Aru­kü­las ehitab Nord­lin Ehi­tus

598

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Aru­kü­la põ­hi­koo­li juur­dee­hi­tu­se ja staa­dio­ni re­konst­ruee­ri­mis­töö­de te­gi­jaks OÜ Nord­lin Ehi­tus. Pak­ku­jaid oli 5. Tööd lä­he­vad maks­ma 3,321 mil­jo­nit eu­rot. No­vemb­ri lõ­puks on juur­dee­hi­tu­se täh­taeg, tu­le­va aas­ta ke­va­del ha­ka­tak­se laien­da­ma spor­di­saa­li ning järg­mi­se aas­ta su­vel re­konst­ruee­ri­ma staa­dio­nit. Nord­lin Ehi­tus ra­jab prae­gu Raa­si­ku spor­di­hoo­net ning te­gi ka Raa­si­ku põ­hi­koo­li juur­dee­hi­tu­se.