Arukülas tutvustati uue alajaama KSH programmi

1372

Neljapäeval, 16. juunil oli Raasiku vallamajas Aruküla alajaama keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)  programmi avalik arutelu.

Aprillis algatas Raasiku vallavolikogu Eesti Energia tütarettevõtte OÜ Põhivõrk taotlusel Aruküla uue alajaama detailplaneeringu. Uut alajaama kavandatakse, kuna  1967. aastal ehitatud, on vananenud ega vasta tänapäevastele keskkonnanõuetele.

Raasiku vallavalitsus algatas detailplaneeringu juurde keskkonnamõjude strateegilise hindamise, kuna planeeringuala on suur ning sinna kavandatakse tegevust, millel on olulised mõjud keskkonnale. Enne planeeringu algatamist sooviti, et arendaja küsiks nõusoleku maaomanikelt, kelle maid hakkab planeering hõlmama. Maaomanikega sõlmiti notariaalsed lepingud maade loovutamise kohta.

Uut alajaama kavandatakse Järsi külla, umbes 4 hektari suurusele alale põllule, mis asub Lagedi-Aruküla-Peningi maantee ääres praeguse alajaama ja vene kiriku vahelisel alal. Maa-ala valikul arvestati perspektiivsete liinide ja trafode lisamise vajadusega tulevikus. Müra tekitavate jõutrafode ümber ehitatakse müratõkke ekraanid. Uue alajaama rajamisega tõstetakse pinge­klassi 220 kV-lt 330 kV-le ja uuendatakse täielikult alajaama seadmed. Tööd on kavandatud aastatele 2010-2013. Paikset personali alajaama ei tule, toimub kaugjuhtimine.

Kogu planeeritav ala on kokku umbes 80 hektari suurune. Kavas on ehitada ka uued 330 kV kõrgepingeliinid Vaidast Arukülani. Elektriliinide rajamine toimub kahes etapis, lõpptähtaeg on 2015. aasta. 330 kV võrgu kaudu toimub elektrienergia ülekanne Narva elektrijaamadest üle Eesti ka Soome ning ühendused Läti ja Venemaaga. Aruküla alajaam on Harku ja Kiisa kõrval üks kolmest alajaamast, millest toimub Tallinna varustamine elektriga. 

Raasiku vallas on kõrgepingeliinide asukoht heaks kiidetud. Vallavalitsuse maakorraldaja Anne Varbla sõnul eelistati võimalust, et trassid kulgeksid võimalikult kaugel elamumaadest ning Natura-aladest. Kaks uut kõrgepingeliini tulevad maantee ja Leivajõega risti ning lähevad üle jõe Rae valla territooriumile.

„Meil lähevad liinid üle lageda põllu, ei kahjusta ühtki loodusobjekti ega tohiks häirida inimtegevust,“ ütles ta.

Keskkonnamõjude strateegilise hindamise programmi avalikul arutelul Raasiku vallamajas olid lisaks vallavalitsuse esindajaile kohal arendaja, OÜ Elering, detailplaneeringu koostaja, AS Eesti Energia Võrguehitus ning KSH koostaja, ASi Maves esindaja. Ühtki maaomanikku ega teisi kohalikke elanikke arutelul ei osalenud.

KSH käigus hinnatakse uue alajaama ja trasside rajamise mõju metsale, loodusressurssidele, kaitseväärtuslikele objektidele, sealhulgas Natura aladele, mõju pinnasele ja maakasutusele, lisaks alajaama tööst tulenevat müra, elektromagnetkiirgust, mõju maavarade kasutamisele ning liinide visuaalset sobivust maastikku.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu on planeeritud 30. septembriks.

Esmaspäeval, 20. juulil tutvustati Raasiku vallavalitsuse istungil ka alajaama ja liini­trasside detailplaneeringu eskiisi. 

Eelmine artikkelKui kaugel on Kuusalu valla ja Loksa linna ühinemisläbirääkimised?
Järgmine artikkelVargus Raasiku alajaamas