Aru­pä­ri­mi­ne Kuu­sa­lu val­la­ma­ja uu­te töö­ta­ja­te koh­ta

998

PARANDATUD: 26. septembri Sõnumitoojas ilmunud loos „Arupärimine Kuusalu vallamaja uute töötajate kohta“ olid eksitavalt sõnastatud kaks lauset, õiged laused:
„Maarja Metstak vastas olulise osas esitatud nõuetele.“
„Monika Salu teatas teabenõude ja arupärimise vastuses, et edastada saaks ainult kandidaatide nimed, sest vastavalt avaliku teabe seadusele tuleb seada juurdepääsupiirang isikuandmetele, mille avalikustamine kahjustaks oluliselt isiku eraelu puutumatust.“

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge ja en­di­ne val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du esi­tas vo­li­ko­gu 4. sep­temb­ri is­tun­gil suu­li­selt ja ka kir­ja­li­kult aru­pä­ri­mi­se uue­le val­la­va­ne­ma­le Mo­ni­ka Sa­lu­le.

Aru­pä­ri­ja tõ­des, et vii­mas­tel kuu­del on Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se töö­ta­ja­te hul­gas toi­mu­nud mit­meid muu­tu­si ja lau­sa nii pal­ju, et kaht­lu­se all on Kuu­sa­lu val­la või­me­kus oma ko­hus­tu­si täi­ta.

Ta kü­sis, kas val­la­sek­re­tä­ri ja fi­nant­sis­ti vär­ba­mi­seks oli moo­dus­ta­tud ko­mis­jon ning mil­li­sed olid kri­tee­riu­mid, mil­le põh­jal hin­na­ti kan­di­daa­ti­de so­bi­vust.

„Mis põh­ju­sel fi­nant­sis­ti vär­ba­mis­kuu­lutu­ses esi­ta­tud nõu­deid ei jär­gi­tud Maar­ja Mets­ta­ki fi­nant­sis­tiks va­li­mi­sel? Kas val­la­va­ne­ma ar­va­tes on il­ma vas­ta­va ha­ri­du­se­ta ja fi­nant­sis­ti ko­ge­mu­se­ta ini­me­se ni­me­ta­mi­ne ame­ti­ko­ha­le Kuu­sa­lu val­la­le pa­rim la­hen­dus? Mis põh­ju­sel ni­me­ta­ti Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tä­riks Üks Kuu­sa­lu Vald ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Lii­sa Ojan­gu, kel­lel puu­dub ko­ge­mus tööks val­la­sek­re­tä­ri­na, kui kan­di­dee­ri­ja­te hul­gas oli ka isi­kuid, kel­lel oli nii nõu­tav ha­ri­dus kui ka vas­tav tööa­la­ne ko­ge­mus?

Kui­das suh­tu­te po­lii­ti­lis­te ee­lis­tus­te põ­hi­lis­se vär­ba­mis­poltii­ti­kas­se Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­ses?“ kü­sis Ur­mas Kirt­si.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu edas­tas vas­tu­se aru­pä­ri­mi­se­le möö­du­nud nä­da­lal, 18. sep­temb­ril.
„Tead­ma­ta, mil­lis­te ko­hus­tus­te täit­mi­ne on kaht­lu­se al­la sat­tu­nud, ei ole mul või­ma­lik an­da hin­nan­gut. Pa­lun aru­pä­ri­jal esi­ta­da juh­tu­mid, mis on alu­seks kaht­lu­se­le,“ kom­men­tee­ris Mo­ni­ka Sa­lu aru­pä­ri­ja väi­det ning vas­tas, et ko­mis­jon oli va­li­mi­seks moo­dus­ta­tud. Kan­di­daa­ti­de so­bi­vu­se kri­tee­riu­mid olid tööa­la­ne või­me­kus, ha­ri­dus­li­kud ja ko­ge­mus­li­kud eel­du­sed tööks, või­me­kus osa­le­da muu­da­tus­te juh­ti­mi­ses, ise­sei­sev üle­san­ne­te la­hen­da­mi­se või­me­kus, so­bi­vad isi­kuo­ma­du­sed koos­tööks ole­ma­so­le­va ja muu­tu­va mees­kon­na­ga.

