Aru­kü­la par­gi­tee re­mon­ti­ja va­li­tud

226
Aruküla.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kin­ni­tas es­mas­päe­val, 20. juu­lil toi­mu­nud is­tun­gil Aru­kü­la ale­vi­ku Jaa­ma tee äär­se par­gi­tee re­mon­ti­jaks Inf­ra­Road OÜ. Töö­de mak­su­mus on 38 113,40 eu­rot il­ma käi­be­mak­su­ta, koos käi­be­mak­su­ga 45 736,08 eu­rot. Pak­ku­jaid oli 5, kal­leim pak­ku­mi­ne oli 56 390 eu­rot käi­be­mak­su­ta. Raa­si­ku val­la ra­han­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja, val­la­va­lit­su­se lii­ge Eve­lyn Vel­berk kom­men­tee­ris, et han­ge oli ak­tiiv­se osa­võ­tu­ga ja tu­le­mus hea: „Võit­jaks osu­tu­nud fir­ma on oma vald­kon­nas ko­ge­nud ja loo­da­me, et hind on rea­list­lik. Pärast rii­gi­han­ke tu­le­mus­te vaid­lus­ta­mi­se ko­hus­tus­likku aega, mis on 5 töö­päe­va ot­su­se ava­li­kus­ta­misest, saa­me võit­ja­ga sõl­mi­da töö­võ­tule­pin­gu. Koos pargitee remondiga rajatakse Arukülla esimene ülekäigurada.“