Aru­kü­las tu­leb ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­nip­ro­jek­ti uus lii­tu­mis­kü­sit­lus

1406

Val­la­va­lit­sus ja -vo­li­ko­gu on sei­su­ko­hal, et KI­Ki ja kes­kon­na­mi­nis­tee­riu­mi nõud­mi­se­ga tu­leb ar­ves­ta­da ning ÜVK tu­leb Aru­kü­las te­ha kõik kor­ra­ga, mit­te etap­pi­de­na.

Aas­ta­küm­neid ühis­vee­vär­ki- ja ka­na­li­sat­sioo­ni oo­da­nud Aru­kü­la ela­ni­kud või­vad saa­da sel­le tu­le­val aas­tal – kui kõik lä­heb plaa­ni­pä­ra­selt, toe­tab Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus (KIK) kor­ra­ga ko­gu ale­vi­ku ÜVK väl­ja ehi­ta­mist ja amor­ti­see­ru­nud to­rus­ti­ku väl­ja va­he­ta­mist.
Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus ning kesk­kon­na­mi­nis­tee­rium on soo­vi­ta­nud ehi­ta­da Aru­küla ÜVK välja 2018. aas­tal, mit­te kol­mes eta­pis, na­gu näeb et­te val­la ÜVK aren­da­mi­se ka­va. See eel­dab val­la omao­sa­lust um­bes 350 000 eu­rot, vo­li­ko­gu ot­sust ning val­la­va­lit­su­se­le üle­san­de and­mist lisada in­ves­tee­ring val­la ee­lar­vest­ra­tee­giasse. Val­la­va­ne­m Raivo Uukkivi sõ­nul eel­dab see tõe­näo­li­selt lae­nu võtmist, vähe­malt in­ves­tee­rin­gu osa­li­seks kat­mi­seks.
ÜVK­ga seon­duv oli arut­lu­sel vo­li­ko­gu möö­du­nud nä­da­la is­tun­gil. Val­la­va­nem rää­kis, pä­rast se­da, kui sel­gus nõud­mi­ne, et KI­Kist saab toe­tus­ra­ha vaid ko­gu pro­jek­ti kor­ra­ga te­ge­mi­sel, on val­la­va­lit­sus ja val­la vee-et­te­võt­ja Ra­ven te­ge­vu­si kaar­dis­ta­nud ning ko­gu Aru­kü­la reo­vee­ko­gu­mi­sa­lal ka­na­li­sat­sioo­ni väl­ja ehi­ta­mi­seks tu­leks ra­ja­da 465 ka­na­li­sat­sioo­ni lii­tu­mis­punk­ti. OÜ Kesk­kon­nap­ro­jekt on aas­taid ta­ga­si koos­ta­nud Ra­ve­ni tel­li­mu­sel eelp­ro­jek­ti um­bes poo­le­le ko­gu ehi­tus­ma­hust, üle­jää­nud osa koh­ta on teh­ni­li­ne la­hen­dus ai­nult ÜVK aren­da­mi­se ka­va ta­san­dil.
Lii­tu­mis­soo­vi­de osas on saa­de­tud kü­sit­lus 192 kin­nis­tu oma­ni­ke­le, po­si­tiiv­selt on vas­ta­nud 149 oma­nik­ku ehk 78 prot­sen­ti. Kok­ku on aga plaa­nis ra­ja­da 465 ka­na­li­sat­sioo­ni lii­tu­mis­punk­ti.
KI­Ki­le aga uue, ko­gu ma­hus taot­lu­se esi­ta­mi­se eel­dus on taas vä­he­malt 60 prot­sen­ti kin­nis­tu­te oma­ni­ke nõu­so­lek lii­tu­mi­seks. See­ga tu­leb val­la­va­ne­ma sõ­nul te­ha uus kü­sit­lus: „Eel­da­des, et se­ni vas­ta­nu­te­le uue vor­mi ko­ha­seid kü­sit­lus­leh­ti ei ole va­ja saa­ta, tu­leb koos­ta­da 273 joo­nist ning need ela­ni­ke­le saa­ta.”
Ta li­sas, et te­gu on pro­jek­tee­ri­ja töö­ga, mil­le hin­na suu­rus­järk on 1600 eu­rot, aja­ku­lu kaks nä­da­lat. Kü­sit­lus­te saat­mi­seks ja vas­tus­te saa­mi­seks on pla­nee­ri­tud üks kuu.
Val­la­va­nem üt­les, et kui kü­sit­lu­se tu­le­mu­sel saa­dak­se üle 60 prot­sen­di kin­nis­tuo­ma­ni­ke nõu­so­lek, tu­leb te­ha KI­Ki­le ja kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mi­le pä­ring, kas nad akt­sep­tee­ri­vad taot­lu­se esi­ta­mist ka il­ma keh­ti­vat ÜVK aren­da­mi­se ka­va muut­ma­ta. Kui nad lu­ba­vad, tu­leb koos­ta­da uus teh­no­loo­gi­li­ne pro­jekt ko­gu­ma­hu­le, uus kesk­kon­na­mõ­ju­de hin­da­mi­se aruan­ne, uus fi­nant­sa­na­lüüs ja uus taot­lus. Sel­leks on pla­nee­ri­tud 6000 eu­rot ning 3 kuud. Ko­gu pro­jek­ti ehi­tus­mak­su­mus on um­bes 3,3 mil­jo­nit eu­rot, val­la omao­sa­lus 20 prot­sen­ti.