„Maar­ja Mets­tak vas­tas olu­li­se osas esi­ta­tud nõue­te­le. Et ta­ga­da Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se või­me­kus oma ko­hu­seid täi­ta, oli ko­mis­jo­ni üks­meel­ne ot­sus vär­va­ta Maar­ja Mets­tak kat­se­a­ja­ga 4 kuud. Pa­lun täp­sus­ta­da kü­si­must, et mil­li­se­le ame­ti­ko­ha­le tu­leb val­la­va­ne­mal an­da hin­nang töö­ko­ge­mu­se­ta ini­me­se ni­me­ta­mi­se osas ja mil­lis­te mõõ­di­ku­te alu­sel hin­nang koos­ta­da. Ju­hul, kui on pee­tud sil­mas Maar­ja Mets­ta­ki vär­ba­mist, siis in­for­mee­rin, et Maar­ja Mets­tak omab va­ja­lik­ku ha­ri­dust ning jät­kab oma õpin­guid ma­gist­ran­tuu­ris, ta on se­ni kest­va kat­sea­ja jook­sul tõen­da­nud oma või­me­kust tööü­le­san­ne­te in­no­va­tiiv­se, ees­mär­gi­pä­ra­se ja edu­ka la­hen­da­ja­na,“ kir­ju­tas val­la­va­nem.

Lii­sa Ojan­gu val­la­sek­re­tä­riks ni­me­ta­mi­se koh­ta vas­tas Mo­ni­ka Sa­lu, et Ees­ti Va­ba­rii­gi põ­hi­sea­dus kee­lab inimes­te disk­ri­mi­nee­ri­mi­se po­lii­ti­lis­te ee­lis­tus­te ja/või or­ga­ni­sat­sioo­ni­des­se kuu­lu­mi­se, soo ja muu­de tao­lis­te pa­ra­meet­ri­te alu­sel: „Kuu­sa­lu val­la edu­ka aren­gu ta­ga­mi­seks tu­leb töö­ta­ja­te vär­ba­mi­sel läh­tu­da komp­leks­sest või­me­ku­se, pä­de­vu­se ja kom­pe­tent­si­de koos­lu­sest. Ar­hai­li­sed mee­to­did ja kit­sad kri­tee­riu­mid on oma aja ära ela­nud ning tões­ta­nud või­me­tust ta­ga­da tä­na­päe­vast töö­kul­tuu­ri ja pa­ri­maid tu­le­mu­si.“

Po­lii­ti­lis­tes­se ee­lis­tus­tes­se suh­tu­mist puu­du­ta­va­le kü­si­mu­se­le vas­tas val­la­va­nem, et ku­na ala­tes tä­na­vu 6. juu­nist ei ole sel­list po­lii­ti­kat ra­ken­da­tud, võiks väi­test jä­rel­da­da, et te­gu on kü­si­ja­pool­se ee­lis­tu­se­ga: „On tões­ti ka­het­sus­väär­ne, kui eel­mi­ne val­la­va­nem on sel­list po­lii­ti­kat ra­ken­da­nud. Pean po­lii­ti­lis­te ee­lis­tus­te põ­hist vär­ba­mist tau­ni­mis­väär­seks. Nii, na­gu ma ei pool­da po­lii­ti­lis­te ee­lis­tus­te täht­sus­ta­mist, pean sa­ma­võrd olu­li­seks ka, et kan­di­daa­ti ei eli­mi­nee­ri­taks te­ma po­lii­ti­lis­te või muu­de ee­lis­tus­te põh­jal, väl­jaar­va­tud rii­gi­vas­ta­ne te­ge­vus.“

Ur­mas Kirt­si pa­lus aru­pä­ri­mi­ses li­sa­da vas­tu­se­le ka fi­nant­sis­ti ja val­la­sek­re­tä­ri kon­kurs­si­del osa­le­nud kan­di­daa­ti­de CVd ja mo­ti­vat­sioo­ni­kir­jad, mi­da soo­vis 13. au­gus­til esi­ta­tud tea­be­nõu­de­ga. Monika Salu teatas teabenõude ja arupärimise vastuses, et edastada saaks ainult kandidaatide nimed, sest vastavalt avaliku teabe seadusele tuleb seada juurdepääsupiirang isikuandmetele, mille avalikustamine kahjustaks oluliselt isiku eraelu puutumatust. And­me­kait­se ins­pekt­sioo­ni sei­su­koht on, et isi­ku ha­ri­dus­käik, ka lõ­pe­ta­tud ha­ri­du­sa­su­tus, eria­la ja lõ­pe­ta­mi­se aas­ta, töö­käik ja te­ma os­ku­si ise­loo­mus­ta­vad and­med kuu­lu­vad sel­lis­te and­me­te hul­ka.

Val­la­va­nem lu­bas, kui Ur­mas Kirt­si sel­gi­tab, kui­das kü­si­tud and­med on va­ja­li­kud vo­li­ko­gu liik­me tööks, saab ta kok­ku­le­pi­tud ajal val­la­ma­jas nen­de­ga tut­vu­da.

Eelmine artikkelPolitseikroonika
Järgmine artikkelMerevald Kuusalu