Aruküla hoovijuttudel jagasid oma lugusid piirkonna väikeettevõtjad

68
Hoovijuttude sarja viimasel, Arukülas toimunud kohtumisel rääkisid oma teekonnast ettevõtjaks ja vastasid võõrustaja JUTA ASUJA küsimustele RAILI MÄGI Kuusalu OÜst Kaine Kärbes, Arukülas elav Hobukeskuse omanik KRISTINA LÄTTI ning Arukülas loodud OÜ Kiigesellid omanik MIRKO MIILITS.

Möö­du­nud nä­da­lal lõp­pes Aru­kü­la hoo­vi­jut­tu­de sa­ri, mil­le kesk­mes oli et­te­võt­lus – au­gus­tis kord nä­da­las toi­mu­nud kok­ku­saa­mi­stel rää­ki­sid oma tee­kon­nast ja and­sid kuu­la­jai­le nõu et­te­võt­jad. Li­saks koh­tu­mis­te­le pea­lin­na et­te­võt­li­ke­ ini­mes­te­ga olid vest­lu­sõh­tud ka Raa­si­ku val­la ja naa­ber­val­da­de Kuu­sa­lu ja Ani­ja väi­ke-et­te­võt­ja­te­ga.

Ne­li esi­mest hoo­vi­jut­tu­de õh­tut toi­mu­sid Aru­kü­la ko­du­aeda­des. Esi­me­sel koh­tu­mi­sel rää­kis aas­ta in­ves­tor 2023 Kat­ri Tel­ler, kui­das jõu­dis pä­rast pank­rot­ti fi­nants­va­ba­du­se­ni. Nä­dal hil­jem kõ­ne­les tu­vi mas­ki ta­ha pei­tuv in­ves­tor ja blo­gi­ja Ra­hak­ratt ra­ha pai­gu­ta­mi­sest kin­nis­va­ras­se. Kol­man­dal kor­ral ja­gas müü­gi­koo­li­ta­ja Ki­vi­selg müü­gi­nip­pe ja -trik­ke ning an­dis soo­vi­tu­si, kui­das et­te­võ­tet käi­vi­ta­da.

Tänavustele hoovijuttudele pandi punkt Anija vallas Nõmbra metsarestoranis. Selle loomisest kõneles üks omanik INDREK LEHT (paremal). Foto Marge Aasalaid

Ka­hel vii­ma­sel kor­ral olid kok­ku­saa­mi­sed ko­ha­li­ke et­te­võt­ja­te ja et­te­võt­li­ke­ga. 22. au­gus­til olid oma või­tu­dest ja kao­tus­test et­te­võt­lus­maas­ti­kul kut­su­tud rää­ki­ma Rai­li Mä­gi Kuu­sa­lu val­las te­gut­se­vast OÜst Kai­ne Kär­bes, Aru­kü­las elav Kris­ti­na Lät­ti, kel on rat­sa­va­rus­tu­se e-pood ja kaup­lus Tal­lin­nas, ning Aru­kü­la pe­re­fir­ma OÜ Kii­ge­sel­lid oma­nik Mir­ko Mii­lits. Hoo­vi­ju­tud lõp­pe­sid möö­du­nud nä­da­lal väl­ja­sõi­du­ga Ani­ja val­da Nõmb­ra met­sa­res­to­ra­ni, kus võõ­rus­ta­sid oma­ni­kud Ind­rek Leht ja El­le­ry Po­well.

„Kui meil on en­da piir­kon­nas äge­daid ini­me­si, miks siis ai­nult väl­jast esi­ne­jaid tuua,“ sõ­nas hoo­vi­jut­tu­de üks kor­ral­da­ja Ju­ta Asu­ja.

Ta li­sas, et po­le mõ­tet kut­su­da et­te­võt­lu­se­ga al­les alus­ta­da plaa­ni­va­te ini­mes­te­le rää­ki­ma et­te­võt­jaid, kes on ju­ba vä­ga pal­ju saa­vu­ta­nud: „Nad tun­du­vad ena­mas­ti kau­ged ja kät­te­saa­ma­tud, väi­ksemad ko­ha­li­kud te­gi­jad või­vad mõ­ju­da pal­ju ins­pi­ree­ri­va­malt ja jul­gus­ta­va­malt.“

Ne­li ko­ha­lik­ku et­te­võt­jat
22. au­gus­til Aru­kü­las oma et­te­võt­lus­ko­ge­mu­si ja­ga­nud piir­kon­na et­te­võt­jad jutustasid, kui­das ja miks jõud­sid oma et­te­võt­te loo­mi­se­ni, mis oli alus­ta­mi­se juu­res kõi­ge kee­ru­li­sem, kui­das jõud­sid oma esi­me­se ja kui­das järg­mis­te klien­ti­de­ni, mil­li­seid vi­gu on nad tei­nud ja mil­li­seid õp­pe­tun­de neist saa­nud, mis on nen­de et­te­võ­te­te prae­gu­sed suu­ri­mad väl­ja­kut­sed. Ja­ga­sid ka soo­vi­tu­si et­te­võt­lusega alustada plaa­ni­va­te­le ini­mes­te­le.

Rai­li Mä­gi Kuu­sa­lu val­la et­te­võt­test Kai­ne Kär­bes ju­tus­tas, et al­ko­ho­li­va­bu kok­tei­le pak­kuv ränd­baar tek­kis te­ma en­da va­ja­du­sest – kui käis kont­ser­ti­del-üri­tus­tel, ei pa­ku­tud seal juua mi­da­gi, mi­da ta oleks taht­nud. 2019. aas­tal loo­dud ränd­baar käis esi­me­sel aas­tal ühel üri­tu­sel, tänavu on al­ko­va­bu kok­tei­le müü­dud 27 üritusel.

