Aru­kü­la wal­dorf­kool soo­vib mõi­sa­hoo­vi moo­dulk­las­si­ruu­me

1114

MTÜ Aru­kü­la Va­ba­koo­li Selts tut­vus­tas vo­li­ko­gu­le plaa­ni ruu­mi­puu­du­se lee­ven­da­mi­seks – pai­gal­da­da wal­dorf­las­teaia juur­de 105 ruut­meet­ri suu­ru­se­le ala­le moo­dulk­las­si­ruu­mid.

Aru­kü­la wal­dorf­koo­li te­gev­juht Ker­ti Pell­mas tut­vus­tas möö­du­nud nä­da­lal val­la­vo­li­ko­gu­le plaa­ni pai­gal­da­da Aru­kü­la mõi­sa par­ki las­teaia­ma­ja kõr­va­le moo­dulk­las­si­ruu­mid. Ta sõ­nas, et mõi­sa pea­hoo­nes te­gut­se­va­tel Pää­su­lin­nu hu­vi­koo­lil ning wal­dorf­koo­lil on jää­nud kit­saks. Mõ­le­mas koo­lis on õpi­la­si sa­da­kond ning uuest õp­peaas­tast on ruu­mi­puu­dus veel suu­rem. Se­ni­ on saa­dud hak­ka­ma, ku­na wal­dorf­koo­lil po­le käe­so­le­val õp­peaas­tal 9. klas­si. Sü­gi­sest on klas­si­komp­lek­te taas 9. Ker­ti Pell­mas tõ­des, et pla­nee­ri­mi­se­ga on kii­re – moo­du­lid oleks tul­nud ära tel­li­da märt­si­kuus. Prae­gu oo­ta­vad koo­lid, et val­la­va­lit­sus väl­jas­taks pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed, pro­jek­ti koos­ta­ja on MTÜl Aru­kü­la Va­ba­koo­li Selts ole­mas. Pla­nee­ri­mi­se­le tõm­bas pi­du­rit val­la­vo­li­ko­gu – vo­li­ni­kud ei pool­da, et moo­du­lid pan­nak­se las­teaia­ma­ja­ga nur­ka­pi­di ris­ti kok­ku, vaid pi­ku­ti, ning soo­vi­vad, et moo­du­lid har­mo­nee­ru­ku­sid ole­ma­so­le­va mõi­sa­komp­lek­si­ga.

Ker­ti Pell­mas tut­vus­tas vo­li­ko­gu is­tun­gil esialg­set di­gi­pil­ti, kus 8 moo­du­list koos­nev, kok­ku um­bes 15 meet­ri pik­ku­ne hoo­ne, tu­leks mõi­sa pea­hoo­ne ta­ha par­ki, wal­dorf­las­teaia­ga ot­sa­pi­di kok­ku L-tä­he ku­ju­li­selt. Ta li­sas, et üh­te­gi aja­loo­list puud sel­le va­rian­di pu­hul ma­ha võt­ta ei tu­leks.

Ta mär­kis, et li­sa­ruu­mi­de va­ja­du­sest on wal­dorf­kool rää­ki­nud um­bes kaks aas­tat: „Sel tee­mal oli koh­tu­mi­si eel­mi­se val­la­va­ne­ma­ga. Prae­gu­ne plaan on mõ­le­ma­le koo­li­le ka­su­lik, mei­le jõu­ko­ha­ne ja hea la­hen­dus. Selt­sil on plaa­nis kon­tei­ne­rid väl­ja os­ta, et saaks neid vär­vi­da, puit­lau­di­se­ga kat­ta ning te­ha viil­ka­tus. Se­da nii meie õp­pe­tööst läh­tu­va­test va­ja­dus­test kui ka moo­du­li­te so­bi­ta­mi­seks mõi­sa­par­ki.”

Ker­ti Pell­mas üt­les, et va­he­peal tek­kis val­lal plaan koo­li­de­le väl­ja ehi­ta­da mõi­sa­hoo­ne kol­mas kor­rus, kus pin­da üs­na pal­ju. Kal­ku­lee­ri­des ehi­tu­se ar­va­ta­vat mak­su­must ning poolt- ja vas­tuar­gu­men­te, sel­lest plaa­nist loo­bu­ti.

Ker­ti Pell­mas: „Mei­le see plaan so­bis, kuid vaa­da­tes teh­ni­li­si as­pek­te, osu­tus lii­ga kee­ru­li­seks ning tu­li kii­res­ti jäl­le üm­ber orien­tee­ru­da.”
Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind ju­ha­ta­ja Mal­le Jaa­ko lau­sus, et toe­tab wal­dorf­koo­li plaa­ni: „Mõ­le­mal koo­lil on läi­nud häs­ti. Ole­me püüd­nud hak­ka­ma saa­da, aga on ruu­mi­puu­dus, is­tu­me wal­dorf­koo­li­ga üks­tei­sel ku­kil. Näi­teks po­le ju­ba aas­taid ol­nud kum­ma­gi koo­li ju­ha­ta­jal oma ka­bi­net­ti.”