And­re Sepp juh­tis tä­he­le­pa­nu, et põ­hip­rob­leem on Aru­kü­la väik­sus, asu­la reo­vee­ko­gu­mi­sa­la jääb täp­selt 2000 inim­ek­vi­va­len­di pii­ril. Ta sõ­nas, et tar­bi­ja­le on kõi­ge olu­li­sem tea­da, mi­da toob ehi­tus kaa­sa te­ma ma­ja­pi­da­mi­se­le, kui suur hak­kab ole­ma reo­vee ära­juh­ti­mis­ta­su kant­meet­ri koh­ta ning kui­das rea­gee­ri­vad näi­teks ju­ba lii­tu­nud kor­ter­ma­ja­de ela­ni­kud, kel­le jaoks kva­li­ta­tiiv­set muu­da­tust ei tu­le, küll aga tõu­seb vee hind.
Val­la­va­nem vas­tas, et pro­jek­ti­ga min­nak­se eda­si ko­he, kui sel­gub, et 60 prot­sen­ti on nõus, ning tu­le­vas­te­le lii­tu­ja­te­le tu­leb au­salt ja ot­se olu­kor­rast rää­ki­da, et prae­gu on või­ma­lik ÜVK väl­ja ehi­ta­da Eu­roo­pa ra­ha­ga, edas­pi­di enam mit­te: „Po­le mõ­tet aru­ta­da, kas te­ha või mit­te. Aru­kü­la on 2000 ini­mek­vi­va­len­di­ga ala, sest li­saks ela­ni­ke­le on seal ala­ti ol­nud et­te­võt­lus, mil­le heit­vee­ko­gu­sed tei­sal­da­tak­se sa­mu­ti ini­mek­vi­va­len­ti­deks.”
Nii ko­mis­jo­nid kui val­la­va­lit­sus olid sei­su­ko­ha­l, et ku­na pa­re­mat la­hen­dust po­le, ei ole te­ge­ma­ta jät­mi­ne enam või­ma­lik. Val­la­va­nem kü­sis ar­va­must ka vo­li­ko­gult, kes oli sa­ma meelt.
Aru­kü­la reo­vee­ko­gu­mi­s­ala pin­da­la on 150 hek­ta­rit ning ini­mek­vi­va­lent üle 2000, mis tä­hen­dab, et sel­le suu­ru­se­ga reo­vee­ko­gu­mi­sa­lal oleks pi­da­nud riik vas­ta­valt Eu­roo­pa Lii­du nõud­mi­se­le vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­ti­ku väl­ja ehi­ta­ma 2010. aas­taks.
Aru­kü­la ühis­ka­na­li­sat­sioon hõl­mab prae­gu pea­mi­selt kor­ter­ma­ju ja toot­mi­süksu­si. Era­mu­te piir­kon­nas toi­mub val­da­valt reo­vee ko­gu­mi­ne ko­gu­mis­ma­hu­ti­tes­se. Ko­gu­mis­ma­hu­ti­te sei­su­kor­ra koh­ta Raa­si­ku val­la­va­lit­su­sel ning ko­ha­li­kul vee­-et­te­võttel täpne üle­vaa­de puu­dub.
Ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni­süstee­mi­ga ühen­da­tud piir­kon­nas on ole­ma­so­le­vad ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­ti­kud osa­li­selt amor­ti­see­ru­nud, mis­tõttu im­bub reo­ve­si osa­li­selt pin­na­ses­se. Suur­te sa­du­de ajal tun­gib ka­na­li­sat­sioo­ni­süstee­mi tõenäoli­selt sa­de­me­- ja pin­na­se­vett. Kok­ku on ale­vi­ku ise­vool­se ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­ti­ku ko­gu­pik­kus li­gi­kau­du 3 ki­lo­meet­rit, ka­na­li­sat­sioo­ni­süstee­mi va­nus on ku­ni 40 aas­tat.
Ühisveevärk on peaaegu kogu Arukülas olemas. See on rajatud pärast 1993. aasta sügisel juhtunud veereostust. Aruküla eramurajooni kaevudesse valgus mürgine õli 200 peret pidid om akaevud igaveseks sulgema. Põhjavette sattus õli kohaliku puidutööstuse kütusemahutist.