Kris­ti­na Lät­ti alus­tas et­te­võt­lust 12 aas­tat ta­ga­si vee­bi­poe­ga. Ho­bu­kes­kus sai al­gu­se sel­lest, et li­saks ho­bus­te­le on tal hu­vi ka kä­si­töö vas­tu ning plaa­nis ha­ka­ta ho­bus­te­le tek­ke te­ge­ma. Kui sai aru, et Hii­na oda­va too­dan­gu­ga võis­tel­da ei jak­sa, hak­kas esial­gu ühe vä­lis­fir­ma rat­sa­va­rus­tust maa­le too­ma.

„Kui ta­ha­te oma et­te­võt­te­ga alus­ta­da, ja­ga­ge see suur asi väi­kes­teks amp­su­deks ning teh­ke igal hom­mi­kul üks amps ära. Se­da­si lii­gu­te samm-sam­mult oma ees­mär­gi poo­le,“ soo­vi­tas ta.

Mir­ko Mii­lits li­sas: „Ja leid­ke tei­si, kes on sel­le tee­kon­na ju­ba lä­bi tei­nud või sar­nas­te hu­vi­de­ga ini­me­si või mõ­ni men­tor- või et­te­võt­lusk­lu­bi, ins­pi­ree­ri­vaid koh­ti on pal­ju. Näi­teks meie sai­me Kii­ge­sel­li­de­ga alus­ta­mi­sel tu­ge loo­mein­ku­baa­to­rist.“

Kii­ge­sel­lid, mis nüüd hak­kab te­ge­vust lõ­pe­ta­ma, kas­vas Mir­ko Mii­lit­sa sõ­nul väl­ja oma pe­re va­ja­du­sest – las­te­le oli va­ja män­guas­ja, mil­lel tur­ni­da nii, et see ko­he kat­ki ei lä­heks. Põ­ran­da­kii­ge idee tu­li ta abi­kaa­sal. Nen­de kä­si­töö­kii­ke­de vas­tu oli hu­vi al­gu­ses vä­ga suur, kuid nüüd­seks on Ees­ti turg am­men­du­nud.

Nõmb­ra met­sa­res­to­ra­ni oma­ni­kud Ind­rek Leht ja El­le­ry Po­well pak­ku­sid hoo­vi­jut­tu­dest osa­võt­nu­te­le met­sa­saa­dus­test söö­ke-joo­ke ning jul­gus­ta­sid neid sa­mu­ti nii-öel­da oma as­ja aja­ma.

Tei­ne kord, sa­mad te­gi­jad
Hoo­vi­jut­tu­de sa­ri toi­mus Raa­si­ku val­las es­ma­kord­selt kaks aas­tat ta­ga­si. Ka siis olid kor­ral­da­jad Ju­ta Asu­ja ja Mar­ge Aa­sa­laid. Tookord oli pea­tee­ma in­ves­tee­ri­mi­ne. Mit­med edu­kad in­ves­to­rid käi­sid kor­da­möö­da nii Aru­kü­la kui Raa­si­ku koduaedades hu­vi­lis­te­le rää­ki­mas, kui­das jõud­sid in­ves­tee­ri­mi­se­ni ja kui­das on sellega se­ni läi­nud ning ja­ga­sid nõuan­deid.
Möö­du­nud aas­tal kor­ral­da­sid Ju­ta Asu­ja ja Mar­ge Aa­sa­laid Kalesil in­ves­tee­ri­mis­fes­ti­va­li. Tä­na­vu ot­sus­ta­ti taas te­ha hoo­vi­jut­tu­de sa­ri, mille foo­kuses oli see­kord et­te­võt­lu­s.

„Meil on Aru­kü­las in­ves­tee­ri­mis­hu­vi­lis­te mas­ter­mind-grupp, kel­le­ga käi­me kord kuus koos. Ae­g-a­jalt on seal seal ker­ki­nud et­te­võt­lu­se tee­ma. See köi­dab ka meid ning soo­vi­si­me nä­ha, kas meie ko­gu­kon­nas on ini­me­si, kes on et­te­võt­lu­se­ga alus­ta­mi­sest hu­vi­ta­tud,“ põh­jen­das Ju­ta Asu­ja.

Hoo­vi­jut­tu­de õh­tuid kü­las­tasid käesoleval aastal augusti igal teisipäeval kesk­mi­selt 35-40 ini­mest, väl­ja­sõi­dul Met­sa­res­to­ra­ni käis 25.

„Ku­na see­kord olid mõ­ned hoo­vi­ju­tud roh­kem in­ves­tee­ri­mi­sest, tei­sed et­te­võt­lu­sest, sai va­li­da, kumb roh­kem hu­vi pa­kub. Um­bes poo­led kuu­la­jaist osa­le­sid kõi­gil kor­da­del,“ sõ­nas Ju­ta Asu­ja.

Ta ar­vas, kui on soo­vi­jaid, võiks Aru­kü­las edas­pi­di luua ka väi­ke­se et­te­võt­lus­hu­vi­lis­te gru­pi, kes saaks ha­ka­ta oma­va­hel ko­ge­mu­si va­he­ta­ma ning üks­teist toe­ta­ma ja in­nus­ta­ma.

Eelmine artikkelAru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se en­di­ne di­rek­tor MAL­LE JAA­KO: „Pää­su­lind on ol­nud mi­nu elu­töö.“
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la aren­gu­ka­va pro­jekt on ava­li­kus­ta­tud