ne­le­da pi­ke­malt, et oleks nä­ha, kes rää­gib. Näi­teks: „Mi­na see ja see olen sel­le eel­nõu poolt.“ Siis jõu­dis ka rää­ki­ja pilt ek­raa­ni­le.“

Vo­li­ko­gu vir­tuaal­ne koo­so­lek ku­ju­nes pi­sut pi­ke­maks, kui oleks ol­nud reaal­selt kok­ku saa­des, ku­na nii päe­va­kor­ra kin­ni­ta­mi­se kui mää­ru­se eel­nõu­de pu­hul kü­sis vo­li­ko­gu esi­mees igalt osa­le­jalt per­so­naal­selt, kas ta on nen­de vas­tu võt­mi­se poolt ning kõik 18 vo­li­nik­ku vas­ta­sid üks­haa­val.

Kui­gi vo­li­ko­gu is­tung kuu­lu­ta­ti kin­ni­seks, ku­na pol­nud või­ma­lik ta­ga­da, et see oleks kõi­gi­le ava­lik, ot­sus­ta­ti vo­li­ko­gu pro­to­koll ava­li­kus­ta­da. See on kät­te­saa­dav Ani­ja val­la ko­du­le­hel do­ku­men­di­re­gist­ris.

Re­ne Kaa­lo mär­kis, et oma­va­lit­sus­te IT-la­hen­du­sed on jää­nud aja­le jal­gu, kuid Ani­ja val­la­vo­li­ko­gul võt­tis vaid kaks päe­va, et alus­ta­da kaug­tööd vee­bi­ra­ken­du­se abil. Esi­me­sel vir­tuaal­sel is­tun­gil le­pi­ti kok­ku, et ka järg­mi­sed ko­mis­jo­ni­de koo­so­le­kud toi­mu­vad sa­mas kesk­kon­nas, sa­mu­ti vo­li­ko­gu 16. ap­ril­li is­tung.

„Jul­gen se­da prae­gu­ses eri­olu­kor­ras soo­vi­ta­da küll. Vo­li­ko­gu ja va­lit­sus on täht­sad tööor­ga­nid ning kui tu­lek­si­me reaal­selt kok­ku ning ühel ini­me­sel on vii­rus, võib juh­tu­da, et ka­he nä­da­la pä­rast ei ole vo­li­ko­gu ega va­lit­sus enam töö­või­me­li­sed. Ohu eli­mi­nee­ri­mi­seks ja ini­mes­te ter­vi­se hoid­mi­seks on vee­bi­koo­so­lek täies­ti töö­tav või­ma­lus,“ lau­sus Jaa­nus Ka­lev.

Vo­li­ko­gu is­tun­gid Raa­si­kul, Kuu­sa­lus, Lok­sal
Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu ko­gu­nes lin­naee­lar­ve kin­ni­ta­mi­seks is­tun­gi­le eel­mi­se nel­ja­päe­va, 26. märt­si õh­tul. Is­tung toi­mus Lok­sa kul­tuu­ri­kes­ku­se saa­lis, mis on suu­rem, kui lin­na­va­lit­su­se saal. Too­lid olid saa­li sea­tud üks­tei­sest vä­he­malt ka­he meet­ri kau­gu­se­le ning iga­le osa­le­ja­le ja­ga­ti näo­mask.

Lin­na­pea Vär­ner Loots­mann kom­men­tee­ris, et ehk­ki ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mist on an­tud hin­nang või­ma­li­ke vir­tuaal- ja e-is­tun­gi­te koh­ta erio­lu­kor­ra tin­gi­mus­tes, siis sea­du­ses sel­li­seid või­ma­lu­si po­le ning ee­lis­ta­ti pi­da­da is­tun­git ta­va­pä­ra­sel moel, jär­gi­da ohu­tus­nõu­deid.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu po­le veeb­rua­ris ega märt­sis koos käi­nud. Vo­li­ko­gu esi­mees Mar­gus Soom saa­tis sel es­mas­päe­val kut­sed is­tun­gi­le, mis toi­mub Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas kuu aja pä­rast – 30. ap­ril­lil kell 12. Kaas­kir­jas sel­gi­tab ta, et seo­ses erio­lu­kor­ra­ga ja sel­lest tu­le­ne­va­te kor­ral­dus­te­ga lük­kab märt­si­kuu is­tun­gi eda­si. Ta pa­lub Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­sel ta­ga­da is­tun­gi ohu­tu lä­bi­vii­mi­ne ning in­ter­ne­ti­kesk­kon­da­de VO­LIS ja Zoom või muu­de sel­lis­te kesk­kon­da­de ka­su­ta­mi­se või­ma­lus. Sa­mas on li­sa­tud, et erio­lu­kor­rast tu­le­ne­valt võivad vo­li­ko­guis­tun­gi kor­ral­dus­li­kud as­jao­lud muu­tu­da.

Mar­gus Soom üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ta on su­hel­nud paa­ri­küm­ne oma­va­lit­sus­ju­hi­ga ja leiab, et sel vii­sil on või­ma­lik is­tun­git lä­bi viia kõi­ge ohu­tu­ma­na: „Saat­sin kut­se va­ra­kult, et val­la­va­lit­sus jõuaks lä­bi­vii­mist kor­ral­da­da. Me ei jä­ta is­tun­git ära, vaid see lük­kub eda­si.“
Vahetult enne Sõnumitooja trükkiminekut jõudis toimetusse info, et 10 vallavolinikku allkirjastasid pöördumise Kuusalu vallavolikogu esimehele, et ta kutsuks volikogu istungi kokku tulevaks kolmapäevaks, 8. aprilliks ning kutsed istungile saadaks hiljemalt käesoleva nädala reedel. Volinikud lisavad pöördumises, et juhul, kui kutset ei väljastata, kutsuvad istungi kokku ise. Pöördumises on ka istungi päevakord teemadega, mille otsustamiseta ei saa volinike hinnangul vald normaalselt toimida. Pöördumine oli lehe trükiajaks ametlikult esitamata.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu is­tung on tei­si­päe­val, 7. ap­ril­lil ka­vas lä­bi viia sa­mu­ti vee­bi­koo­so­le­ku­na. Vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka üt­les, et sel­leks on plaan ka­su­ta­da kesk­kon­da Zoom, mi­da on ka val­la­va­lit­sus ka­su­ta­nud oma koo­so­le­ku­te lä­bi­vii­mi­seks. Sel nä­da­lal viiak­se sa­mas kesk­kon­nas es­ma­kord­selt lä­bi vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de koo­so­le­kud.

„Ole­me vo­li­ko­gu liik­me­te­le pak­ku­nud väl­ja või­ma­lu­se, kes soo­vib, võib val­la­maj­ja ko­ha­le tul­la. Ena­mik on öel­nud, et ei tu­le. Mi­na kui koo­so­le­ku lä­bi­vii­ja lä­hen,“ sõ­nas ta.

Eelmine artikkelAru­kü­la põ­hi­koo­li võist­kond või­tis Mr Pritt mi­ni­kä­si­pal­li­män­gud koo­lis fi­naal­tur­nii­ri
Järgmine artikkelKaks kar­mi nä­da­lat