Aru­kü­las oli sport­lik ja si­se­mai­ne mui­nas­tu­le­de öö

1216
Kogu kahekilomeetrine ring oli valgustatud elava tulega. Foto Urmo Luts

Aru­kü­la män­ni­kus põ­le­sid 26. au­gus­ti õh­tul 450 õue­küü­nalt, tõr­vi­kud, LED-lam­bid ning kaks lõ­ket.

Mui­nas­tu­le­de ööl, lau­päe­val, 26. au­gus­til süü­da­ti pal­ju­des Ees­ti­maa pai­ka­des lõk­ked, küün­lad või tõr­vi­kud. Kui ena­mas­ti ko­gu­ne­ti mui­nas­tu­le­de ööd tä­his­ta­ma me­re äär­de, siis me­re­pii­ri­ta Raa­si­ku val­las sai mui­nas­tu­le­sid nau­ti­da Aru­kü­la män­ni­kus ter­vi­se­ra­jal.
Mui­nas­tu­le­de öö jook­su pea­kor­ral­da­jad Vel­lo Luts ja Vel­lo Te­der MTÜst Aa­ve Spor­dik­lu­bi rää­ki­sid, et mõ­te kor­ral­da­da mui­nas­tu­le­de öö jooks tu­li möö­du­nud aas­tal. Ku­na Hom­mi­ku­jook­sul osa­le­ja­te arv ai­na kas­vas, soo­vi­sid kor­ral­da­jad pak­ku­da mi­da­gi uut. Hä­ma­ras ela­va tu­le val­gu­sel kor­ral­da­sid nad mul­lu sa­mal ajal ühe Õh­tu­jook­su-ni­me­li­se eta­pi. Ku­na Tar­tu üliõ­pi­las­tel oli sel­li­se ni­me­ga jooks ju­ba ole­mas, ot­sus­ta­sid kor­ral­da­jad te­ha tä­na­vu­se lii­ku­mi­sü­ri­tu­se mui­nas­tu­le­de öö jook­su­na.
Start oli ava­tud kell 21.30 ku­ni 22.30. Iga osa­le­ja sai aja­võ­tu­kaar­di, mis tu­li iga 2ki­lo­meet­ri­se rin­gi lõ­pus re­gist­ree­ri­da.
Vel­lo Luts sõ­nas, et osa­le­jaid oli 119, möö­du­nud aas­tal õh­tu­jook­sul 69. Mui­nas­tu­le­de ööl lä­bi­ti ühes­koos 223 rin­gi, kok­ku 446 ki­lo­meet­rit. Enim rin­ge ehk seit­se jõud­sid tun­ni aja jook­sul alus­ta­da Mar­tin Sa­ga­ja ja Erk­ki Hal­jas­tamm.
Vel­lo Luts ja Vel­lo Te­der rää­ki­sid, et alus­ta­sid jook­su et­te­val­mis­tu­si kolm nä­da­lat ta­ga­si. Li­saks val­gus­tu­se, va­rus­tu­se ja toe­ta­ja­te han­ki­mi­se­le tu­li kor­ras­ta­da ra­da, pin­na­se­töö­de tõt­tu po­ri­sem lõik kruu­sa­ga kat­ta. Kui­gi päe­val lii­ku­sid üle hoo­vih­mad, oli õh­tu kuiv ning tu­led põ­le­sid õh­tu lõ­pu­ni.
Mui­nas­tu­le­de öö kor­ral­da­ja MTÜ Aa­ve Spor­dik­lu­bi al­ga­tas 2016. aas­ta ke­va­del Aru­kü­la ter­vi­se­ra­jal osa­le­ja­te­le ta­su­ta Hom­mi­ku­jook­su sar­ja. Prae­gu­se­ni on iga pü­ha­päe­va hom­mi­kul ol­nud ra­jal vä­he­malt paar­küm­mend lii­ku­jat, su­vel puhkuste ajal käis ko­hal küm­me­kond. Aja­võtt on elekt­roo­ni­li­ne, ra­da lä­bi­tak­se joos­tes või kõn­di­des.
Aru­kü­la ter­vi­se­ra­jal sai äs­ja val­mis uus te­his­kün­gas, Aa­ve Spor­dik­lu­bi organiseeris Raa­si­ku val­la toel pin­na­ma­ter­ja­li Aru­kül­la ra­ja­tud uue kerg­liik­lus­tee alt, osa ma­ter­ja­li too­di eel­ne­val kok­ku­lep­pel ka erai­si­ku­telt. Uus mä­gi on plaa­nis ra­jaat­rakt­sioo­ni­na ka­su­tu­se­le võt­ta tu­le­val aas­tal, et ma­ter­jal saaks kin­ni va­ju­da. Pin­na­ma­ter­ja­li on üle veel ühe mäe ja­gu, pin­na­se­tööd ju­ba käi­vad. Ter­vi­se­ra­ja­le on plaa­nis li­sa­da täien­dav lõik, et rin­gi pik­kus tu­leks täp­selt kaks ki­lo­meet­rit, prae­gu jääb 50 meet­rit puu­du.
Raa­si­ku val­la­va­lit­sus organiseeris mul­lu Aru­kü­la ter­vi­se­ra­ja­le jõu­lin­na­ku paigaldamise, see on ak­tiiv­selt ka­su­tu­ses. Tä­na­vu kor­ral­das val­la­va­li­tus ra­ja star­dia­las­se elekt­ri­lii­tu­mi­se, elekt­ri­kil­bi kin­kis Rae val­la et­te­võ­te ABB. Teh­ti kor­da ter­vi­se­ra­ja park­la, siia­ni oli ra­ja­le pää­se­mi­ne vih­ma­de­ga po­ri­ne. Edas­pi­di on ra­ja hool­da­ja­tel plaa­nis li­sa­da jõu­lin­na­kus­se at­rakt­sioo­ne las­te­le ning täien­da­da põ­ne­vu­se li­sa­mi­seks rat­ta­sing­leid.

Eelmine artikkelVii­nis­tu kü­la juu­be­li­le tu­li poo­le roh­kem kü­la­li­si kui on pü­sie­la­nik­ke
Järgmine artikkelDi­gi­Maa aval­dus­te esi­ta­mi­ne lõ­peb nel­ja­päe­val