Ta pakkus, et tei­ne va­riant oleks saa­da koo­li­de ka­su­tus­se ko­gu en­di­ne meie­rei­ma­ja, mis asub mõi­sa kõr­val tee ää­res kur­vi peal. Prae­gu on val­la­le kuu­lu­va ma­ja esi­me­ne kor­rus wal­dorf­koo­li ka­su­ta­da, tei­sel kor­ru­sel on val­la sot­siaal­kor­te­rid. Mal­le Jaa­ko pak­kus, et kui oleks või­ma­lik koo­lil ren­ti­da val­lalt ka teist kor­rust, oleks hoo­ne ter­vik­li­kum ning ka pa­re­mas kor­ras. Sot­siaal­kor­te­ri­te ela­ni­ke­le peaks vald sel ju­hul leid­ma uued elu­pin­nad.

Ivar Vil­berg üt­les, et te­ma ei toe­ta kii­rus­ta­des moo­dul­kon­tei­ne­ri­te pai­gal­da­mist ning peab mõist­li­ku­maks meie­rei­ma­ja tei­se kor­ru­se ka­su­tu­se­le­võt­tu või li­sa­ruu­mi leid­mist las­teaia­ma­jas, kus prae­gu on üks tü­hi sot­siaal­kor­ter: „En­ne, kui hak­ka­me mi­da­gi eba­mää­rast ra­ja­ma, tu­leks ka­su­tu­se­le võt­ta ole­ma­so­le­vad ruu­mid. Mõis ja park on aja­loo­li­sed, võib-ol­la soo­vib järg­mi­ne val­la­vo­li­ko­gu sin­na in­ves­tee­ri­da, te­ha mõi­sa­ta­gu­se par­gi kor­da”

Ta li­sas, et va­riant oleks pai­gal­da­da moo­du­lid las­teaia­ma­ja­ga pi­ku­ti, et park po­leks ris­ti poo­li­ta­tud.

Ker­ti Pell­mas lau­sus, et meie­rei­ma­ja ela­ni­ke­le uut pin­da val­lal pak­ku­da po­le: „Las­teaia­ma­ja kor­ter on küll tü­hi, olek­si­me hea mee­le­ga se­da taht­nud, kuid ka see plaan ei toi­mi­nud. Oli kok­ku­le­pe eel­mi­se val­la­va­lit­su­se­ga, et vald re­no­vee­rib seal ole­vad ruu­mid ning me saa­me need ka­su­tu­se­le võt­ta, kuid nüüd vald loo­bus sel­lest plaa­nist. Ar­ves­ta­des kor­te­ri nuk­rat sei­su­kor­da, ei saa me ka omal jõul ruu­me re­no­vee­ri­da, see käib mei­le raegu üle jõu ning on ka val­la oma ehk kõik, mis in­ves­tee­ri­me, sin­na jääb­ki.”

Ta märkis, et moo­du­lid las­teaia­ga pi­ku­ti pan­na oleks nei­le sa­mu­ti vas­tu­võe­tav, siis tu­leks aga ma­ha võt­ta üks va­na­dest mõi­sa­par­gi tam­me­dest.
Vo­li­ko­gu­liik­med üt­le­sid, et on saa­nud pro­jek­ti koh­ta lii­ga vä­he in­fot ning vaid umb­kaud­seid mõõt­meid. Maar­ja Si­kut li­sas, et toe­tab wal­dorf­koo­li ideed, kuid aja­loo­lis­se mõi­sa­par­ki ra­ja­mi­seks on olu­li­ne näha täp­seid joo­ni­seid ja mõõt­meid.

Ker­ti Pell­mas tõ­des, et en­ne ei saa te­ha kor­ra­lik­ke joo­ni­seid, kui vald po­le väl­jas­ta­nud pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­si, mil­le alu­sel saab ar­hi­tekt töö­le asu­da.
Val­la­va­lit­sus avalikustas projekteerimistingimused ning väljastas need esmaspäevasel istungil. Tingimustes on, et moodulid tulevad olemasoleva hoone pikendusena, mitte risti ning peavad sobima mõisaparki.

Eelmine artikkelKeh­ra esi­me­sel koh­vi­ku­te­päe­val olid ava­tud kolm koh­vi­kut
Järgmine artikkelKeh­ras ava­tak­se lin­nu­lau­lu koo­liõu